Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw opieki paliatywnej i hospicyjnej


Dz.Urz.MZ.11.6.50 → z dnia 1 września 2011 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1)

z dnia 29 lipca 2011 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw opieki paliatywnej i hospicyjnej


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm. 2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół do spraw opieki paliatywnej i hospicyjnej, zwany dalej „Zespołem”.
2. Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 2.

W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący Zespołu – dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz – Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny paliatywnej;
2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu – dr n. med. Aleksandra Kotlińska-Lemieszek – Kierownik Katedry Medycyny Paliatywnej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu;
3) Zastępca Przewodniczącego Zespołu – mgr Marzena Drewniacka - Naczelnik w Departamencie Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia;
4) Sekretarz Zespołu – dr n. med. Tomasz Dzierżanowski – przedstawiciel Warszawskiego Hospicjum Onkologicznego;
5) pozostali członkowie Zespołu:
a) prof. dr hab. med. Krystyna de Walden-Gałuszko – prezes Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego,
b) dr n. med. Jadwiga Pyszkowska – Konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny paliatywnej dla województwa śląskiego i opolskiego,
c) dr n. med. Małgorzata Krajnik – Kierownik Katedry i Kliniki Medycyny Paliatywnej Uniwersytetu Medycznego w Bydgoszczy,
d) lek. Artur Pakosz – Dyrektor Hospicjum w Gliwicach, Zakład Opieki Paliatywnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego,
e) prof. dr hab. med. Jacek Łuczak – Ordynator Hospicjum Palium Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu,
f) dr n. med. Anna Orońska – Konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny paliatywnej dla województwa dolnośląskiego,
g) lek. Wiesława Pokropska – Konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny paliatywnej dla województwa warmińsko-mazurskiego,
h) co najmniej 1 przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia,
i) lek. Agnieszka Chycak-Kryczka - Główny specjalista w Departamencie Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia,
j) lek. Krystyna Czaplicka – Trojanowska – Naczelnik w Departamencie Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia,
k) Jolanta Skolimowska – Zastępca Dyrektora Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia,
l) przedstawiciel Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Zdrowia.

§ 3.

1. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć inne osoby niż wymienione w § 2, zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu.
2. Członkowie Zespołu, o których mowa w § 2 pkt 1, 2, 4 i 5 lit. a-h, wyrażają pisemną zgodę na udział w pracach Zespołu.

§ 4.

Zadaniem Zespołu jest opracowanie propozycji zmian w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności:
1) rozwiązań dotyczących struktury i organizacji opieki paliatywnej i hospicyjnej w Rzeczypospolitej Polskiej;
2) rozwiązań odnośnie poprawy jakości opieki paliatywnej i hospicyjnej i stanu zasobów w opiece paliatywnej i hospicyjnej.


§ 5.

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego Zespołu.
2. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:
1) zwoływanie posiedzeń Zespołu;
2) ustalanie porządku dziennego i prowadzenie posiedzeń Zespołu;
3) planowanie i organizowanie pracy Zespołu;
4) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;
5) informowanie ministra właściwego do spraw zdrowia o bieżącej działalności Zespołu.
3. Przewodniczący Zespołu zwołuje posiedzenia Zespołu:
1) z własnej inicjatywy, w razie potrzeby, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące;
2) na umotywowany wniosek co najmniej trzech członków Zespołu.
4. Przewodniczący Zespołu może, w razie potrzeby, powoływać grupy robocze do wykonania określonych zadań Zespołu.

§ 6.

1. Zespół obraduje na posiedzeniach, które odbywają się w siedzibie Ministerstwa Zdrowia.
2. W uzasadnionych przypadkach posiedzenia Zespołu mogą odbywać się w innych miejscach, wyznaczonych przez Przewodniczącego Zespołu.
3. Z posiedzenia Zespołu Sekretarz Zespołu sporządza protokół, który podpisuje Przewodniczący Zespołu.
4. Zespół podejmuje decyzje w drodze uchwał, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Zespołu.
W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Zespołu.
5. Szczegółowy tryb pracy Zespołu określa regulamin pracy uchwalony przez Zespół, na wniosek Przewodniczącego Zespołu.

§ 7.

1. Z tytułu realizacji zadań określonych w § 4, członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 3 ust. 1, nie przysługuje wynagrodzenie.
2. Zamiejscowym członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 3 ust. 1, zamieszkałym poza Warszawą, przysługuje zwrot kosztów podróży na terenie kraju, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, w wysokości i na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990, z 2004 r. Nr 271, poz. 2686, z 2005 r. Nr 186, poz. 1554 oraz z 2006 r. Nr 227, poz.1661).

§ 8.

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia.

§ 9.

Wydatki związane z działalnością Zespołu pokrywane są z budżetu państwa z części 46 - Zdrowie, działu 851 - Ochrona zdrowia, rozdziału 85195 - Pozostała działalność, ze środków pozostających w dyspozycji Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia.

§ 10.

Zespół ulega rozwiązaniu po akceptacji przez ministra właściwego do spraw zdrowia opracowanych rozwiązań dotyczących struktury i organizacji opieki paliatywnej i hospicyjnej w Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w § 4 pkt 1, nie później jednak niż z dniem 30 czerwca 2012 r.

§ 11.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER ZDROWIA
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170 poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42 poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157 poz. 1241 i Nr 161 poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354.Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2011-07-29
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5826 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.