Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw zapobiegania i zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi


Dz.Urz.MZ.10.13.75 → z dnia 11 grudnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1)

z dnia 15 listopada 2010 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw
zapobiegania i zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm. 2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Zespół do spraw zapobiegania i zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, zwany dalej „Zespołem”, jako organ pomocniczy ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 2.

Do zadań Zespołu należy opracowywanie strategii dla podejmowanych działań profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych i organizacyjnych w zakresie zapobiegania i zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych wymagających koordynacji między organami administracji publicznej, w szczególności w zakresie:
1) chorób wysoce zakaźnych i szczególnie niebezpiecznych, w szczególności grypy pandemicznej;
2) chorób objętych międzynarodowymi programami eradykacji, w szczególności poliomyelitis, odry i różyczki;
3) innych chorób zakaźnych mogących szerzyć się epidemicznie.

§ 3.

1. W skład Zespołu wchodzą następujący członkowie:
1) Przewodniczący Zespołu – Pan Adam Fronczak – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia;
2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu – Pan Przemysław Biliński – Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego;
3) Sekretarz Zespołu – Pan Tomasz Misztal – przedstawiciel Głównego Inspektoratu Sanitarnego;
4) Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa;
5) Dyrektor Departamentu Analiz i Nadzoru w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji;
6) Doradca Głównego Inspektora Sanitarnego;
7) Dyrektor Departamentu Zapobiegania oraz Zwalczania Zakażeń i Chorób Zakaźnych u Ludzi w Głównym Inspektoracie Sanitarnym;
8) Zastępca Głównego Inspektora Farmaceutycznego;
9) Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Zdrowia;
10) przedstawiciel Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia;
11) przedstawiciel Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia;
12) Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia;
13) przedstawiciel Departamentu Polityki Zdrowotnej w Ministerstwie Zdrowia;
14) przedstawiciel Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia;
15) Dyrektor Biura Prasy i Promocji w Ministerstwie Zdrowia;
16) Dyrektor Departamentu Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Ratownictwa Medycznego w Ministerstwie Zdrowia;
17) Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych;
18) Dyrektor Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego;
19) Główny Lekarz Weterynarii;
20) Główny Inspektor Sanitarny Wojska Polskiego;
21) Komendant Centrum Reagowania Epidemiologicznego Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej;
22) Główny Inspektor Sanitarny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;
23) Dyrektor Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej;
24) Naczelny Lekarz Ministerstwa Spraw Zagranicznych;
25) Dyrektor Biura Rezerw Medycznych w Agencji Rezerw Materiałowych;
26) przedstawiciel Ministra Gospodarki;
27) przedstawiciel Ministra Infrastruktury;
28) przedstawiciel Komendy Głównej Straży Granicznej;
29) Zastępca Szefa Służby Celnej;
30) przedstawiciel Departamentu Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki;
31) przedstawiciel Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców;
32) Koordynator Zespołu do spraw Świadczeń Medycznych dla Osób Ubiegających się o Nadanie Statusu Uchodźcy Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;
33) przedstawiciel Centrum Informacyjnego Rządu;
34) Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny;
35) Dyrektor Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii;
36) Konsultant Krajowy w dziedzinie chorób zakaźnych;
37) Konsultant Krajowy w dziedzinie epidemiologii;
38) Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego;
39) Konsultant Krajowy w dziedzinie neurologii;
40) Konsultant Krajowy w dziedzinie neurologii dziecięcej;
41) Konsultant Krajowy w dziedzinie pediatrii;
42) Konsultant Krajowy w dziedzinie chorób wewnętrznych;
43) Konsultant Krajowy w dziedzinie zdrowia publicznego;
44) Dyrektor Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Przenoszonych Drogą Płciową Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego;
45) Dyrektor Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc;
46) Kierownik Krajowego Ośrodka do Spraw Grypy Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny;
47) Kierownik krajowego laboratorium poliomyelitis Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny;
48) Kierownik krajowego laboratorium odry i różyczki Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny;
49) Krajowy koordynator do spraw szczepień Partner Krajowy MZ / WHO - Rozwój immunizacji i szczepionek.
2. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć w charakterze zewnętrznych obserwatorów:
1) Dyrektor Biura Światowej Organizacji Zdrowia w Rzeczypospolitej Polskiej;
2) przedstawiciel Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego.
3. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć osoby inne niż określone w ust. 1 i 2, zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu lub Zastępcę Przewodniczącego Zespołu.

§ 4.

W ramach Zespołu działają następujące Komitety:
1) Krajowy Komitet do spraw Pandemii Grypy, którego zadania, skład osobowy oraz wewnętrzny tryb pracy określa Regulamin organizacyjny Krajowego Komitetu do spraw Pandemii Grypy, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia;
2) Krajowy Komitet do spraw Eradykacji Poliomyelitis, którego zadania, skład osobowy oraz wewnętrzny tryb pracy określa Regulamin organizacyjny Krajowego Komitetu do spraw Eradykacji Poliomyelitis, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia;
3) Krajowy Komitet do spraw Eradykacji Odry i Różyczki, którego zadania, skład osobowy oraz wewnętrzny tryb pracy określa Regulamin organizacyjny Krajowego Komitetu do spraw Eradykacji Odry i Różyczki, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 5.

1. Zespół działa na posiedzeniach plenarnych lub, w zakresie zadań Komitetów, o których mowa w § 4, na posiedzeniach tych Komitetów.
2. Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący Zespołu lub Zastępca Przewodniczącego Zespołu, nie rzadziej niż raz w roku.
3. Z posiedzeń Zespołu sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Zespołu lub Zastępca Przewodniczącego Zespołu.

§ 6.

Przewodniczący Zespołu, w zależności od potrzeb, może wyodrębniać spośród członków Zespołu czasowe lub stałe robocze grupy tematyczne, których zadaniem jest opracowywanie w trybie roboczym, uzgadnianie na forum Zespołu i przedstawianie do akceptacji Przewodniczącemu Zespołu niezbędnych standardów i procedur.

§ 7.

1. Ustalenia, wnioski i opinie Zespołu w sprawach dotyczących podstawowych rozstrzygnięć Zespół podejmuje w formie uchwał zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Zespołu.
2. Przewodniczący Zespołu lub Zastępca Przewodniczącego Zespołu może, na wniosek członka Zespołu albo z inicjatywy własnej, zarządzić rozpatrzenie projektu uchwały Zespołu w drodze korespondencyjnego uzgadniania stanowisk przez członków Zespołu, zwanego dalej „trybem obiegowym”.
3. W razie skierowania projektu uchwały Zespołu do rozpatrzenia przez członków Zespołu w trybie obiegowym wyznacza się termin do zajęcia stanowiska przez członków Zespołu.
4. Projekt uchwały skierowany do rozpatrzenia w trybie obiegowym uważa się za przyjęty, jeżeli większość członków Zespołu wyraziła na piśmie zgodę na przyjęcie projektu uchwały lub nie zgłosiła w wyznaczonym terminie uwag lub zastrzeżeń do projektu.
5. Sekretarz Zespołu przedstawia do wiadomości członkom Zespołu, na najbliższym posiedzeniu Zespołu, wykaz uchwał podjętych przez Zespół w trybie obiegowym.
6. Uchwały, o których mowa w ust. 1 i 2, są przedstawiane ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.

§ 8.

Obsługę administracyjno-biurową Zespołu oraz Komitetów, o których mowa w § 4, zapewnia Biuro Administracyjno-Gospodarcze Ministerstwa Zdrowia.

§ 9.

Członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 3 ust. 2 i 3, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu udziału w pracach Zespołu oraz zwrot kosztów podróży służbowych.

§ 10.

Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie powołania Krajowego Komitetu do Spraw Pandemii Grypy (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 5, poz. 22).

§ 11.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER ZDROWIA
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. w 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319,
Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1660, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354.Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-11-15
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 8493 wizyt

 
2001-2021 © by Ministerstwo Zdrowia.