Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie likwidacji Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie


Dz.Urz.MZ.11.1.6 → z dnia 6 stycznia 2011 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 28 grudnia 2010 r.
w sprawie likwidacji Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie


Na podstawie art. 88 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Z dniem 31 grudnia 2010 r. likwiduje się państwowy zakład budżetowy Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie, zwany dalej „PDZ w Juracie”.

§ 2.

Do dnia likwidacji PDZ w Juracie prowadzi dotychczasową działalność i realizuje zadania określone w zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 8, poz. 28).

§ 3.

Dyrektor PDZ w Juracie jest obowiązany do podejmowania wszelkich niezbędnych czynności do przeprowadzenia likwidacji PDZ w Juracie, a w szczególności do:
1) przeprowadzenia inwentaryzacji majątku PDZ w Juracie;
2) sporządzenia dokumentacji niezbędnej do przejęcia przez organ przeprowadzający likwidację lub nowo utworzoną jednostkę organizacyjną mienia ruchomego, środków pieniężnych, należności i zobowiązań;
3) egzekucji należności, zaspokojenia wierzycieli i zabezpieczenia wierzytelności;
4) rozwiązania umów cywilnoprawnych, których stroną jest PDZ w Juracie i dokonanie ostatecznego rozliczenia zobowiązań wynikających z tych umów;
5) sporządzenia wykazu umów zawartych przez PDZ w Juracie, z których wynikają zobowiązania lub z których zobowiązania mogą powstać w przyszłości;
6) sporządzenia sprawozdań budżetowych i finansowych;
7) dokonania zamknięcia ksiąg rachunkowych PDZ w Juracie;
8) rozwiązania umów rachunku bankowego;
9) archiwizacji dokumentów PDZ w Juracie;
10) podjęcia czynności wymaganych do wykreślenia PDZ w Juracie z Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej-REGON, z ewidencji i identyfikacji podatników i płatników – NIP, rejestru płatników składek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

§ 4.

1. Minister Zdrowia, po uzgodnieniu z Ministrem Skarbu Państwa, ustala, że mienie znajdujące się w posiadaniu PDZ w Juracie w dniu likwidacji, zostanie nieodpłatnie przekazane na rzecz nowo utworzonej jednostki – instytucji gospodarki budżetowej pn. „Profilaktyczny Dom Zdrowia
w Juracie”, jeżeli zostaną spełnione warunki określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.3)).
2. Pozostałe po likwidacji środki pieniężne, należności i zobowiązania zlikwidowanego PDZ w Juracie przejmie na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego mająca powstać instytucja gospodarki budżetowej pn. „Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie”, jeżeli zostaną spełnione warunki określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
3. W przypadku nie utworzenia do dnia likwidacji instytucji gospodarki budżetowej pn. „Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie”, mienie znajdujące się w posiadaniu PDZ w Juracie w dniu likwidacji zostanie nieodpłatnie przekazane na rzecz Ministerstwa Zdrowia, natomiast pozostałe po likwidacji środki pieniężne, należności i zobowiązania zlikwidowanego PDZ w Juracie przejmie organ przeprowadzający likwidację.

§ 5.

1. Pracownicy zlikwidowanego PDZ w Juracie na podstawie art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.4)) staną się pracownikami nowo utworzonej instytucji gospodarki budżetowej pn. „Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie”, jeżeli zostaną spełnione warunki określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
2. W przypadku nie spełnienia warunków określonych w ust. 1, stosuje się art. 100 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

§ 6.

Z dniem 31 grudnia 2010 r. traci moc zarządzenia z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 8, poz. 28).

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.


MINISTER ZDROWIA
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020.
3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020.
4) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 116, poz. 740, Nr 223, poz. 1460 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 56, poz. 458, Nr 58, poz. 485, Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825, Nr 115, poz. 958, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1704 oraz z 2010 r. Nr 105, poz. 655, Nr 135, poz. 912 i Nr 182, poz. 1228.Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-12-28
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5507 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.