Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Rady Informatyzacji Ochrony Zdrowia


Dz.Urz.MZ.10.10.63 → z dnia 25 sierpnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 23 lipca 2010 r.
w sprawie powołania Rady Informatyzacji Ochrony Zdrowia


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Radę Informatyzacji Ochrony Zdrowia, zwaną dalej „Radą”, jako organ pomocniczy ministra właściwego do spraw zdrowia.
2. Przed powołaniem Rady osoby wymienione w § 2 pkt 3 lit. a – d wyrażają zgodę na udział w pracach Rady.

§ 2.

W skład Rady wchodzą:
1) Przewodniczący – Jakub Szulc – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia;
2) Zastępca Przewodniczącego – Jacek Paszkiewicz – Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia;
3) pozostali członkowie Rady:
a) Marzanna Bieńkowska - przedstawiciel Rzecznika Praw Pacjenta,
b) Agnieszka Ferens – przedstawiciel Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
c) Zdzisław Białowąs – przedstawiciel ministra właściwego do spraw informatyzacji,
d) Waldemar Sługocki- przedstawiciel ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego,
e) Marcin Kędzierski – przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia,
f) Tomasz Pawlęga - przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 3.

1. W pracach Rady mogą uczestniczyć inne osoby niż wymienione w § 2, zaproszone przez Przewodniczącego.
2. Przewodniczący może powoływać ekspertów, spośród osób dysponujących specjalistyczną wiedzą lub doświadczeniem, w celu sporządzania opinii lub ekspertyz.

§ 4.

1. Do zadań Rady należy doradztwo ministrowi właściwemu do spraw zdrowia w zakresie informatyzacji ochrony zdrowia, w szczególności:
1) wytyczanie kierunków strategii informatyzacji ochrony zdrowia;
2) zapewnianie prawidłowego przebiegu prac przy realizacji projektów wchodzących w skład Programu Informatyzacji Ochrony Zdrowia poprzez:
a) monitorowanie procesu przygotowania i realizacji projektów,
b) wytyczanie kierunków w zakresie sposobu realizacji zadań w ramach projektów, w tym podziału zadań pomiędzy Ministerstwo Zdrowia, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia,
c) ocena projektów zgodnie z przyjętymi celami określonymi w Studiach Wykonalności dla projektów, w zakresie obszaru realizacji, kosztów i terminów;
3) opiniowanie przekazanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia projektów aktów prawnych, raportów i innych dokumentów i opracowań dotyczących informatyzacji ochrony zdrowia;
4) koordynowanie działań w obszarze e-zdrowie.
2. Rada może wykorzystywać dokumenty i materiały gromadzone i opracowane przez Radę do Spraw Programu Informatyzacji Ochrony Zdrowia, powołaną na podstawie zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia 2009 r. w sprawie powołania Rady do Spraw Programu Informatyzacji Ochrony Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 7, poz. 38 oraz z 2010 r. Nr 2, poz. 22).

§ 5.

1. Pracami Rady kieruje Przewodniczący.
2. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:
1) zwoływanie posiedzeń;
2) prowadzenie posiedzeń;
3) ustalanie porządku dziennego posiedzenia;
4) planowanie i organizowanie pracy;
5) reprezentowanie Rady na zewnątrz;
6) informowanie ministra właściwego do spraw zdrowia, nie rzadziej niż raz na kwartał, o bieżącej działalności Rady;
7) wykonywanie innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw zdrowia.
3. Przewodniczącego, w razie jego nieobecności, zastępuje Zastępca Przewodniczącego.

§ 6.

1. Rada ocenia i przyjmuje na zasadzie jednomyślności zaproponowane działania dla realizacji informatyzacji ochrony zdrowia. W przypadku odmiennego zdania przynajmniej jednego z członków Rady, decyzje w danej sprawie są podejmowane przez Przewodniczącego.
2. Rada obraduje na posiedzeniach.
3. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół.
4. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Ministerstwa Zdrowia.
5. W uzasadnionych przypadkach posiedzenie Rady może odbyć się w innym miejscu niż Ministerstwo Zdrowia, wskazanym przez Przewodniczącego.
6. Szczegółowy tryb pracy Rady określa regulamin pracy, zatwierdzony, na wniosek Przewodniczącego, przez ministra właściwego do spraw zdrowia.
7. Regulamin, o którym mowa w ust. 6, określa w szczególności:
1) częstotliwość spotkań Rady;
2) sposób wyznaczania osoby zastępującej członka Rady w przypadku braku możliwości jego osobistego udziału w pracach Rady.

§ 7.

Nadzór nad działalnością Rady sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia.

§ 8.

Obsługę organizacyjno-techniczną Rady zapewnia Departament Organizacji Ochrony Zdrowia Ministerstwa Zdrowia.

§ 9.

Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia 2009 r. w sprawie powołania Rady do Spraw Programu Informatyzacji Ochrony Zdrowia.

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA
1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98 poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz.Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-07-23
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 6779 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.