Akty prawne 
 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu i sposobu realizowania opieki medycznej nad zawodnikami zakwalifikowanymi do kadry narodowej w sportach olimpijskich i paraolimpijskichPrzekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 19 listopada 2010 roku

Termin zgłaszania uwag upływa
w dniu 24 grudnia 2010 r.

Uwagi prosimy przesyłać na adres
w.szelachowska@mz.gov.plProjekt z dnia 16 listopada 2010 r.ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1)
z dnia ................................ 2010 r.
w sprawie zakresu i sposobu realizowania opieki medycznej nad zawodnikami zakwalifikowanymi do kadry narodowej w sportach olimpijskich i paraolimpijskich


Na podstawie art. 29 ust. 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 i Nr 151, poz. 1014) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa zakres i sposób realizowania opieki medycznej nad zawodnikami zakwalifikowanymi do kadry narodowej w sportach olimpijskich i paraolimpijskich, w tym zakres badań lekarskich oraz częstotliwość ich przeprowadzania.
§ 2.

Opieka medyczna nad zawodnikami zakwalifikowanymi do kadry narodowej w sportach olimpijskich i paraolimpijskich obejmuje odpowiednie świadczenia zdrowotne w zakresie:
1) wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich,
2) profilaktyki zdrowotnej, w tym szczepień ochronnych,
3) leczenia, rehabilitacji oraz działań koordynujących procesy leczenia i rehabilitacji
- udzielane przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej w Warszawie.

§ 3.

1. Wstępne badania lekarskie przeprowadza się po zakwalifikowaniu zawodnika do kadry narodowej w sportach olimpijskich i paraolimpijskich.
2. Okresowe badania lekarskie przeprowadza się w okresie realizacji przez zawodnika programu przygotowań olimpijskich albo paraolimpijskich, programu przygotowań do mistrzostw świata lub Europy opracowanego przez właściwy polski związek sportowy.
3. Kontrolnym badaniom lekarskim podlegają zawodnicy uczestniczący w zajęciach sportowych albo zawodach sportowych, jeżeli:
1) doznany uraz lub przebyty proces chorobowy uniemożliwił im uczestniczenie w zajęciach sportowych albo zawodach sportowych przez okres dłuższy niż 14 dni albo
2) utracili przytomność, doznali urazu głowy lub przegrali walkę przez nokaut.

§ 4.

1. Wstępne i okresowe badania lekarskie obejmują ogólne badania lekarskie oraz, w zależności od rodzaju uprawianego sportu, konsultacje i badania specjalistyczne.
2. Konsultacje i badania specjalistyczne obejmują:
1) pomiary antropometryczne;
2) badanie ogólne moczu z oceną mikroskopową osadu;
3) badanie odczynu opadania krwinek;
4) badanie morfologii krwi obwodowej z wzorem odsetkowym;
5) badanie stężenia glukozy w surowicy krwi;
6) badanie elektrokardiograficzne;
7) konsultację internistyczną;
8) konsultację ortopedyczną;
9) konsultację stomatologiczną;
10) konsultację laryngologiczną;
11) konsultację okulistyczną;
12) badanie ostrości wzroku za pomocą tablic Snellena;
13) badanie radiologiczne klatki piersiowej;
14) badanie elektroencefalograficzne;
15) konsultację neurologiczną;
16) badanie radiologiczne odcinka szyjnego kręgosłupa;
17) badanie radiologiczne odcinka lędźwiowego kręgosłupa;
18) badanie serologiczne w celu wykluczenia zakażenia wirusami zapalenia wątroby typu B i C oraz nabytego niedoboru odporności przez oznaczenie obecności antygenu HBs, przeciwciał HCV i przeciwciał HIV.
3. Lekarz badający zawodnika może zlecić wykonanie innych badań, wynikających
z konieczności oceny jego stanu zdrowia.

§ 5.

1. Badania lekarskie i konsultacje, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1-5, 7-9 i 12, przeprowadza się co 6 miesięcy.
2. Badania lekarskie i konsultacje, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 6, 10, 11, 15, 17 i 18, przeprowadza się co 12 miesięcy.
3. Badania lekarskie i konsultacje, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 13, 14 i 16, przeprowadza się co 24 miesiące.

§ 6.

Badania lekarskie i konsultację, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 14, 15 i 18, przeprowadza się przed dopuszczeniem do udziału w specjalistycznych zajęciach sportowych zawodników uprawiających taekwondo i boks.

§ 7.

Badania lekarskie, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 16 i 18, przeprowadza się przed dopuszczeniem do udziału w specjalistycznych zajęciach sportowych zawodników uprawiających zapasy w stylu klasycznym i w stylu wolnym oraz judo.

§ 8.

Badanie lekarskie, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 17, przeprowadza się przed dopuszczeniem do udziału w specjalistycznych zajęciach sportowych zawodników uprawiających podnoszenie ciężarów.

§ 9.

Świadczenia profilaktyki zdrowotnej obejmują:
1) identyfikację czynników ryzyka oraz zagrożeń zdrowotnych w związku z uprawianiem określonego sportu;
2) okresową ocenę stanu zdrowia;
3) kwalifikację i wykonanie szczepień ochronnych przeciwko WZW typu B oraz grypie.

§ 10.

Świadczenia zdrowotne lecznicze obejmują:
1) porady specjalistyczne w zakresie:
a) alergologia,
b) chirurgia ogólna,
c) chirurgia urazowo – ortopedyczna,
d) choroby metaboliczne,
e) choroby wewnętrzne,
f) kardiologia,
g) neurochirurgia,
h) neurologia,
i) okulistyka,
j) otolaryngologia,
k) ortopedia,
l) pulmonologia,
m) stomatologia,
n) inne, wynikające z oceny stanu zdrowia zawodnika;
2) badania diagnostyczne:
a) diagnostyki obrazowej,
b) laboratoryjne,
c) wydolnościowe;
3) procedury zabiegowe ambulatoryjne;
4) inne świadczenia ambulatoryjne.

§ 11.

Świadczenia zdrowotne z zakresu rehabilitacji obejmują:
1) lekarską ambulatoryjną poradę rehabilitacyjną;
2) fizjoterapię ambulatoryjną, realizowaną przez:
a) wizytę fizjoterapeutyczną,
b) zabieg fizjoterapeutyczny.

§ 12.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 2).

MINISTER ZDROWIA


w porozumieniu:
MINISTER SPORTU I TURYSTYKI


1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sportu z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie zakresu opieki medycznej nad zawodnikami zakwalifikowanymi do kadry narodowej w olimpijskich dyscyplinach sportu (Dz. U. Nr 83, poz. 577), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 91 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 i Nr 151, poz. 1014)
UZASADNIENIE


Przedmiotowe rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego art. 29 ust. 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857), upoważniającego ministra właściwego do spraw zdrowia, do określenia w drodze rozporządzenia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury fizycznej, zakresu i sposobu realizowania opieki medycznej nad zawodnikami zakwalifikowanymi do kadry narodowej w sportach olimpijskich i paraolimpijskich, w tym zakresu badań lekarskich oraz częstotliwości ich przeprowadzania uwzględniając specyfikę współzawodnictwa sportowego oraz potrzebę ochrony zdrowia zawodników. Przedmiotowa regulacja będzie skutkowała zapewnieniem opieki medycznej zawodnikom zakwalifikowanym do kadry narodowej w sportach olimpijskich i paraolimpijskich. W regulacji odniesiono się w sposób szczególny do opieki medycznej nad zawodnikami taekwondo, boksu, zapasów w stylu klasycznym lub w stylu wolnym judo oraz w podnoszeniu ciężarów.

W dotychczasowym stanie prawnym, problematykę tę reguluje rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie zakresu opieki medycznej nad zawodnikami zakwalifikowanymi do kadry narodowej w olimpijskich dyscyplinach sportu (Dz. U.
Nr 83, poz. 577), które na mocy art. 91 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, obowiązuje do dnia wejścia w życie projektowanego rozporządzenia, nie dłużej jednak niż 2 lata od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, tj. do dnia 17 października 2012 r.

W porównaniu z dotychczas obowiązującym rozporządzeniem, w projekcie rozporządzenia uwzględniono wykaz świadczeń zdrowotnych w zakresie profilaktyki zdrowotnej, leczenia i rehabilitacji udzielanych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej w Warszawie.

Przedmiotowa regulacja nie jest objęta prawem Unii Europejskiej.

Projektowane rozporządzenie nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. zm.).

Projekt zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337), został opublikowany na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia.

Ocena skutków regulacji


1. Podmioty, na które oddziałuje projektowana regulacja Projektowane rozporządzenie będzie oddziaływało na:
1) zawodników zakwalifikowanych do kadry narodowej w sportach olimpijskich i paraolimpijskich
2) lekarzy realizujących opiekę medyczną nad zawodnikami zakwalifikowanymi do kadry narodowej w sportach olimpijskich i paraolimpijskich,

2. Konsultacje społeczne
Równolegle do uzgodnień międzyresortowych projekt rozporządzenia został przesłany do konsultacji społecznych następującym podmiotom:
1) Polski Komitet Olimpijski,
2) Polski Komitet Paraolimpijski,
3) Naczelna Rada Lekarska,
4) Naczelna Rada Aptekarska,
5) Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych,
6) Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych,
7) Krajowy Konsultant w dziedzinie medycyny sportowej,
8) Krajowy Konsultant w dziedzinie rehabilitacji medycznej,
9) Sekretariat Ochrony Zdrowia KK NSZZ „Solidarność”,
10) Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych,
11) Forum Związków Zawodowych,
12) Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej,
13) Konfederacja Pracodawców Polskich,
14) Polska Konfederacja Pracodawców Polskich,
15) Business Centre Club,
16) Krajowa Izba Gospodarcza,
17) Związek Województw Polskich,
18) Związek Powiatów Polskich,
19) Porozumienie Zielonogórskie.
Projekt będzie zamieszczony na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia, w tym: w Biuletynie Informacji Publicznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 oraz z 2009 Nr 42, poz.337).

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na budżet państwa, ponieważ finansowanie opieki medycznej nad zawodnikami kadry narodowej w olimpijskich i paraolimpijskich dyscyplinach sportu jest już uwzględnione w budżecie ministra właściwego do spraw zdrowia. Rozporządzenie nie wpływa na budżety jednostek samorządu terytorialnego.

4. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny
Projektowane regulacje nie będą miały wpływu na sytuację i rozwój regionalny.

5. Wpływ regulacji na rynek pracy
Regulacje zaproponowane w projekcie rozporządzenia nie będą miały wpływu na rynek pracy.

6. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw
Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw.

7. Wpływ regulacji na zdrowie ludzi
Projektowana regulacja będzie miała pozytywny wpływ na zdrowie zawodników kadry narodowej w olimpijskich i paraolimpijskich dyscyplinach sportu poprzez zapewnienie opieki zdrowotnej tym zawodnikom.

8. Zgodność regulacji z prawem Unii Europejskiej
Projektowane rozporządzenie nie jest objęte prawem Unii Europejskiej.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-11-22
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4643 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.