Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania założeń merytorycznych do podstawy programowej kształcenia w zawodzie technik sterylizacji medycznej


Dz.Urz.MZ.10.10.64 → z dnia 25 sierpnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 29 lipca 2010 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania założeń merytorycznych do podstawy programowej kształcenia w zawodzie technik sterylizacji medycznej


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm. 2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół do spraw opracowania założeń merytorycznych do podstawy programowej kształcenia w zawodzie technik sterylizacji medycznej, zwany dalej „Zespołem”.
2. Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 2.

1. W skład Zespołu wchodzą:
1) przewodnicząca Zespołu - dr n. med. Barbara Waszak, Konsultant Naukowy Stowarzyszenia Kierowników Szpitalnej Sterylizacji i Dezynfekcji;
2) członkowie Zespołu:
a) eksperci zewnętrzni:
- mgr Waldemar Olszak, Przewodniczący Stowarzyszenia Kierowników Szpitalnej Sterylizacji i Dezynfekcji,
- mgr Joanna Włodarczyk - Rajska, członek Komitetu Kształcenia i Rozwoju,
- mgr Danuta Broncel - Czekaj, członek Komitetu Kształcenia i Rozwoju,
b) przedstawiciele Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia:
- Katarzyna Chmielewska, Zastępca Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia,
- Edyta Kramek, Naczelnik Wydziału Kształcenia w Innych Zawodach Medycznych w Departamencie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia.
2. Przed powołaniem Zespołu osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 lit. a, wyrażają pisemną zgodę na udział w pracach Zespołu.

§ 3.

W pracach Zespołu, w zależności od potrzeb, mogą uczestniczyć również inne osoby niebędące jej członkami, zapraszane przez przewodniczącego Zespołu.

§ 4.

Zadaniem Zespołu jest opracowanie założeń merytorycznych do podstawy programowej kształcenia w zawodzie technik sterylizacji medycznej.

§ 5.

1. Pracami Zespołu kieruje przewodniczący Zespołu.
2. Do zadań przewodniczącego Zespołu należy:
1) nadzór nad pracami Zespołu;
2) zwoływanie posiedzeń Zespołu;
3) prowadzenie posiedzeń Zespołu;
4) planowanie i organizowanie pracy Zespołu;
5) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;
6) wyznaczenie osoby prowadzącej posiedzenia Zespołu w przypadku nieobecności przewodniczącego Zespołu.

§ 6.

1. Zespół działa na posiedzeniach.
2. Uchwały Zespołu są podejmowane zwykłą większością głosów.
3. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Zespołu.

§ 7.

Obsługę organizacyjno-techniczną prac Zespołu zapewnia Departament Nauki
i Szkolnictwa Wyższego.

§ 8.

1. Wydatki związane z działalnością Zespołu pokrywane są z budżetu państwa, z części 46 – Zdrowie, dział 851 – Ochrona Zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność, z budżetu wewnętrznego Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
2. Przewodniczącemu i członkom Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach Zespołu.
3. Zamiejscowym członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 3, przysługuje zwrot kosztów podróży na terenie kraju, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, w wysokości i na warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990, z 2004 r. Nr 271, poz. 2686, z 2005 r. Nr 186, poz. 1554 oraz z 2006 r. Nr 227,
poz. 1661).

§ 9.

1. Zespół jest obowiązany przedłożyć ministrowi właściwemu do spraw zdrowia założenia merytoryczne do podstawy programowej kształcenia w zawodzie technik sterylizacji medycznej, do dnia 30 listopada 2010 r.
2. Zespół ulega rozwiązaniu po akceptacji i zatwierdzeniu przez ministra właściwego do spraw zdrowia założeń merytorycznych do podstawy programowej kształcenia w zawodzie technik sterylizacji medycznej, o których mowa w § 4.

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER ZDROWIA
1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 238, poz. 2390, z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1414, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600 z 2008 r. Nr 227 poz. 1505, z 2009 r. Nr 42,poz. 337 i Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354.Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-07-29
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 6279 wizyt

 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.