Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu


Dz.Urz.Mz.04.07.69
zmiana Dz.Urz.MZ.05.18.94
Dz.Urz.MZ.06.15.77
Dz.Urz.MZ.07.12.53
Dz.Urz.MZ.10.01.11


ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 8 czerwca 2004 r.
w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu


Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.2)), zarządza się, co następuje:

§ 1.

Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu nadaje się statut stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia .

§ 2.


Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 17 lutego 1999 r. w sprawie nadania statutu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu.

§ 3.


Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


MINISTER ZDROWIA
w zastępstwie
MINISTER GOSPODARKI I PRACY


1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 106, poz. 1131).
2)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 oraz Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz.1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382 – 1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 i 1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081, Nr 223, poz. 2215.
załącznik

STATUT
REGIONALNEGO CENTRUM
KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA
w Opolu

Rozdział I
Nazwa, siedziba, obszar działania.


§ 1.

1. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu, zwane dalej „Regionalnym Centrum” jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, utworzonym na podstawie zarządzenia Wojewody Opolskiego z dnia 24 grudnia 1998 r. w sprawie przekształcenia Wojewódzkiej Stacji Krwiodawstwa w Opolu w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
2. Regionalne Centrum wpisane jest do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Ministra Zdrowia pod nr 99-00330 oraz do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000009878.

§ 2.

Regionalne Centrum działa na podstawie niniejszego statutu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:
1) ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681,
z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”;
2) ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o zakładach opieki zdrowotnej”;
3) ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391, z późn. zm.);
4) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694,
z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą o rachunkowości”;
5) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15,
poz. 148, z późn. zm.).

§ 3.

1. Organem założycielskim Regionalnego Centrum jest Minister Zdrowia.
2. Siedzibą Regionalnego Centrum jest miasto Opole.
3. Obszar działania Regionalnego Centrum obejmuje województwo opolskie, z tym że dystrybucja krwi i jej składników oraz tkanek może odbywać się na terenie całego kraju.

Rozdział II
Cele i zadania Regionalnego Centrum


§ 4.

Podstawowym zadaniem Regionalnego Centrum jest organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie krwiodawstwa i krwiolecznictwa, a w szczególności wykonywanie zadań w zakresie pobierania krwi i oddzielania jej składników oraz zaopatrzenia w krew i jej składniki oraz preparaty tkankowe.

§ 5.

Do zadań Regionalnego Centrum należy:
1) kwalifikowanie kandydatów na dawców i dawców do oddania krwi;
2) prowadzenie regionalnego rejestru dawców krwi;
3) prowadzenie regionalnego rejestru dawców krwi rzadkich grup;
4) pobieranie krwi oraz dokonywanie zabiegów z tym związanych;
5) gromadzenie, konserwacja, przechowywanie i przekazywanie krwi i jej składników;
6) propagowanie honorowego krwiodawstwa i pozyskiwanie dawców krwi we współdziałaniu z terenowymi jednostkami Polskiego Czerwonego Krzyża i innymi organizacjami zrzeszającymi dawców;
7) pobieranie krwi i oddzielanie jej składników;
8) wytwarzanie płynów konserwujących i surowic diagnostycznych;
9) zaopatrywanie zakładów opieki zdrowotnej w krew i jej składniki oraz preparaty tkankowe;
10) zaopatrywanie wytwórni farmaceutycznych krajowych i zagranicznych w osocze
i preparaty osoczopochodne;
11) udzielanie konsultacji lekarskich związanych z leczeniem krwią i jej składnikami;
12) wykonywanie leczniczych zabiegów aferezy;
13) prowadzenie rejestru powikłań poprzetoczeniowych;
14) sprawowanie specjalistycznego nadzoru w dziedzinach krwiodawstwa i krwiolecznictwa;
15) organizowanie szkoleń w dziedzinach krwiodawstwa i krwiolecznictwa;
16) dystrybucja produktów krwiopochodnych, wytwarzanych w krajowych i zagranicznych wytwórniach farmaceutycznych;
17) współdziałanie z zakładami opieki zdrowotnej w zakresie przeszczepiania tkanek i narządów;
18) współdziałanie z odpowiednimi jednostkami w zakresie krwiodawstwa i krwiolecznictwa;
19) podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry kierowniczej oraz pozostałych pracowników Regionalnego Centrum w celu realizacji zadań statutowych;
20) zawieranie umów na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez Regionalne Centrum oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych zlecanych przez osoby fizyczne i inne podmioty;
21) uczestnictwo w kształceniu osób przygotowujących się do wykonywania zawodu medycznego lub wykonujących zawód medyczny;
22) realizacja innych zadań wynikających z odrębnych przepisów.

§ 6.

1. Regionalne Centrum może prowadzić działalność gospodarczą.
2. Prowadzenie działalności gospodarczej, o której mowa w ust. 1, nie może ograniczać realizacji zadań statutowych.

§ 7.

Wykonując swoje zadania, Regionalne Centrum współpracuje, w szczególności z innymi regionalnymi centrami oraz innymi publicznymi i niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej, jednostkami badawczo – rozwojowymi, stacjami sanitarno – epidemiologicznymi, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami i fundacjami.


Rozdział III
Rodzaje i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych.


§ 8.

Regionalne Centrum udziela następujących świadczeń zdrowotnych:
1) badania lekarskie kandydatów na dawców krwi i dawców krwi;
2) badania diagnostyczne, analityczne osób wymienionych w pkt 1;
3) orzekanie i opiniowanie o dopuszczalności pobrania krwi i jej składników;
4) pobieranie i przetwarzanie krwi;
5) badania diagnostyczne kwalifikujące składniki krwi do produkcji immunoglobuliny;
6) udzielanie konsultacji lekarskich związanych z leczeniem krwią i jej składnikami, również w przypadkach powikłań poprzetoczeniowych;
7) wykonywanie na zlecenie leczniczych zabiegów w zakresie krwiolecznictwa;
8) kwalifikowanie do autotransfuzji;
9) wykonywanie na zlecenie badań:
a) immunohematologicznych,
b) wirusologicznych (HBs - Ag, HCV - Ag, anty HBs, anty HIV) oraz odczynów kiłowych,
c) innych badań diagnostycznych i analitycznych wynikających z zakresu zadań Regionalnego Centrum.

Rozdział IV
Struktura organizacyjna, organy i zarządzanie Regionalnym Centrum.


§ 9.

1. Jednostkami organizacyjnymi Regionalnego Centrum są:
1) terenowy oddział w Nysie;
2) terenowy oddział w Brzegu;
3) terenowy oddział w Kluczborku;
4) terenowy oddział w Kędzierzynie – Koźlu;
5) dział zapewniania jakości;
6) dział pobierania, preparatyk i wydawania krwi;
7) dział immunologii transfuzjologicznej;
8) dział laboratoryjny, w skład którego wchodzą:
i. pracownia serodiagnostyki wirusów,
ii. pracownia analiz lekarskich;
9) dział techniczny, zaopatrzenia i transportu;
10) dział finansowo – administracyjny;
11) samodzielne stanowisko pracy ds. bezpieczeństwa i higieny pracy;
12) samodzielne stanowisko pracy ds. ochrony przeciwpożarowej;
13) samodzielne stanowisko pracy ds. obronnych.
2. Szczegółową strukturę organizacyjną Regionalnego Centrum i jego oddziałów oraz szczegółowy zakres ich działania, określi regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora Regionalnego Centrum.

§ 10.

1. Regionalnym Centrum kieruje i reprezentuje je na zewnątrz Dyrektor Regionalnego Centrum.
2. Dyrektora Regionalnego Centrum powołuje i odwołuje Minister Zdrowia.
3. Dyrektor Regionalnego Centrum jest przełożonym wszystkich pracowników Regionalnego Centrum.
4. Jeżeli wymagają tego przepisy odrębne, Dyrektor Regionalnego Centrum podejmuje decyzje
w oparciu o opinie właściwych organów.
5. Odpowiedzialność za zarządzanie Regionalnym Centrum ponosi Dyrektor Regionalnego Centrum.
6. Dyrektor zarządza Regionalnym Centrum bezpośrednio lub przy pomocy swoich zastępców.
7. Zastępców Dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor Regionalnego Centrum.

Rozdział V
Gospodarka finansowa


§ 11.

1. Regionalne Centrum jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej pokrywającym koszty działalności i zobowiązania z posiadanych środków i uzyskanych przychodów, na zasadach określonych w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej oraz na podstawie obowiązujących przepisów prawa finansowego, a w zakresie rachunkowości na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości.
2. Regionalne Centrum gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i mieniem Skarbu Państwa oraz majątkiem własnym (otrzymanym i zakupionym).

§ 12.

1. Podstawą gospodarki finansowej Regionalnego Centrum jest roczny plan finansowy.
2. Sprawozdanie z realizacji planu, o którym mowa w ust. 1, zatwierdza Minister Zdrowia.

§ 13.

1. Regionalne Centrum sporządza sprawozdanie finansowe na zasadach określonych
w ustawie o rachunkowości.
2. Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w ust. 1, podlega badaniu przez biegłego rewidenta w sytuacji, gdy Regionalne Centrum spełnia warunki, o których mowa w art. 64 ust.1 pkt 4 ustawy o rachunkowości.
3. Wyboru biegłego rewidenta dokonuje Dyrektor Regionalnego Centrum.

§ 14.

Wielkość majątku Regionalnego Centrum określają:
1) fundusz założycielski;
2) fundusz Regionalnego Centrum.

§ 15.

1. Regionalne Centrum może uzyskiwać dodatkowe środki finansowe z:
1) darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego, na zasadach określonych przez Ministra Zdrowia;
2) wydzielonej działalności gospodarczej, o której mowa w § 6;
3) z budżetu państwa, na podstawie umów zawartych z Ministrem Zdrowia na wykonanie określonych zadań.
2. Regionalne Centrum może dokonać zakupu lub przyjąć darowiznę aparatury i sprzętu medycznego o przeznaczeniu i standardzie określonym przez Ministra Zdrowia oraz na zasadach przez niego określonych.

§ 16.

Regionalne Centrum może uzyskiwać środki finansowe na realizację zadań i programów zdrowotnych ze źródeł innych niż od organu założycielskiego.

§ 17.

O podziale zysku decyduje Dyrektor Regionalnego Centrum.


Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-06-08
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 7411 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.