Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw pulmonologii


Dz.Urz.MZ.11.7.60 → z dnia 1 października 2011 r

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 31 sierpnia 2011 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw pulmonologii


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów(Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół do spraw pulmonologii, zwany dalej „Zespołem”.
2. Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 2.

1. W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący – Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Roszkowski-Śliż – Konsultant Krajowy w dziedzinie chorób płuc;
2) pozostali członkowie:
a) Prof. dr hab. n. med. Dorota Górecka – Prezes Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc,
b) Prof. dr hab. n. med. Ryszarda Chazan – Przewodnicząca Komisji Chorób Układu Oddechowego Komitetu Patofizjologii Klinicznej PAN,
c) dr n. med. Małgorzata Czajkowska-Malinowska – Ordynator Oddziału Chorób Płuc i Niewydolności Oddychania, Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy,
d) lek. Jacek Nasiłowski – Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii Warszawski Uniwersytet Medyczny,
e) przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia,
f) przedstawiciel Departamentu Polityki Zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia,
g) przedstawiciel Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia Ministerstwa Zdrowia.
2. Członkowie Zespołu są powoływani i odwoływani imiennie przez ministra właściwego
do spraw zdrowia.
3. Osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a – e wyrażają zgodę na udział w pracach Zespołu przed jego powołaniem.
4. W pracach Zespołu mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby inne niż wymienione ust. 1, zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu.

§ 3.

Zadaniem Zespołu jest przygotowanie rozwiązań w zakresie:
1) profilaktyki zagrażającej życiu kwasicy oddechowej w przebiegu zaostrzenia przewlekłych niezakaźnych chorób płuc;
2) zwiększenia dostępności stosowania nieinwazyjnej wentylacji w leczeniu kwasicy oddechowej w zaostrzeniach przewlekłych chorób płuc;
3) założeń programu zmniejszania umieralności w przebiegu przewlekłych chorób płuc przez tworzenie Pododdziałów Intensywnej Opieki Pulmonologicznej.

§ 4.

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu.
2. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:
1) zwoływanie posiedzeń Zespołu;
2) ustalanie porządku dziennego posiedzenia Zespołu;
3) prowadzenie posiedzeń Zespołu;
4) planowanie i organizowanie pracy Zespołu;
5) wyznaczenie Zastępcy Przewodniczącego Zespołu oraz Sekretarza Zespołu;
6)
7) powoływanie grup roboczych.
3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Zespołu zadania określone w ust. 2 wykonuje Zastępca Przewodniczącego Zespołu.

§ 5.

1. Zespół obraduje na posiedzeniach.
2. Zespół podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Zespołu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Zespołu.
3. Przewodniczący Zespołu może wyłączyć jawność posiedzenia.

§ 6.

Wewnętrzny tryb pracy Zespołu, w tym sposób przygotowania materiałów na posiedzenia, określa regulamin uchwalony przez Zespół.

§ 7.

Zespół zakończy swoją działalność po przygotowaniu rozwiązań z zakresu profilaktyki przewlekłych chorób płuc i przedłożeniu ich ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, nie później niż z dniem 31 sierpnia 2011 roku.

§ 8.

1. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Organizacji Ochrony Zdrowia.
2. Członkowie Zespołu oraz osoby, o których mowa w § 2 ust. 4, nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach Zespołu.
3. Zamiejscowym członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 2 ust. 4, przysługuje zwrot kosztów podróży na terenie kraju, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, w wysokości i na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990, z 2004 r. Nr 271, poz. 2686, z 2005 r. Nr 186, poz. 1554 oraz z 2006 r. Nr 227, poz. 1661).
4. Wydatki związane z działalnością Zespołu, w tym koszty podróży o których mowa w ust. 3, pokrywane są z budżetu państwa, z części 46 – Zdrowie, działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdziału 85195 – Pozostała działalność, w części pozostającej w dyspozycji Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia.

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER ZDROWIA


size=0,1 width=35%>1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717,z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1277, z 2010 r. Nr 57, poz. 354 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 676.Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2011-08-31
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 6083 wizyt

 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.