Akty prawne 
 

Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu jednostek, którym przyznano dotacje celowe w 2011 roku oraz kwot tych dotacji


Dz.Urz.MZ.11.8.69 → z dnia 27 października 2011 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1)

z dnia 20 października 2011 r.
w sprawie wykazu jednostek, którym przyznano dotacje celowe w 2011 roku oraz kwot tych dotacji


Na podstawie art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.2)), w związku z art. 11 ustawy budżetowej na rok 2011 z dnia 20 stycznia 2011 r. (Dz. U. Nr 29, poz. 150) ogłasza się wykaz jednostek – izb aptekarskich – nieujętych w wykazie stanowiącym załącznik nr 8 do ustawy budżetowej na rok 2011, wraz z przyznanymi dla nich w budżecie państwa w części 46 – Zdrowie, dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 – Pozostała działalność, kwotami dotacji celowych, stanowiący załącznik do obwieszczenia.


MINISTER ZDROWIA
1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726.Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2011-10-20
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5224 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.