Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania dokumentów programowych dla nowej perspektywy finansowej funduszy strukturalnych na lata 2014 – 2020 w obszarze zdrowia


Dz.Urz.MZ.11.7.65 → z dnia 1 października 2011 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 21 września 2011 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania dokumentów programowych dla nowej perspektywy finansowej funduszy strukturalnych na lata 2014 – 2020 w obszarze zdrowia


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Tworzy się Zespół do spraw opracowania dokumentów programowych dla nowej perspektywy finansowej funduszy strukturalnych na lata 2014 – 2020 w obszarze zdrowia, zwany dalej "Zespołem".
2. Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 2.

1. W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący – Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Zdrowia;
2) Zastępca Przewodniczącego – Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Zdrowia;
3) Sekretarz – przedstawiciel Departamentu Funduszy Europejskich bez prawa głosu, wyznaczony przez Przewodniczącego Zespołu;
4) Członkowie:
a) zajmujący co najmniej stanowisko Dyrektora albo Zastępcy Dyrektora przedstawiciel:
- Departamentu Budżetu, Finansów i Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia,
- Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Zdrowia,
- Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia,
- Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia,
- Departamentu Polityki Zdrowotnej w Ministerstwie Zdrowia,
- Departamentu Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Ratownictwa Medycznego w Ministerstwie Zdrowia,
- Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego w Ministerstwie Zdrowia,
- Departamentu Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Zdrowia,
- Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia,
b) Prezes albo Zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia,
c) Główny Inspektor Sanitarny albo Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego,
d) dwóch przedstawicieli Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Zdrowia zajmujących stanowisko Naczelnika.
2. Członkowie Zespołu, o których mowa w ust. 1 pkt 4 lit. a-c, wyznaczają swojego stałego zastępcę, zatrudnionego na stanowisku co najmniej Naczelnika lub równoważnym, uprawnionego do udziału w posiedzeniach Zespołu w przypadku nieobecności Członka Zespołu.
3. Członkowie Zespołu, o których mowa w ust. 1 pkt 4 lit. d, wyznaczają swojego stałego zastępcę zatrudnionego na stanowisku zastępującym Naczelnika, uprawnionego do udziału w posiedzeniach Zespołu w przypadku nieobecności Członka Zespołu.
4. W przypadku nieobecności Sekretarza funkcję tę pełni osoba wskazana przez Przewodniczącego.
5. Przewodniczący może zapraszać do udziału w pracach Zespołu, z głosem doradczym, osoby nie będące członkami Zespołu, w szczególności przedstawicieli administracji publicznej.
6. Członkowie Zespołu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 lit. b i c oraz ich stali zastępcy wyrażają pisemną zgodę na udział w pracach Zespołu.

§ 3.

1. Do zadań Zespołu należy opracowanie projektu dokumentów programowych dla nowej perspektywy finansowej funduszy strukturalnych na lata 2014 – 2020 w obszarze zdrowia, zgodnych ze strategiami krajowymi i wspólnotowymi oraz przepisami regulującymi obszar zdrowia i funduszy europejskich, w podziale na Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz Europejski Fundusz Społeczny, uwzględniających w szczególności:
1) analizę aktualnej sytuacji w sektorze ochrony zdrowia z uwzględnieniem sytuacji epidemiologicznej i demograficznej w Rzeczypospolitej Polskiej i Europie;
2) analizę długoterminowych trendów epidemiologicznych i demograficznych w Rzeczypospolitej Polskiej i Europie;
3) proponowane kierunki interwencji wraz z analizą SWOT oraz analizą ryzyka;
4) proponowane wskaźniki interwencji;
5) szacunkowe koszty realizacji poszczególnych działań wraz z metodologią ich wyliczenia.
2. Po zakończeniu prac Zespołu, Przewodniczący przekaże, w postaci pisemnej ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, projekt dokumentów, o których mowa w ust. 1 wraz z protokołem z ostatniego posiedzenia Zespołu celem zatwierdzenia i przekazania ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego.
3. Zespół ulega rozwiązaniu po zakończeniu negocjacji prowadzonych przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego i zatwierdzeniu przez Komisję Europejską programów operacyjnych finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
4. Do czasu rozwiązania Zespołu Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego oraz Członkowie Zespołu wskazani w § 2 ust. 1 pkt 4 zobowiązani są do aktualizacji lub uzupełniania dokumentów, o których mowa w ust. 1, w szczególności w związku z zapytaniami ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego lub Komisji Europejskiej.
5. W przypadku konieczność wprowadzenia strategicznych zmian w dokumentach, o których mowa w ust. 1 w związku z ust. 4, zmiany takie wymagają zatwierdzenia przez ministra właściwego do spraw zdrowia przed przekazaniem ich do ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.

§ 4.

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący.
2. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:
1) zwoływanie posiedzeń Zespołu;
2) ustalanie porządków posiedzeń Zespołu;
3) prowadzenie posiedzeń Zespołu;
4) planowanie i organizowanie pracy Zespołu.
3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, zadania określone w ust. 2 wykonuje Zastępca Przewodniczącego.

§ 5.

1. Zespół działa kolegialnie.
2. Przewodniczący może powoływać grupy robocze składające się z wybranych członków Zespołu oraz osób wymienionych w § 2 ust. 5 w celu opracowania szczegółowych i wyodrębnionych tematycznie rozwiązań.
3. Ustalenia, wnioski i opinie Zespołu oraz grup roboczych w sprawach dotyczących podstawowych rozstrzygnięć są podejmowane przez Zespół w drodze konsensusu, a w przypadku niemożności jego osiągnięcia w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/3 uprawnionego do głosowania składu Zespołu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
4. Posiedzenie Zespołu zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy albo na wniosek co najmniej trzech członków Zespołu spośród wskazanych w § 2 ust.1 pkt 4 lit. a-c, albo ich stałych zastępców.
5. Pierwsze posiedzenie Zespołu Przewodniczący zwołuje z własnej inicjatywy.
6. Sekretarz przygotowuje i prowadzi dokumentację prac Zespołu, w tym sporządza protokół z posiedzenia Zespołu.
7. Sekretarz sporządza protokół z posiedzenia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty posiedzenia i przekazuje go drogą elektroniczną osobom wskazanym w § 2, uczestniczącym w posiedzeniu, którzy mogą zgłosić uwagi do protokołu, w terminie 7 dni od daty przekazania protokołu.
8. Protokół z posiedzenia jest przyjmowany podczas następnego posiedzenia Zespołu i podpisywany przez Przewodniczącego oraz Sekretarza. Protokół z ostatniego posiedzenia przyjmowany jest przez Przewodniczącego z uwzględnieniem ust. 7.

§ 6.

Nadzór nad pracami Zespołu sprawuje członek kierownictwa Ministerstwa Zdrowia nadzorujący prace Departamentu Funduszy Europejskich.

§ 7.

1. Z tytułu wykonywania zadań określonych w § 3 ust. 1, osobom wymienionym w § 2 ust. 1-3 i 5 nie przysługuje wynagrodzenie.
2. Osobom, o których mowa w § 2 ust. 5, przysługuje zwrot kosztów podróży na terenie kraju, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990, z 2004 r. Nr 271, poz. 2686, z 2005 r. Nr 186, poz. 1554 oraz z 2006 r. Nr 227, poz. 1661).
3. Osobom, o których mowa w § 2 ust. 5, którym zlecono zadania wykraczające poza udział w posiedzeniach Zespołu lub grup roboczych, w szczególności w postaci opracowania kompleksowej, autorskiej ekspertyzy lub opinii w formie pisemnej, mogą być wypłacone wynagrodzenia pod warunkiem zawarcia umowy cywilno – prawnej. W przypadku zawarcia umowy cywilno – prawnej, w związku z czynnościami objętymi przedmiotową umową, nie przysługuje zwrot kosztów podróży, o których mowa w ust. 2.

§ 8.

Obsługę administracyjno - techniczną Zespołu zapewnia Departament Funduszy Europejskich.

§ 9.

Wydatki związane z działalnością Zespołu pokrywane są z budżetu państwa, z części 46 - Zdrowie, działu 750 - Administracja publiczna, rozdziału 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej, ze środków pozostających w dyspozycji Departamentu Funduszy Europejskich, w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354.Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2011-09-21
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5580 wizyt

 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.