Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie


Dz.Urz.MZ.04.4.30

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 15 marca 2004 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie


Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.2)), zarządza się, co następuje:

§ 1.

W załączniku do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 listopada 2003 r.
w sprawie nadania statutu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 12, poz. 121) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 9 otrzymuje brzmienie:
„ 1. Jednostkami organizacyjnymi Regionalnego Centrum są:
1) 25 oddziałów Regionalnego Centrum, w tym:
a) 16 oddziałów położonych w: Ciechanowie, Garwolinie, Gostyninie, Makowie Mazowieckim, Mławie, Nowym Dworze Mazowieckim, Ostrołęce, Ostrowi Mazowieckiej, Płocku, Płońsku, Przasnyszu, Pułtusku, Siedlcach, Sierpcu, Wyszkowie i Grodzisku Mazowieckim;
b) 9 oddziałów położonych na terenie m. st. Warszawy, zlokalizowanych w: Instytucie Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym
w Warszawie, Szpitalu im. Michała Okońskiego Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus – Centrum Leczenia Obrażeń, Szpitalu Bielańskim im. Ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie, Szpitalu Wolskim im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie, Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej;
2) działy oraz sekcje:
a) dział krwiodawców, pobierania i konserwacji krwi,
b) dział preparatów krwiopochodnych,
c) dział immunologii transfuzjologicznej,
d) dział laboratoryjny,
e) dział ekspedycji krwi,
f) dział kontroli jakości,
g) dział organizacyjno – prawny,
h) dział finansowo – księgowy,
i) dział administracji i zamówień publicznych,
j) sekcja służb pracowniczych,
k) sekcja techniczna.
2. Szczegółową strukturę organizacyjną Regionalnego Centrum i jego oddziałów oraz szczegółowy zakres ich działania, określa w regulaminie organizacyjnym Dyrektor Regionalnego Centrum.”;
2) po § 12 dodaje się § 12a w brzmieniu:
„§ 12a. 1. Regionalne Centrum sporządza sprawozdanie finansowe na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości;
2. Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w ust. 1, podlega badaniu przez biegłego rewidenta w sytuacji, gdy Regionalne Centrum spełnia warunki, o których mowa w art. 64 ust.1 pkt 4 ustawy o rachunkowości;
3. Wyboru biegłego rewidenta dokonuje Dyrektor Regionalnego Centrum.”.
§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833, oraz z 2003 r. Nr 199, poz. 1941).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz.1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382 – 1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 i 1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081, Nr 223, poz. 2215.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-03-15
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5208 wizyt

 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.