Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do Spraw Wdrożenia Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych


Dz.Urz.MZ.10.11.68 → z dnia 15 października 2010 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1)

z dnia 14 września 2010 r.
w sprawie powołania Zespołu do Spraw Wdrożenia Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm. 2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Zespół do Spraw Wdrożenia Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych, zwany dalej „Zespołem”, jako organ pomocniczy ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 2.

W skład Zespołu wchodzą następujący członkowie:
1) Przewodniczący – przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia;
2) Zastępca Przewodniczącego – przedstawiciel Głównego Inspektora Sanitarnego;
3) pozostali członkowie:
a) przedstawiciel ministra właściwego do spraw:
- zdrowia,
- gospodarki,
- środowiska,
- rolnictwa,
- wewnętrznych,
- zagranicznych,
- finansów publicznych,
- transportu,
- gospodarki morskiej,
- kultury fizycznej i sportu,
b) przedstawiciel Ministra Obrony Narodowej,
c) przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości,
d) przedstawiciel Głównego Lekarza Weterynarii,
e) przedstawiciel Głównego Inspektora Ochrony Środowiska,
f) przedstawiciel dyrektora Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych,
g) przedstawiciel Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

§ 3.

1. Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego z własnej inicjatywy lub na uzasadniony wniosek członka Zespołu, może zapraszać do udziału w pracach Zespołu,
z głosem doradczym, osoby nie będące członkami Zespołu, w szczególności przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej oraz przedstawicieli innych instytucji.
2. Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego może zwracać się do ekspertów posiadających specjalistyczną wiedzę lub doświadczenie, w celu sporządzania przez nich opinii lub ekspertyz.

§ 4.

Zadaniem Zespołu jest opracowanie i przedstawienie do akceptacji ministrowi właściwemu do spraw zdrowia projektu przepisów wdrażających międzynarodowe przepisy zdrowotne do prawa krajowego, wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji.

§ 5.

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.
2. Do zadań Przewodniczącego należy:
1) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;
2) planowanie i organizowanie prac Zespołu;
3) zwoływanie, prowadzenie i ustalanie porządku posiedzeń Zespołu;
4) powoływanie podzespołów i ich przewodniczących w celu realizacji określonych przez niego zadań;
5) wykonywanie innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 6.

1. Zespół obraduje na posiedzeniach.
2. Zawiadomienie o posiedzeniu, wskazujące datę, miejsce i czas posiedzenia, proponowany porządek dzienny, a także stosowne dokumenty związane z przedmiotem posiedzenia, wysyłane są członkom Zespołu najpóźniej na 7 dni przed datą posiedzenia.
3. Z przebiegu posiedzenia sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego prowadzący posiedzenie.
4. Protokół zawiera informacje o porządku dziennym, nazwiskach i imionach obecnych członków Zespołu oraz osób, o których mowa w § 3 ust. 1, przebiegu obrad, powziętych uchwałach i liczbie oddanych głosów oraz o zdaniach odrębnych.
5. Decyzje Zespołu są podejmowane w formie uchwał, zwykłą większością głosów jego członków. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego,
a w przypadku jego nieobecności, Zastępcy Przewodniczącego.
6. Członek Zespołu ma prawo zgłosić zdanie odrębne do podjętej uchwały.
7. Decyzje Zespołu mogą być podejmowane również w trybie obiegowym.

§ 7.

Komórki organizacyjne Ministerstwa Zdrowia, na wniosek Przewodniczącego lub upoważnionego przez niego członka Zespołu, udzielają Zespołowi pomocy przy realizacji jego zadań, a w szczególności przedstawiają niezbędne informacje i dokumenty.

§ 8.

1. Członkom Zespołu, a także innym osobom, o których mowa w §3 ust. 1, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach Zespołu.
2. Za sporządzenie opinii lub ekspertyzy, o których mowa w § 3 ust. 2, przysługuje wynagrodzenie na podstawie zawartej umowy.
3. Zamiejscowym członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 3, w związku
z udziałem w posiedzeniach Zespołu, przysługuje zwrot kosztów podróży na terenie kraju, w wysokości i na warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990, z 2004 r. Nr 271, poz. 2686, z 2005 r. Nr 186, poz. 1554 oraz
z 2006 r. Nr 227, poz. 1661).

§ 9.

Koszty działalności Zespołu finansowane są z budżetu państwa części 46 – Zdrowie, dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział – 85195 – Pozostała działalność.

§ 10.

Obsługę administracyjno – biurową prac Zespołu zapewnia Departament Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia.

§ 11.

1. Przewodniczący, po zakończeniu prac Zespołu, przedstawia ich wyniki ministrowi właściwemu do spraw zdrowia wraz ze sprawozdaniem z działalności Zespołu.
2. Zespół ulega rozwiązaniu z dniem akceptacji wyników prac, o których mowa w ust. 1, przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 12.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


MINISTER ZDROWIA
1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354.Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-09-14
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3723 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.