Akty prawne 
 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego


19.11.2010r. Uwagi i propozycje zgłoszone do projektu


Przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 23 września 2010 roku

Termin zgłaszania uwag upływa
w dniu 7 października 2010 roku

Uwagi prosimy przesyłać na adres
c.pokorski@mz.gov.plProjekt, 15.09.2010 r.ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia …………….. 2010 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego


Na podstawie art. 5 ust. 3 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. Nr 167, poz.1399, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. Nr 161 poz. 1142) wprowadza się następującą zmiany:
1) w § 2:
a) pkt 1i 2 otrzymują brzmienie:
„ 1) powinien stanowić samodzielny budynek, zespół budynków lub wydzieloną część innego zakładu lecznictwa uzdrowiskowego; położonych w strefie "A" ochrony uzdrowiskowej;
2) pomieszczenia szpitala uzdrowiskowego powinny znajdować się co najmniej na poziomie terenu urządzonego przy budynku; dopuszcza się lokalizowanie pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, z wyjątkiem pokoi chorych, w szczególności: o charakterze gospodarczym, technicznym, zaopatrzenia medycznego, diagnostycznym poniżej poziomu terenu urządzonego przy budynku;”,
b) w pkt 5 lit a i e otrzymują brzmienie:
„a) pokoje pacjentów wyposażone co najmniej w umywalkę z zimną i ciepłą wodą oraz pojemnik na odpadki; wymaganie dotyczące umywalki uważa się za spełnione w przypadku, gdy przy pokoju zlokalizowane jest pomieszczenie higieniczno-sanitarne,
„e) pomieszczenia higieniczno-sanitarne pacjentów przy pokojach łóżkowych lub zbiorowe, wyposażone co najmniej w miskę ustępową, umywalkę z baterią, dozownik z mydłem w płynie oraz pojemniki z ręcznikami jednorazowego użycia, pojemnik na zużyte ręczniki lub urządzenia do suszenia rąk oraz natrysk, przy czym przynajmniej jedno pomieszczenie na piętrze powinno być dostępne dla pacjentów niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich;”,
c) w pkt 6:
- uchyla się lit. a i b,
- lit. c otrzymuje brzmienie:
„c) pomieszczenie porządkowe służące do przechowywania środków czystości oraz preparatów myjąco-dezynfekcyjnych, a także przygotowywania roztworów roboczych oraz mycia i dezynfekcji sprzętu stosowanego do utrzymywania czystości, wyposażone w zlew z baterią,”,
d) uchyla się pkt 7,
e) pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) podłogi w pomieszczeniach, w których udzielane są świadczenia zdrowotne powinny być wykonane z materiałów umożliwiających ich mycie i dezynfekcję;”,
f) uchyla się pkt 9,
g) pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„10) w szpitalach prowadzących leczenie w zakresie kardiologii powinno znajdować się stanowisko wzmożonego nadzoru kardiologicznego w wyodrębnionym pomieszczeniu z możliwością prowadzenia stałego nadzoru, w szczególności zapewniające pracownikom możliwość obserwacji bezpośredniej lub przy użyciu kamer posiadających rezerwowe zasilanie z funkcją autostartu, wyposażone w:
a) antystatyczne łóżko do intensywnej terapii, dostępne z trzech stron w tym z dwóch dłuższych,
b) zestaw do reanimacji, w skład którego wchodzą w szczególności:
- defibrylator,
- elektryczne urządzenie do ssania,
- zestaw do intubacji i wentylacji (worek samorozprężalny),
c) instalacje gazów medycznych,
d) kardiomonitor, przy każdym łóżku.”,
h) uchyla się pkt 11 i 12,
2) § 3 -5 otrzymują brzmienie:
„§ 3. Sanatorium uzdrowiskowe powinno odpowiadać wymaganiom określonym w § 2 pkt 2, a ponadto następującym wymaganiom:
1) stanowić samodzielny budynek, zespół budynków lub wydzieloną część innego zakładu lecznictwa uzdrowiskowego; położonych w strefie "A" ochrony uzdrowiskowej;
2) w skład sanatorium uzdrowiskowego powinny wchodzić w szczególności następujące pomieszczenia:
a) pokoje łóżkowe wyposażone co najmniej w umywalkę z zimną i ciepłą wodą oraz pojemnik na odpadki; wymaganie dotyczące umywalki uważa się za spełnione w przypadku, gdy przy pokoju zlokalizowane jest pomieszczenie higieniczno-sanitarne,
b) pokój lekarzy,
c) punkt pielęgniarski,
d) pokój zabiegowy,
e) pomieszczenia higieniczno-sanitarne pacjentów przy pokojach łóżkowych lub zbiorowe, przy czym co najmniej jedna kabina ustępowa z umywalką oraz natrysk powinny być dostępne dla pacjentów niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich,
f) pomieszczenie porządkowe,
g) jadalnia i pomieszczenia przeznaczone do przygotowania lub dystrybucji posiłków i napojów spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych.

§ 4. Prewentorium uzdrowiskowe dla dzieci powinno odpowiadać wymaganiom określonym w § 2 pkt 2 i 4, a ponadto następującym wymaganiom:
1) stanowić samodzielny budynek (zespół budynków) położony w strefie "A" ochrony uzdrowiskowej;
2) w skład prewentorium uzdrowiskowego dla dzieci powinny wchodzić w szczególności następujące pomieszczenia:
a) pokoje łóżkowe,
b) pokój lekarzy,
c) punkt pielęgniarski,
d) pokój zabiegowy,
e) izolatka,
f) pomieszczenia higieniczno-sanitarne pacjentów przy pokojach łóżkowych lub zbiorowe, przy czym co najmniej jedna kabina ustępowa z umywalką oraz natrysk powinny być dostępne dla pacjentów niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich,
g) pomieszczenie porządkowe,
h) jadalnia i pomieszczenia przeznaczone do przygotowania lub dystrybucji posiłków i napojów spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych,
i) co najmniej:
- jedna świetlica dla dzieci,
- jedna sala szkolna,
- jeden pokój do samodzielnej pracy dla dzieci,
- jedna sala gimnastyczna,
- jeden pokój dla nauczycieli;
3) w prewentorium uzdrowiskowym dla dzieci prowadzącym leczenie w zakresie kardiologii powinno znajdować się stanowisko wzmożonego nadzoru kardiologicznego w wyodrębnionym pomieszczeniu z możliwością prowadzenia stałego nadzoru, w szczególności zapewniające pracownikom możliwość obserwacji bezpośredniej lub przy użyciu kamer posiadających rezerwowe zasilanie z funkcją autostartu, wyposażone w:
a) antystatyczne łóżko do intensywnej terapii, dostępne z trzech stron w tym z dwóch dłuższych,
b) zestaw do reanimacji, w skład którego wchodzą w szczególności:
- defibrylator,
- elektryczne urządzenie do ssania,
- zestaw do intubacji i wentylacji (worek samorozprężalny),
c) instalacje gazów medycznych,
d) kardiomonitor, przy każdym łóżku;
4) wyposażenie prewentorium uzdrowiskowego dla dzieci, w szczególności gniazda wtykowe elektryczne, okna, krany z gorącą wodą, poręcze, powinno być odpowiednio zabezpieczone;
5) układ funkcjonalny prewentorium uzdrowiskowego dla dzieci powinien zapewniać możliwość izolowania poszczególnych oddziałów;
6) prewentorium uzdrowiskowe dla dzieci powinno posiadać wydzielony i ogrodzony teren do zajęć ruchowych.

§ 5. Przychodnia uzdrowiskowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w § 2 pkt 2 i 8, a ponadto następującym wymaganiom:
1) stanowić samodzielny budynek lub zespół budynków lub być urządzona w budynku o innym przeznaczeniu pod warunkiem całkowitej izolacji przychodni od użytkowników w budynkach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego i innych, z wyłączeniem węzłów komunikacji pionowej i poziomej w tym budynku wspólnych dla wszystkich użytkowników, niebędących komunikacją wewnętrzną zakładu lecznictwa uzdrowiskowego;
2) w skład przychodni uzdrowiskowej powinny w szczególności wchodzić następujące pomieszczenia:
a) gabinet badań lekarskich,
b) pokój zabiegowy.”;
3) w § 6:
a) w pkt 3 uchyla się się lit. e,
b) uchyla się pkt 5, 9, 11 i 14,
c) pkt 23 otrzymuje brzmienie:
„23) sprężarki stosowane do zabiegów inhalacyjnych powinny mieć czerpnię powietrza wyprowadzoną na zewnątrz zakładu i umożliwiającą pobór powietrza z zewnątrz; na przewodzie tłocznym powinien być zainstalowany filtr powietrza;”,
d) uchyla się pkt 24 i 27;
4) w § 7 w pkt 2:
a) lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) instalacje do wydawania wody leczniczej pacjentom, spełniające wymagania sanitarne i techniczne,”,
b) lit. e otrzymuje brzmienie:
„e) ogólnodostępne pomieszczenia higieniczno-sanitarne znajdujące się bezpośrednio przy pijalni,”;
5) w § 8 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) w pobliżu tężni powinny znajdować się ogólnodostępne pomieszczenia higieniczno-sanitarne;”;
6) w § 9 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) na terenie parku powinny znajdować się ogólnodostępne pomieszczenia higieniczno-sanitarne;”;
7) w § 10:
a) w pkt 4:
- lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) pomieszczenia higieniczno-sanitarne,”,
- lit. d otrzymuje brzmienie:
„d) pojemniki na odpady,”,
b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) obszar wodny przeznaczony do kąpieli powinien spełniać następujące wymagania:
a) obszar o głębokości ponad 1 m powinien być wyraźnie oznaczony,
b) dno powinno być wolne od zanieczyszczeń;”;
8) w § 11 w pkt 7 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) pomieszczenia higieniczno-sanitarne,”;
9) w § 13 pkt 12 otrzymuje brzmienie:
„12) w odpowiedniej odległości od urządzonego podziemnego wyrobiska górniczego powinny znajdować się pomieszczenia higieniczno-sanitarne;”;
10) § 14 i 15 otrzymują brzmienie:
„§ 14. Instalacje i urządzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny podlegać okresowemu przeglądowi lub czyszczeniu lub wymianie elementów instalacji zgodnie z zaleceniami producenta. Dokonanie tych czynności powinno być udokumentowane.
§ 15. Zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego należy dostosować do wymagań, o których mowa w § 2-13, w terminie nie dłuższym niż do dnia 31 grudnia 2016 r.”.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życiu po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.MINISTER ZDROWIA
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 133, poz. 921 oraz z 2009 r. Nr 62, poz. 504.
Uzasadnienie


Przedmiotowa regulacja stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 5 ust. 3 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. Nr 167, poz.1399, z późn. zm.).

W związku z licznym postulatami i sugestiami zgłaszanymi do Ministerstwa Zdrowia, dotyczącymi zmiany rozporządzenia polegającej na wydłużeniu okresu dostosowawczego analogicznie do okresu określonego w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 213 poz. 1568 z późn. zm.) przygotowany został projekt rozporządzenia zmieniającego w powyższym zakresie.

W odniesieniu do wymagań fachowych i sanitarnych dla pomieszczeń i urządzeń zakładów opieki zdrowotnej przygotowany został nowy projekt rozporządzenia z terminem dostosowania określonym na dzień 31 grudnia 2016 r. W związku z koniecznością ujednolicenia wymagań obu rozporządzeń (w obu przypadkach chodzi o zakłady opieki zdrowotnej) w przedkładanym projekcie zaproponowany został identyczny okres dostosowawczy. Analogicznie inne zmiany mają na celu zapewnienie spójności obu rozporządzeń. W tym celu ujednolicona została terminologia, zrezygnowano również określania wymagań odnośnie powierzchni poszczególnych pomieszczeń (gabinety, pokoje chorych), gdyż w wielu przypadkach utrudnia to racjonalne wykorzystanie przestrzeni zakładów opieki zdrowotnej. Jednocześnie należy podkreślić, iż celem tych regulacji nie jest zachęta do „zagęszczania” pacjentów. Omawiana zmiana zakłada przesunięcie akcentów, tj. rezygnację z „opcji nakazowej” na rzecz „opcji promującej optymalne rozwiązania”.

Projekt rozporządzenia nie wymaga notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania Krajowego Systemu Notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597).

Projektowane rozporządzenie nie jest objęte prawem Unii Europejskiej.

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337), projekt rozporządzenia zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Zdrowia.
Ocena Skutków Regulacji


1) Podmioty, na które oddziałuje projektowana regulacja
Rozporządzenie będzie oddziaływało na pomioty prowadzące zakłady lecznictwa uzdrowiskowe.

2) Konsultacje społeczne
Projekt został przekazany do konsultacji następującym podmiotom: Naczelnej Radzie Lekarskiej, Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych, Naczelnej Radzie Aptekarskiej, Krajowej Radzie Diagnostów Laboratoryjnych, Ogólnopolskiemu Porozumieniu Związków Zawodowych, Sekretariatowi Ochrony Zdrowia Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, Federacji Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia, Ogólnopolskiemu Związkowi Zawodowemu Lekarzy, Ogólnopolskiemu Związkowi Zawodowemu Pielęgniarek i Położnych, Krajowemu Sekretariatowi Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność 80”, Forum Związków Zawodowych, Unii Metropolii Polskich, Unii Uzdrowisk Polskich, Związkowi Powiatów Polskich, Związkowi Miast Polskich, Związkowi Gmin Wiejskich RP, Unii Miasteczek Polskich, Związkowi Zawodowemu Uzdrowisk Polskich „Solidarność”, Związkowi Zawodowemu Uzdrowisk Polskich „OPZZ”, Związkowi Pracodawców, Stowarzyszeniu Gmin Uzdrowiskowych R.P, Izbie Gospodarczej Uzdrowisk Polskich, Konwentowi Marszałków RP, Federacji Związków Gmin i Powiatów RP, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, Prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia. Projekt rozporządzenia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337), zostanie opublikowany na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Zdrowia.

3) Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym na budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego
Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na sektor finansów publicznych, w tym na budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego.

4) Wpływ regulacji na rynek pracy
Projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na rynek pracy.

5) Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw Projekt nie będzie miał wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw.

6) Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny
Projektowana regulacja nie będzie miała bezpośredniego wpływu na sytuację i rozwój regionów.

7) Wpływ regulacji na ochronę zdrowia i zmniejszenie ryzyka chorób
Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na ochronę zdrowia i zmniejszenie ryzyka chorób

8) Wpływ regulacji na środowisko
Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na środowisko.

9) Zgodność z prawem Unii Europejskiej
Projektowana regulacja nie jest objęta prawem Unii Europejskiej.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-09-23
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5401 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.