Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób wykonujących czynności mające istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w jednostce organizacyjnej wykonującej działalność związaną z narażeniem, polegającą na rozruchu, eksploatacji lub likwidacji elektrowni jądrowej


Dz.U.11.220.1310 → z dnia 14 października 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1)

z dnia 29 września 2011 r.
w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób wykonujących czynności mające istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w jednostce organizacyjnej wykonującej działalność związaną z narażeniem, polegającą na rozruchu, eksploatacji lub likwidacji elektrowni jądrowej


Na podstawie art. 12d ust. 9 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 276, z późn. zm. 2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:
1) zakres badań psychiatrycznych i psychologicznych osób, o których mowa w art. 12c ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe, zwanej dalej „ustawą”, koniecznych do uzyskania zaświadczenia, o którym mowa w art. 12c ust. 3 pkt 3 ustawy;
2) wykaz istotnych zaburzeń funkcjonowania psychologicznego uniemożliwiających uzyskanie uprawnień do wykonywania czynności mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej;
3) kwalifikacje lekarzy i psychologów, upoważnionych do przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o nadanie uprawnień do wykonywania czynności, o których mowa w pkt 2.

§ 2.

Badanie psychiatryczne osób, o których mowa w § 1 pkt 1, obejmuje zebranie wywiadu w zakresie przebytych chorób, urazów, wypadków, uzależnień, analizę toku i treści myślenia, spostrzegania, pamięci, świadomości, krytycyzmu, orientacji czasowej i przestrzennej i jest przeprowadzane w celu potwierdzenia lub wykluczenia zaburzeń psychicznych, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535, z późn. zm. 3)).

§ 3.

Badanie psychologiczne osób, o których mowa w § 1 pkt 1, obejmuje określenie poziomu rozwoju umysłowego, dojrzałości społecznej i emocjonalnej oraz opis cech osobowości i przeprowadzane jest w celu potwierdzenia lub wykluczenia istotnych zaburzeń funkcjonowania psychologicznego.

§ 4.

Wykaz istotnych zaburzeń funkcjonowania psychologicznego uniemożliwiających uzyskanie uprawnień do wykonywania czynności mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, określa załącznik do rozporządzenia.

§ 5.

Lekarzem upoważnionym do przeprowadzania badania, o którym mowa w § 2, jest lekarz, który posiada tytuł specjalisty w dziedzinie psychiatrii lub II stopień specjalizacji w dziedzinie psychiatrii, zwany dalej „lekarzem”.

§ 6.

Psychologiem upoważnionym do przeprowadzania badania psychologicznego, o którym mowa w § 3, jest psycholog, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525, z późn. zm. 4)), zwany dalej „psychologiem”.

§ 7.

1. Na podstawie wyniku badania, o którym mowa w § 2 i po zapoznaniu się z opinią psychologa wydaną po przeprowadzeniu badania, o którym mowa w § 3, wykluczających zaburzenia psychiczne oraz istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego, lekarz wydaje zaświadczenie lekarskie, o którym mowa w art. 12c ust. 3 pkt 3 ustawy.
2. Zaświadczenie lekarskie wydaje się w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje osoba badana, natomiast drugi pozostawia się w dokumentacji lekarskiej osoby badanej.

§ 8.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 93, poz. 583 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 107, poz. 679 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 132, poz. 766.
3)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 113, poz. 731, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2005 r. Nr 141, poz. 1183, Nr 167, poz. 1398 i Nr 175, poz. 1462, z 2007 r. Nr 112, poz. 766 i Nr 121, poz. 831, z 2008 r. Nr 180, poz. 1108, z 2009 r. Nr 76, poz. 641 i Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 107, poz. 679 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 6, poz. 19, Nr 112, poz. 654 i Nr 122, poz. 696.
4)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 195, poz. 1199, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 127, poz. 875 i Nr 164, poz. 1108 oraz z 2011 r. Nr 38, poz. 195.


Załączniki do dokumentu : rozp_prawo_atom_05102011.pdf


Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2011-10-05
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2669 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.