Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie współpracy organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z organami celnymi w zakresie granicznych kontroli sanitarnych


ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1)

z dnia 13 grudnia 2010 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie współpracy organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z organami celnymi w zakresie granicznych kontroli sanitarnych


Na podstawie art. 83 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 i Nr 182, poz. 1228) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie współpracy organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z organami celnymi w zakresie granicznych kontroli sanitarnych (Dz. U. Nr 37, poz. 213) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„§ 1. Rozporządzenie określa sposób współpracy organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z organami celnymi w zakresie granicznych kontroli sanitarnych, w tym tryb postępowania tych organów w podejmowaniu działań określonych w art. 27–29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218, z 13.08.2008, str. 30), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 765/2008”.
§ 2. Współpraca organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, o których mowa w art. 80 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, zwanej dalej „ustawą”, z organami celnymi obejmuje działania określone w art. 15–21 i 23–24 rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. UE L 191 z 30.04.2004, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 200), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 882/2004”, oraz w art. 27–29 rozporządzenia nr 765/2008.”;
2) w § 3 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) nieujętymi w wykazie, o którym mowa w pkt 1, jeżeli organ celny w trakcie obejmowania towaru procedurą dopuszczenia do obrotu stwierdzi, że zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 27 ust. 3 rozporządzenia nr 765/2008.”;
3) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Jeżeli organ celny w trakcie procedury dopuszczenia do obrotu towarów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, stwierdzi, że zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 27 ust. 3 rozporządzenia nr 765/2008, organ ten jest obowiązany niezwłocznie powiadomić właściwego państwowego granicznego inspektora sanitarnego lub państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o stwierdzonych niezgodnościach towaru, przekazując kopię powiadomienia osobie odpowiedzialnej za towar, o której mowa w art. 81 ust. 1 ustawy.”;
4) § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7. Po otrzymaniu powiadomienia o stwierdzonych niezgodnościach towaru właściwy państwowy graniczny inspektor sanitarny lub państwowy powiatowy inspektor sanitarny jest obowiązany podjąć działania zgodnie z art. 29 ust. 1 lub ust. 2 rozporządzenia nr 765/2008.”;
5) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Jeżeli państwowy graniczny inspektor sanitarny lub państwowy powiatowy inspektor sanitarny w trakcie przeprowadzania granicznej kontroli sanitarnej towarów stwierdzi, że towar nie spełnia obowiązujących wymagań określonych w przepisach Unii Europejskiej lub przepisach krajowych, organ ten w świadectwie spełniania wymagań zdrowotnych towaru objętego graniczną kontrolą sanitarną, określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 2 ustawy, wpisuje adnotację o treści „towar niezgodny z przepisami – niedopuszczony do swobodnego obrotu – rozporządzenie (WE) nr 765/2008 /product not in conformity – release for free circulation not autorised – Regulation (EC) No 765/2008”.”;
6) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Jeżeli państwowy graniczny inspektor sanitarny lub państwowy powiatowy inspektor sanitarny w trakcie przeprowadzania granicznej kontroli sanitarnej towarów stwierdzi, że towar nie spełnia obowiązujących wymagań zdrowotnych, organ ten w świadectwie spełniania wymagań zdrowotnych towaru objętego graniczną kontrolą sanitarną wpisuje adnotację o treści „towar niebezpieczny – niedopuszczony do swobodnego obrotu – rozporządzenie (WE) nr 765/2008 /dangerous product – release for free circulation not autorized – Regulation (EC) No 765/2008”.”.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIAW porozumieniu:
MINISTER FINANSÓW


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-12-27
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2233 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.