Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie naturalnych wód mineralnych, naturalnych wód źródlanych i wód stołowych


Dz.U.04.120.1256
zmiana Dz.U.04.276.2738


ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie naturalnych wód mineralnych, naturalnych wód źródlanych i wód stołowych2)


Na podstawie art. 9a ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. Nr 63, poz. 634 i Nr 128, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1
Przepisy ogólne


§ 1.

Rozporządzenie określa:
1) szczegółowe wymagania, jakie powinny spełniać naturalne wody mineralne, naturalne wody źródlane i wody stołowe;
2) wzorcowy zakres badań i sposób przeprowadzania oceny oraz kwalifikacji rodzajowej wody;
3) szczegółowe warunki sanitarne i wymagania w zakresie przestrzegania zasad higieny w procesie produkcji lub w obrocie tymi wodami;
4) szczególne wymagania dotyczące znakowania naturalnych wód mineralnych, naturalnych wód źródlanych i wód stołowych.

§ 2.

  1. Przepisy rozporządzenia dotyczą również wód wydobywanych na terenie kraju trzeciego nie będącego członkiem Unii Europejskiej, importowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Naturalne wody mineralne, naturalne wody źródlane i wody stołowe przywożone z państw nie będących członkami Unii Europejskiej w celu wprowadzenia do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w opakowaniach jednostkowych podlegają ocenie i kwalifikacji rodzajowej, według kryteriów i wymagań, o których mowa w § 4 i 5, z uwzględnieniem:
1) dokumentów wydanych przez właściwy organ kraju, z którego pochodzi dana woda;
2) aktualnych wyników badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych wykonanych w kraju producenta wody i potwierdzonych przez uprawniony organ nadzoru sanitarnego tego kraju.
  3. Rozporządzenie nie dotyczy wód w opakowaniach jednostkowych, uznanych za produkty lecznicze na podstawie przepisów Prawa Farmaceutycznego oraz leczniczych wód mineralnych stosowanych do zabiegów w uzdrowiskach.
  4. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do wprowadzanych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wód stołowych znajdujących się w obrocie na terytorium któregokolwiek z państw członkowskich Unii Europejskiej innego niż Rzeczpospolita Polska.

§ 3.

Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1) naturalna woda mineralna - wodę pochodzącą z udokumentowanych zasobów wody podziemnej, wydobywaną jednym lub kilkoma otworami naturalnymi lub wierconymi, pierwotnie czystą pod względem chemicznym i mikrobiologicznym, charakteryzującą się stabilnym składem mineralnym oraz właściwościami mającymi znaczenie fizjologiczne, powodującymi korzystne oddziaływanie na zdrowie ludzi, określonymi według wymagań i kryteriów, o których mowa w § 4 i 5;
2) naturalna woda źródlana - wodę pochodzącą z udokumentowanych zasobów podziemnych, wydobywaną jednym lub kilkoma otworami naturalnymi lub wierconymi, pierwotnie czystą pod względem chemicznym i mikrobiologicznym, nie różniącą się właściwościami i składem mineralnym od wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, określonej w przepisach o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę;
3) woda stołowa - wodę otrzymaną po dodaniu do wody źródlanej, naturalnej wody mineralnej lub soli mineralnych, zawierających jeden lub więcej składników mających znaczenie fizjologiczne jak: sód , magnez wapń, chlorki, siarczany, wodorowęglany;
4) otwór - miejsce czerpania wody z zasobu podziemnego z odwiertu lub samowypływu;
5) ujęcie - zespół urządzeń służących do eksploatacji i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem wody podziemnej czerpanej z jednego albo więcej otworów;
6) zasób wody podziemnej - wodę naturalnie zgromadzoną w określonej przestrzeni podziemnej o charakterystycznym składzie mineralnym, związanym genetycznie z warunkami geologicznymi w tej przestrzeni.

Rozdział 2
Kryteria oceny i kwalifikacji naturalnej wody mineralnej


§ 4.

  1. Naturalne wody mineralne kwalifikuje się po przeprowadzeniu oceny:
1) pod względem:
a) geologicznym i hydrogeologicznym,
b) fizycznym, chemicznym i fizyko-chemicznym,
c) mikrobiologicznym,
d) farmakologicznym, fizjologicznym i klinicznym, jeżeli jest to uzasadnione ze względu na właściwości naturalnej wody mineralnej;
2) zgodnie z kryteriami określonymi w § 5;
3) zgodnie z metodami naukowymi przyjętymi przez orany urzędowej kontroli żywności.
  2. Przeprowadzanie ocen, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. d nie jest obowiązkowe, jeżeli naturalna woda mineralna spełnia następujące wymagania:
1) przy ujęciu i po zabutelkowaniu zawiera, co najmniej 1000 mg/ l rozpuszczonych składników mineralnych lub co najmniej 250 mg /l wolnego ditlenku węgla naturalnego pochodzenia, lub
2) oznaczona zawartość wapnia, magnezu, sodu, żelaza, chlorków, siarczanów, wodorowęglanów, fluorków lub jodków jest wyższa od dopuszczalnej dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i zapewnia korzystne oddziaływanie wody na organizm człowieka.
  3. Charakterystyczny skład mineralny, temperatura i inne właściwości naturalnej wody mineralnej mogą zmieniać się tylko w granicach naturalnych fluktuacji. Właściwości te nie mogą ulegać zmianom związanym z poborem wody.
  4. Naturalna woda mineralna przy ujęciu musi spełniać wymagania mikrobiologiczne określone w § 5 ust. 3 oraz w załączniku nr 1 do rozporządzenia określającym składniki naturalnie występujące w naturalnej wodzie mineralnej i maksymalne limity, których przekroczenie może stanowić ryzyko dla zdrowia publicznego.

§ 5.

  1. Kwalifikacja rodzajowa i uznanie danej wody jako naturalnej wody mineralnej przeprowadzane są na podstawie:
1) danych geologicznych i hydrogeologicznych uzyskanych w toku dokumentowania otworu zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1996 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96, z późn. zm.4) );
2) określenia dokładnego położenia ujęcia, na mapie w skali nie większej niż 1:1000;
3) szczegółowego sprawozdania geologicznego o pochodzeniu wody i warunkach geologicznych;
4) opisu prac przy ujęciu;
5) określenia obszaru ochrony ujęcia lub innych środków ochrony źródła przed zanieczyszczeniem.
  2. Niezależnie od danych określonych w ust. 1, wymagane jest przedstawienie danych dotyczących:
1) wydajności otworu;
2) temperatury wody przy ujęciu oraz temperatury otoczenia;
3) związków między warunkami geologicznymi i rodzajem składników mineralnych występujących w wodzie;
4) suchej pozostałości w temperaturze 180°C i 260°C;
5) przewodnictwa i oporności elektrycznej w określonej temperaturze pomiaru;
6) stężenia jonów wodorowych (pH);
7) zawartości anionów i kationów;
8) zawartości składników niejonizowanych;
9) zawartości pierwiastków śladowych;
10) radioaktywności wody przy ujęciu;
11) izotopów tlenu (160 - 180) i wodoru (prot - wodór lekki, deuter - wodór ciężki, tryt ) - w sytuacjach uzasadnionych wysokim poziomem radioaktywności wody;
12) braku obecności organicznych składników antropogenicznych, takich jak: pestycydy, detergenty, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, polichlorowane bifenyle.
  3. Zakres badań mikrobiologicznych i stanu sanitarno-higienicznego wody przy ujęciu i w opakowaniu jednostkowym ma na względzie stwierdzenie:
1) braku pasożytów i drobnoustrojów chorobotwórczych;
2) ilości drobnoustrojów namnażających się i świadczących o skażeniu kałowym;
3) braku Escherichia coli i innych form bakterii grupy coli w 250 ml w temperaturze 37°C i 44,5 °C;
4) braku paciorkowców kałowych w 250 ml;
5) braku Clostridium redukujących siarczyny w 50 ml;
6) braku Pseudomonas aeruginosa w 250 ml;
7) całkowitej ilości kolonii bakterii wzrastających z 1 ml wody:
a) w temperaturze 20-22 °C w czasie 72 godzin na agarze lub mieszance agaru i żelatyny w ilości nie większej niż 5,
b) w temperaturze 37 °C w czasie 24 godzin na agarze w ilości nie większej niż 20.
  4. Badania, o których mowa w pkt 7 wykonuje się w ciągu 8 godzin od pobrania próbki wody z ujęcia, przy czym próbkę należy przechowywać w temperaturze nie przekraczającej 4 st. C
  5. Wzrost ogólnej liczby kolonii na pożywce agarowej do 12 godzin od rozlania do opakowań jednostkowych nie może być wynikiem zanieczyszczenia wody w toku produkcji.
  6. Woda w opakowaniu jednostkowym po 12 godzinach od rozlania musi spełniać wymagania mikrobiologiczne, o których mowa w ust. 3 pkt 1 - 6.
  7. Wzorcowy zakres badań naturalnych wód mineralnych, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
  8. Badania kliniczne i farmakologiczne obejmują analizy wykonane według metod uznanych naukowo, które muszą być dostosowane do szczególnych właściwości naturalnej wody mineralnej oraz jej wpływu na organizm ludzki, takich jak: diureza, funkcje żołądkowe lub jelitowe, wyrównanie niedoboru substancji mineralnych;
  9. Wykonanie badań, o których mowa w ust. 8, nie jest konieczne, jeżeli naturalna woda mineralna spełnia wymagania, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 2.

§ 6.

Badania kliniczne lub farmakologiczne wykonują właściwe jednostki naukowo-badawcze, zgodnie z zakresem kompetencji określonym w statutach tych jednostek.

§ 7.

  1. Na podstawie dokumentów oraz badań, o których mowa w § 4 i 5, Państwowy Zakład Higieny dokonuje oceny oraz kwalifikacji rodzajowej wody.
  2. Kwalifikacja rodzajowa wód, dokonywana na podstawie oceny dokumentacji i wyników badań, ważna jest przez okres pięciu lat od daty ich dokonania, jeżeli skład chemiczny wody i zawartość składników decydujących o charakterystyce i kwalifikacji rodzajowej wody nie uległy zmianie.
  3. Naturalne wody mineralne, pozytywnie ocenione i zakwalifikowane, znajdują się w krajowym i europejskim rejestrze tych wód.

Rozdział 3
Wymagania oraz ocena i kwalifikacja naturalnych wód źródlanych


§ 8.

  1. Naturalne wody źródlane przy ujęciu i w opakowaniach jednostkowych muszą spełniać:
1) wymagania mikrobiologiczne, o których mowa w § 5 ust. 3;
2) warunki dotyczące dokumentowania pochodzenia wody i zakresu badań chemicznych i mikrobiologicznych określone w § 4 i § 5 ust. 1 – 4 i ust. 7;
3) wymagania chemiczne określone dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
  2. Naturalne wody źródlane podlegają ocenie i kwalifikacji rodzajowej, o której mowa w § 7.
  3. Znakowanie naturalnych wód źródlanych zawiera informację „naturalna woda źródlana” oraz informacje, o których mowa w § 18 ust. 2 i § 19.
  4. Do znakowania naturalnych wód mineralnych stosuje się przepisy § 20 oraz kryteria dotyczące znakowania naturalnych wód mineralnych określone w załączniku nr 5 ust. 2 do rozporządzenia.

Rozdział 4
Wymagania dla wód stołowych


§ 9.

  1. Wody stołowe w opakowaniach jednostkowych muszą spełniać wymagania określone w § 8 pkt 1 i 3 dla naturalnych wód źródlanych.
  2. Wody stołowe podlegają ocenie i kwalifikacji rodzajowej, o której mowa w § 7.
  3. Do wód stołowych stosuje się przepisy § 11 – 17 i § 20.
  4. Oznakowanie wód stołowych w opakowaniach jednostkowych musi zawierać informacje dotyczące rodzaju i stężenia składników mineralnych zawartych w litrze wody.

Rozdział 5
Wymagania dotyczące wydobywania i wprowadzania do obrotu naturalnych wód mineralnych i naturalnych wód źródlanych


§ 10.

  1. Eksploatacja ujęcia naturalnych wód mineralnych i naturalnych wód źródlanych, może odbywać się na podstawie pozwolenia wodnoprawnego wydanego zgodnie z przepisami Prawa wodnego (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z późn. zm.5)) lub koncesji wydanej zgodnie z Prawem geologicznym i górniczym.
  2. Każdy otwór albo ujęcie, z którego czerpie się naturalną wodą mineralną i naturalną wodę źródlaną posiada nazwę własną używaną w dokumentacji hydrogeologicznej, o której mowa w § 5 ust. 1, w ocenie i kwalifikacji rodzajowej wody, w dokumentacji z badań laboratoryjnych oraz w znakowaniu naturalnej wody mineralnej.
  3. Wody, o których mowa w ust. 1, pochodzące z jednego ujęcia, posiadają jedną nazwę handlową.
  4. Jeżeli z otworu albo ujęcia, o których mowa w ust. 1, korzysta więcej niż jeden przedsiębiorca, wówczas każda woda w opakowaniu jednostkowym oznaczona jest taką samą nazwą handlową.

§ 11.

  1. Wodę z otworu albo z ujęcia doprowadza się do rozlewni wyłącznie za pomocą instalacji wykonanej z materiału spełniającego wymagania określone w przepisach o materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
  2. Ujęcie wody, a także instalacje doprowadzające wodę do rozlewni muszą zabezpieczać wodę przed zanieczyszczeniem lub zmianą jej charakterystycznego składu mineralnego.

§ 12.

  1. Rozlewnie wód lokalizuje się możliwie najbliżej ujęcia wody, w specjalnie do tego celu przeznaczonym budynku lub jego wyodrębnionej części.
  2. Rozlewnię wyposaża się w instalację doprowadzającą wodę z ujęcia i ciąg technologiczny, w którym odbywa się przygotowanie wody do rozlewania w opakowania jednostkowe.
  3. Woda z ujęcia może być wykorzystana również do innych celów niż określone w ust. 2 pod warunkiem rozdziału poszczególnych instalacji przy ujęciu.
  4. Jeżeli ciąg technologiczny produkcji wody ma być wykorzystany również do rozlewania napojów bezalkoholowych państwowy powiatowy inspektor sanitarny określa, w drodze decyzji, warunki:
1) zapewnienia odpowiedniego stanu sanitarnego ciągu technologicznego;
2) dokumentowania systematycznie prowadzonej kontroli skuteczności procesów mycia i dezynfekcji ciągu technologicznego.

§ 13.

  1. Naturalna woda mineralna lub naturalna woda źródlana rozlewane do opakowań jednostkowych, o określonej nazwie handlowej, mogą być czerpane z określonych zasobów wody podziemnej, jednym lub kilkoma otworami, stanowiącymi ujęcie.
  2. Dopuszczalne odchylenia od deklarowanej przez producenta na etykiecie zawartości charakterystycznych składników mogą wynosić nie więcej niż ± 20%.
  3. Dopuszcza się łączenie naturalnych wód mineralnych pochodzących z różnych otworów, jeżeli woda czerpana z tych otworów spełnia te same wymagania w zakresie kwalifikacji chemicznej. W przypadku naturalnych wód źródlanych woda czerpana z różnych otworów jest wodą tego samego rodzaju.

§ 14.

  1. Naturalna woda mineralna z ujęcia może być poddawana wyłącznie następującym procesom:
1) usuwania składników nietrwałych, takich jak: związki żelaza, manganu i siarki poprzez filtrację poprzedzoną ewentualnie napowietrzaniem i sedymentacją osadów;
2) usuwania związków żelaza, manganu, siarki i arsenu z niektórych wód poprzez traktowanie powietrzem wzbogaconym w ozon w ilości niezbędnej do przeprowadzenia tego zabiegu;
3) usuwania innych niż wymienione w pkt 1 i 2 nietrwałych składników;
4) częściowego lub całkowitego usuwania z wody dwutlenku węgla albo jej ponownego nasycania dwutlenkiem węgla.
  2. Działania, o których mowa w ust. 1, mogą być stosowane, jeżeli nie spowodują pogorszenia jakości wody pod względem mikrobiologicznym i zmian charakterystycznego składu mineralnego wody.
  3. Maksymalne limity dla składników pozostałych lub powstałych podczas napowietrzania naturalnej wody mineralnej i wody źródlanej powietrzem wzbogaconym w ozon, określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
  4. Procesy, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, mogą być stosowane za zgodą właściwego terenowo państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, na podstawie dokonanej ekspertyzy.
  5. Nie dopuszcza się:
1) odgazowywania wody podziemnej, która została zakwalifikowana jako naturalna woda mineralna wyłącznie ze względu na naturalną zawartość dwutlenku węgla;
2) dodawania środków bakteriostatycznych lub stosowania wszelkich innych zabiegów, które mogą zmienić mikroflorę naturalnej wody mineralnej lub naturalnej wody źródlanej.
  6. Przepisy ust. 5 nie dotyczą naturalnej wody mineralnej i wody źródlanej używanych do produkcji napojów bezalkoholowych.

§ 15.

  1. We wszystkich pomieszczeniach rozlewni zapewnia się warunki higieniczno-sanitarne i technologiczne wykluczające:
1) wtórne zanieczyszczenie wody podczas gromadzenia wody w zbiorniku retencyjnym, napowietrzania wody i filtracji lub nasycania wody dwutlenkiem węgla, rozlewania wody do opakowań jednostkowych i magazynowania;
2) zmiany charakterystycznego składu mineralnego wody.
  2. Materiały i wyroby mające bezpośredni kontakt z wodą spełniają wymagania określone w przepisach o materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
  3. Opakowania jednostkowe i ich zamknięcia powinny zabezpieczać wodę przed jej zanieczyszczeniem i zmianą właściwości.

§ 16.

Jeżeli w czasie eksploatacji ujęcia lub rozlewania wody nastąpiło zanieczyszczenie i woda:
1) nie odpowiada wymaganiom mikrobiologicznym określonym w § 5 ust. 3 dla wody z ujęcia;
2) zawiera ponadnormatywne stężenia składników niepożądanych i szkodliwych dla zdrowia wymienionych w załączniku nr 1 i 6 do rozporządzenia lub innych wskazujących na kontakt wody z zanieczyszczeniem zewnętrznym;
3) posiada zmieniony skład chemiczny w sposób wpływający na zmianę jej kwalifikacji rodzajowej
producent wody powinien zawiesić produkcję do czasu usunięcia przyczyny zaistniałych zmian.

Rozdział 6
Znakowanie naturalnych wód mineralnych


§ 17.

  1. Nazwą rodzajową naturalnych wód mineralnych jest „naturalna woda mineralna”. W przypadku naturalnych wód mineralnych nasyconych ditlenkiem węgla (naturalnych wód mineralnych musujących) stosuje się oznakowanie określone w załączniku nr 5 do rozporządzenia.
  2. Oznakowanie naturalnych wód mineralnych w opakowaniu jednostkowym musi zawierać następujące informacje:
1) zawartość charakterystycznych składników mineralnych w litrze wody, oraz ogólną zawartość rozpuszczonych składników;
2) nazwę otworu lub zespołu otworów, z których czerpana jest woda do produkcji danej wody w opakowaniu jednostkowym i jego lokalizację;
3) nazwę handlową wody w opakowaniu jednostkowym;
4) nazwę producenta wody (rozlewni) i jego adres;
5) o procesach, o których mowa w § 14 ust. 1;
6) stopień nasycenia ditlenkiem węgla i jego pochodzenie, określone zgodnie z ust 1 i załącznikiem nr 5 do rozporządzenia;
7) w przypadku stosowania powietrza wzbogaconego w ozon - informację o treści: „woda traktowana powietrzem wzbogaconym w ozon” zamieszczoną obok zawartości składników charakterystycznych dla danej wody;
8) zalecane w ocenie i kwalifikacji rodzajowej danej wody, a w szczególności:
a) w przypadku wód zawierających powyżej 1,5 mg F/dm3 - napis „Zawiera ponad 1,5 mg/l fluorków. Nie powinna być spożywana przez dzieci poniżej 7 roku życia”,
b) w przypadku naturalnych wód mineralnych zawierających jodki w stężeniu powyżej 0,2 mg/l - informacje o zalecanej dziennej ilości wody do spożycia podanej w ocenie i kwalifikacji rodzajowej wody,
c) w przypadku posiadania opinii o szczególnym przeznaczeniu wody - stosowane informacje, takie jak „woda zalecana do przygotowywania posiłków dla niemowląt i małych dzieci;”, „woda zalecana w diecie niskosodowej” lub inne informacje, zgodnie z kryteriami określonymi w załącznik nr 6.
  3. Naturalne wody mineralne, ze względu na zawartość składników mineralnych, znakuje się z uwzględnieniem kryteriów stosowanych przy znakowaniu naturalnych wód mineralnych, określonych w załączniku nr 6 do rozporządzenia.

§ 18.

  1. Nazwa miejscowości lub nazwy pochodne tej miejscowości mogą być użyte jako nazwa handlowa wody w opakowaniu jednostkowym pod warunkiem, że:
1) odnoszą się do wody wydobywanej w tej miejscowości lub przynależnym do niej rejonie;
2) ich użycie nie wprowadzi w błąd co do miejsca wydobywania wody.
  2. Naturalna woda mineralna pochodząca z jednego źródła może być butelkowana i wprowadzana do obrotu tylko pod jedną nazwą handlową.
  3. Jeżeli etykiety lub napisy umieszczone na opakowaniach jednostkowych, w których naturalne wody mineralne oferowane są do sprzedaży, zawierają nazwy handlowe różne od nazwy źródła lub miejsca wydobywania tej wody, to określenie tego miejsca lub nazwa źródła muszą być naniesione czcionką, której wysokość i szerokość stanowi co najmniej 1,5 wysokości i szerokości największej czcionki użytej w tej nazwie handlowej.

§ 19.

  1. Opakowania jednostkowe naturalnych wód mineralnych nie mogą zawierać oznaczeń, zastrzeżonych nazw, znaków towarowych lub firmowych, nazw gatunkowych, obrazów, które sugerują właściwości, których woda nie posiada, w szczególności, w odniesieniu do pochodzenia, daty zezwolenia na wydobywanie, wyników analiz lub wszelkich innych danych dotyczących uznania tej wody.
  2. Oznakowania na opakowaniach wody pitnej nie odpowiadającej wymaganiom naturalnej wody mineralnej, nie mogą wprowadzać konsumenta w błąd informacjami, które sugerowałyby, że woda ta jest naturalną wodą mineralną, w szczególności nie mogą zawierać oznaczenia „woda mineralna”.
  3. Oznakowanie naturalnych wód mineralnych nie może zawierać informacji przypisujących naturalnej wodzie mineralnej właściwości zapobiegania chorobom lub ich leczenia, albo odwoływać się do takich właściwości.
  4. Oznakowanie naturalnych wód mineralnych, o którym mowa w ust 3 może być stosowane na podstawie wyników badań klinicznych i farmakologicznych określonych w § 5 ust. 8.
  5. Na zasadzie określonej w ust. 3 dopuszcza się znakowanie naturalnych wód mineralnych informacjami: „pobudzające trawienie”, „może polepszyć funkcje wątrobowo-żółciowe” lub oznaczeniami podobnymi.
  6. Wymagania, o których mowa w ust. 1 - 4 dotyczą również prezentacji i reklamy naturalnych wód mineralnych.

Rozdział 7
Przepisy końcowe i przejściowe


§ 20.

Naturalne wody mineralne i naturalne wody źródlane oraz wody stołowe, które nie spełniają wymagań określonych w rozporządzeniu w zakresie podanym w załączniku nr 1 mogą znajdować się w obrocie do dnia 1 lipca 2004 r., z wyjątkiem wód rozlanych do opakowań jednostkowych i oznakowanych przed tą datą, które mogą znajdować się w obrocie do wyczerpania zapasów.

§ 21.

Wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia, dotyczące maksymalnie dopuszczalnych stężeń azotanów i azotynów stosuje się od dnia 1 stycznia 2006 r., a dla fluorków i niklu od dnia 1 stycznia 2008 r.

§ 22.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004 r. 6)

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833 oraz z 2003 r. Nr 199, poz. 1941).

2) Rozporządzenie wdraża następujące dyrektywy:
a) Dyrektywę Rady 80/777/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich w zakresie wydobywania i wprowadzania do handlu naturalnych wód mineralnych,
b) Dyrektywę Rady 96/70/WE z dnia 28 października 1996 r. zmieniająca dyrektywę Rady 80/777/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich w zakresie wydobywania i wprowadzania do handlu naturalnych wód mineralnych ,
c) Dyrektywę Komisji 2003/40/WE z dnia 16 maja 2003 r. ustanawiająca wykaz, stężenia graniczne i wymogi w zakresie etykietowania dla składników naturalnych wód mineralnych oraz warunki zastosowania powietrza wzbogaconego w ozon do oczyszczania naturalnych wód mineralnych i wód źródlanych.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1408, z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 166, poz. 1362 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 450, Nr 122, poz. 1144, Nr 130, poz. 1187, Nr 199, poz. 1938 i Nr 208, poz. 2020.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U .z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 111, poz. 726 i Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 110, poz. 1190, r 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 117, poz. 1007, Nr 153, poz. 1271, Nr 166, poz. 1360 i Nr 240, poz. 2955 oraz z 2003 r. Nr 223, poz. 2219

5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1803, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 233, poz. 1957 i Nr 238, poz. 2022 oraz z 2003 r. Nr 80, po. 717, Nr 165, poz. 1592, Nr 190, po. 1865 i Nr 228, poz. 2259.

6) Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 kwietnia 2003 r. w sprawie szczególnych warunków sanitarnych oraz wymagań w zakresie przestrzegania zasad higieny w procesie produkcji lub w obrocie naturalnymi wodami mineralnymi i naturalnymi wodami źródlanymi (Dz. Nr 89. poz. 842), zachowane w mocy na podstawie art. 11 ustawy z dnia 30 października 2003 r. o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw.


Załączniki do dokumentu : zal_wody_mineralne29042004.zip


Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-04-29
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 8286 wizyt

 
2001-2021 © by Ministerstwo Zdrowia.