Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łodzi oraz powiatowym stacjom sanitarno – epidemiologicznym położonym na obszarze województwa łódzkiego


Dz.Urz.Mz.04.07.66
ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 26 maja 2004 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łodzi
oraz powiatowym stacjom sanitarno – epidemiologicznym położonym na obszarze województwa łódzkiego


Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.2)), w związku z art. 15 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łodzi oraz powiatowym stacjom sanitarno – epidemiologicznym położonym na obszarze województwa łódzkiego (Dz. Urz.
Min. Zdrow. Nr 11, poz. 67, z późn. zm.4)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 do zarządzenia:
a) w § 6 uchyla się ust. 2;
b) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. W skład Wojewódzkiej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Dział Nadzoru Sanitarnego:
a) Oddział Nadzoru Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku,
b) Oddział Nadzoru Higieny Komunalnej,
c) Oddział Nadzoru Higieny Pracy,
d) Oddział Nadzoru Epidemiologii,
e) Oddział Higieny Radiacyjnej,
f) Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia,
g) Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego,
h) Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży;
2) Dział Laboratoryjny:
a) Oddział Laboratoryjny Badania Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku,
b) Oddział Laboratoryjny Badań Środowiskowych Powietrza, Wody i Gleby,
c) Oddział Laboratoryjny Badań i Pomiarów na Stanowisku Pracy,
d) Oddział Laboratoryjny Mikrobiologii i Parazytologii,
e) Oddział Laboratoryjny Przygotowania Podłoży,
f) Oddział Laboratoryjny Analiz Instrumentalnych,
g) Oddział Laboratoryjny ds. Krajowej Kontroli Substancji Szkodliwych w Wyrobach Tytoniowych;
3) Dział Ekonomiczno-Administracyjny:
a) Oddział Ekonomiczny,
b) Oddział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia,
c) Oddział Administracyjno-Techniczny,
d) Sekcja Informatyki;
4) Oddział Organizacyjno – Prawny;
5) Oddział Kadr i Szkolenia;
6) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kontroli Wewnętrznej;
7) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
8) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obrony Cywilnej i Ochrony Informacji Niejawnych;
9) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Ochrony Przeciwpożarowej;
10) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obsługi Sekretariatu Dyrektora;
11) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Systemu Jakości.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Wojewódzkiej Stacji.”;

2) w załączniku nr 2 do zarządzenia:
a) w § 6 uchyla się ust. 2;
b) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny:
a) Sekcja Administracyjno-Techniczna, Kadr i Szkoleń;
2) Sekcja Nadzoru Epidemiologii;
3) Sekcja Nadzoru Higieny Komunalnej;
4) Sekcja Nadzoru Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;
5) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Higieny Pracy;
6) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży;
7) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
8) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
9) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Statystyki Medycznej;
10) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obsługi Sekretariatu Dyrektora;
11) Stanowisko Radcy Prawnego;
12) Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;
13) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Systemu Jakości;
14) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Granicznego Punktu Kontroli Sanitarnej.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

3) w załączniku nr 3 do zarządzenia:
a) w § 6 uchyla się ust. 2;
b) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Epidemiologii;
2) Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;
3) Oddział Higieny Pracy:
a) Sekcja Kontrolno-Pomiarowa;
4) Oddział Higieny Komunalnej;
5) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny:
a) Sekcja Administracyjno-Gospodarcza i Kadr;
6) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
7) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży;
8) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
9) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Ochrony Przeciwpożarowej, Obrony Cywilnej i Ochrony Informacji Niejawnych;
10) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obsługi Sekretariatu Dyrektora;
11) Stanowisko Radcy Prawnego;
12) Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;
13) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Systemu Jakości;
14) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Granicznego Punktu Kontroli Sanitarnej.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

4) w załączniku nr 4 do zarządzenia:
a) w § 6 uchyla się ust. 2;
b) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Bieżącego Nadzoru Sanitarnego;
2) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny;
3) Sekcja Kontrolno-Pomiarowa;
4) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
5) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
6) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Administracyjno-Gospodarczych;
7) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kadr i Szkoleń;
8) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Ochrony Przeciwpożarowej, Obrony Cywilnej i Ochrony Informacji Niejawnych;
9) Stanowisko Radcy Prawnego;
10) Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;
11) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Systemu Jakości.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych
i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

5) w załączniku nr 5 do zarządzenia:
a) w § 6 uchyla się ust. 2;
b) § 8otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny;
2) Sekcja Higieny Pracy;
3) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Epidemiologii i Statystyki;
4) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;
5) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Higieny Komunalnej;
6) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży;
7) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
8) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
9) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kadrowych i Administracyjno-Gospodarczych;
10) Stanowisko Radcy Prawnego;
11) Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;
12) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Systemu Jakości;
13) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Granicznego Punktu Kontroli Sanitarnej.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

6) w załączniku nr 6 do zarządzenia:
a) w § 6 uchyla się ust. 2;
b) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Nadzoru Sanitarnego:
a) Sekcja Higieny Środowiska,
b) Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku,
c) Sekcja Epidemiologii;
2) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny;
3) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
4) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
5) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kontrolno-Pomiarowych w Środowisku Pracy;
6) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kadrowych i Administracyjno- Gospodarczych;
7) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obsługi Sekretariatu Dyrektora;
8) Stanowisko Radcy Prawnego;
9) Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;
10) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Systemu Jakości;
11) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Granicznego Punktu Kontroli Sanitarnej.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

7) w załączniku nr 7 do zarządzenia:
a) w § 6 uchyla się ust. 2;
b) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Nadzoru Higieny Komunalnej:
a) Sekcje Orzecznictwa,
b) Sekcja Nadzoru Sanitarno-Higienicznego;
2) Oddział Nadzoru Higieny Pracy:
a) Sekcja Orzecznictwa i Chorób Zawodowych,
b) Sekcja Nadzoru Sanitarno-Higienicznego,
c) Sekcja Kontrolno-Pomiarowa;
3) Oddział Nadzoru Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku:
a) Sekcja Nadzoru nad Zakładami Produkcji Żywności, Przedmiotów Użytku i Kosmetyków,
b) Sekcja Nadzoru nad Zakładami Żywienia Zbiorowego oraz Miejscami Obrotu Żywnością, Przedmiotami Użytku i Kosmetykami,
c) Sekcja ds. Granicznego Punktu Kontroli Sanitarnej;
4) Oddział Nadzoru Epidemiologicznego:
a) Sekcja Nadzoru nad Placówkami Służby Zdrowia,
b) Sekcja Zapobiegania i Zwalczania Chorób Zakaźnych i Niezakaźnych,
c) Sekcja Szczepień Ochronnych;
5) Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży;
6) Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
7) Oddział Laboratoryjny:
a) Laboratorium Mikrobiologii i Chemii Higieny Komunalnej,
b) Laboratorium Badań Schorzeń Jelitowych,
c) Laboratorium Bakteriologii;
8) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny:
a) Sekcja Księgowości,
b) Sekcja Administracyjno-Gospodarcza;
9) Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
10) Sekcja Prawna;
11) Sekcja Służb Pracowniczych;
12) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Obrony Cywilnej;
13) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Systemu Jakości.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

8) w załączniku nr 8 do zarządzenia:
a) w § 6 uchyla się ust. 2;
b) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny:
a) Sekcja Administracyjno-Gospodarcza;
2) Sekcja Nadzoru Epidemiologii;
3) Sekcja Nadzoru Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;
4) Sekcja Nadzoru Higieny Środowiska;
5) Sekcja Kontrolno-Pomiarowa;
6) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
7) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
8) Stanowisko Radcy Prawnego;
9) Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;
10) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Systemu Jakości.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

9) w załączniku nr 9 do zarządzenia:
a) w § 6 uchyla się ust. 2;
b) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i stanowiska pracy:
1) Oddział Nadzoru Sanitarnego:
a) Sekcja Higieny Środowiska,
b) Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku,
c) Sekcja Epidemiologii;
2) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny:
a) Sekcja ds. Administracyjno-Gospodarczych;
3) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
4) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
5) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Pomiarów Czynników Fizycznych w Środowisku Pracy;
6) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej;
7) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obrony Cywilnej i Ochrony Informacji Niejawnych;
8) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Pracowniczych i Obsługi Sekretariatu Dyrektora;
9) Stanowisko Radcy Prawnego;
10) Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;
11) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Systemu Jakości;
12) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Granicznego Punktu Kontroli Sanitarnej.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

10) w załączniku nr 10 do zarządzenia:
a) w § 6 uchyla się ust. 2;
b) § 8otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny;
2) Sekcja Higieny Środowiska;
3) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;
4) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Epidemiologii;
5) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
6) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
7) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Administracyjno-Gospodarczych i Kadrowych;
8) Stanowisko Radcy Prawnego;
9) Samodzielne Stanowisko Pracy - Główny Księgowy;
10) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Systemu Jakości.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

11) w załączniku nr 11 do zarządzenia:
a) w § 6 uchyla się ust. 2;
b) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Nadzoru Sanitarnego:
b) Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku,
c) Sekcja Higieny Komunalnej,
d) Sekcja Higieny Pracy,
e) Sekcja Epidemiologii,
f) Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia,
g) Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży,
h) Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego,
i) Sekcja Statystyki Medycznej;
2) Oddział Laboratoryjny:
a) Sekcja Badania Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku,
b) Sekcja Badań Środowiskowych Powietrza, Wody i Gleby,
c) Sekcja Badań i Pomiarów na Stanowisku Pracy,
d) Sekcja Mikrobiologii i Parazytologii,
e) Sekcja Przygotowania Podłoży,
f) Sekcja Analiz Instrumentalnych;
3) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny:
a) Sekcja Ekonomiczna,
b) Sekcja Administracyjno-Techniczna;
4) Sekcja Kadr i Szkolenia;
5) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Informatyki;
6) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej;
7) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obrony Cywilnej i Ochrony Informacji Niejawnych;
8) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obsługi Sekretariatu Dyrektora;
9) Stanowisko Radcy Prawnego;
10) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Systemu Jakości;
11) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Granicznego Punktu Kontroli Sanitarnej.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

12) w załączniku nr 12 do zarządzenia:
a) w § 6 uchyla się ust. 2;
b) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny;
2) Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;
3) Sekcja Higieny Komunalnej;
4) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Epidemiologii;
5) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Higieny Pracy;
6) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży;
7) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
8) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
9) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Administracyjnych i Obsługi;
10) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kadr;
11) Stanowisko Radcy Prawnego;
12) Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;
13) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Systemu Jakości.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

13) w załączniku nr 13 do zarządzenia:
a) w § 6 uchyla się ust. 2;
b) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny:
a) Sekcja Administracyjno-Gospodarcza;
2) Sekcja Nadzoru Epidemiologii;
3) Sekcja Nadzoru Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;
4) Sekcja Nadzoru Higieny Środowiska;
5) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
6) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
7) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Pracowniczych;
8) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obsługi Sekretariatu Dyrektora;
9) Stanowisko Radcy Prawnego;
10) Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;
11) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Systemu Jakości;
12) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Granicznego Punktu Kontroli Sanitarnej.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

14) w załączniku nr 14 do zarządzenia:
a) w § 6 uchyla się ust. 2;
b) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Nadzoru Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;
2) Oddział Nadzoru Epidemiologicznego;
3) Oddział Nadzoru Higieny Komunalnej;
4) Oddział Nadzoru Higieny Pracy;
5) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny;
6) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży;
7) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
8) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
9) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kontrolno-Pomiarowych w Środowisku Pracy;
10) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Informatyki;
11) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kadrowych i Administracyjno-Gospodarczych;
12) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obsługi;
13) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obsługi Sekretariatu Dyrektora i Obrony Cywilnej;
14) Stanowisko Radcy Prawnego;
15) Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;
16) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Systemu Jakości.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

15) w załączniku nr 15 do zarządzenia:
a) w § 6 uchyla się ust. 2;
b) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Epidemiologii;
2) Oddział Higieny Komunalnej;
3) Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;
4) Oddział Laboratoryjny Badań Epidemiologicznych;
5) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny:
a) Sekcja Administracyjno – Gospodarcza,
b) Sekcja Ekonomiczno – Finansowa;
6) Sekcja ds. Higieny Pracy;
7) Sekcja ds. Higieny Dzieci i Młodzieży;
8) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
9) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
10) Samodzielne Stanowisko Pracy – Statystyk Medyczny;
11) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kadr;
12) Stanowisko Radcy Prawnego;
13) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Systemu Jakości;
14) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Granicznego Punktu Kontroli Sanitarnej.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

16) w załączniku nr 16 do zarządzenia:
a) w § 6 uchyla się ust. 2;
b) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Nadzoru Sanitarnego:
a) Sekcja Nadzoru Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku,
b) Sekcja Nadzoru Higieny Środowiska,
c) Sekcja Nadzoru Higieny Pracy,
d) Sekcja Nadzoru Epidemiologicznego,
e) Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia,
f) Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży;
2) Oddział Laboratoryjny:
a) Sekcja Badania Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku,
b) Sekcja Badań Środowiskowych,
c) Sekcja Badań Środowiska Pracy,
d) Sekcja Badań Epidemiologicznych,
e) Sekcja Przygotowania Podłoży i Materiałów Pomocniczych,
f) Sekcja Analiz Instrumentalnych;
3) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny:
a) Sekcja Ekonomiczno – Finansowa,
b) Sekcja Administracyjno – Techniczna;
4) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
5) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Informatyki;
6) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Służb Pracowniczych, Socjalnych i Szkoleń;
7) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obrony Cywilnej, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej;
8) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obsługi Sekretariatu Dyrektora;
9) Stanowisko Radcy Prawnego;
10) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Systemu Jakości;
11) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Granicznego Punktu Kontroli Sanitarnej.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

17) w załączniku nr 17 do zarządzenia:
a) w § 6 uchyla się ust. 2;
b) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Nadzoru Sanitarnego:
a) Sekcja Nadzoru Epidemiologii,
b) Sekcja Nadzoru Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku,
c) Sekcja Nadzoru Higieny Środowiska;
2) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny:
a) Sekcja Administracyjno-Techniczna, Kadr i Szkoleń;
3) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
4) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
5) Stanowisko Radcy Prawnego;
6) Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;
7) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Systemu Jakości;
8) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Granicznego Punktu Kontroli Sanitarnej.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

18) w załączniku nr 18 do zarządzenia:
a) w § 6 uchyla się ust. 2;
b) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Nadzoru Sanitarnego:
a) Sekcja Nadzoru Epidemiologicznego,
b) Sekcja Nadzoru Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku,
c) Sekcja Higieny Środowiska;
2) Oddział Laboratoryjny:
a) Laboratorium Badań Epidemiologicznych,
b) Laboratorium Higieny Komunalnej,
c) Laboratorium Higieny Pracy,
d) Laboratorium Analiz Instrumentalnych,
e) Laboratorium Podłoży Bakteriologicznych;
3) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny:
a) Sekcja Ekonomiczno – Finansowa,
b) Sekcja ds. Administracyjnych, Kadrowych i Gospodarczych;
4) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
5) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
6) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obsługi Sekretariatu Dyrektora;
7) Stanowisko Radcy Prawnego;
8) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Systemu Jakości;
9) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Granicznego Punktu Kontroli Sanitarnej.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

19) w załączniku nr 19 do zarządzenia:
a) w § 6 uchyla się ust. 2;
b) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny;
2) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;
3) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Higieny Komunalnej;
4) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Epidemiologii;
5) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Higieny Pracy;
6) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży;
7) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
8) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
9) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Administracyjnych, Kadrowych, Gospodarczych oraz Obrony Cywilnej i Ochrony Informacji Niejawnych;
10) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
11) Stanowisko Radcy Prawnego;
12) Samodzielne Stanowisko Pracy - Główny Księgowy;
13) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Systemu Jakości.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

20) w załączniku nr 20 do zarządzenia:
a) w § 6 uchyla się ust. 2;
b) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Nadzoru Sanitarnego:
a) Sekcja Nadzoru Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku,
b) Sekcja Nadzoru Epidemiologicznego,
c) Sekcja Nadzoru Higieny Środowiska;
2) Oddział Laboratoryjny:
a) Sekcja Badań Higieny Środowiska,
b) Sekcja Badań Środowiska Pracy,
c) Sekcja Analiz Instrumentalnych;
3) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny:
a) Sekcja Ekonomiczna,
b) Sekcja Administracyjno – Techniczna;
4) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
5) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
6) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obrony Cywilnej, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej;
7) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Służb Pracowniczych i Szkoleń;
8) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obsługi Sekretariatu Dyrektora;
9) Stanowisko Radcy Prawnego;
10) Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;
11) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Systemu Jakości;
12) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Granicznego Punktu Kontroli Sanitarnej.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

21) w załączniku nr 21 do zarządzenia:
a) w § 6 uchyla się ust. 2;
b) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Nadzoru Sanitarnego:
a) Sekcja Epidemiologii,
b) Sekcja Higieny Komunalnej,
c) Sekcja Higieny Pracy,
d) Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;
2) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny:
a) Sekcja Ekonomiczna,
b) Sekcja Administracyjna;
3) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
4) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
5) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży;
6) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kadr;
7) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
8) Stanowisko Radcy Prawnego;
9) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Systemu Jakości;
10) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Granicznego Punktu Kontroli Sanitarnej.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

22) w załączniku nr 22 do zarządzenia:
a) w § 6
- uchyla się ust. 2,
- dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Powiatowa Stacja zapewnia realizację zadań pełniącego obowiązki Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w zakresie:
1) kontroli dokumentacji i oględzin masy towarowej importowanego środka spożywczego;
2) pobierania próbek środków spożywczych z importu do badań laboratoryjnych;
3) wydawania świadectw o braku zastrzeżeń co do jakości zdrowotnej importowanych środków spożywczych.”;

b) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Nadzoru Sanitarnego:
a) Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku,
b) Sekcja Higieny Środowiska,
c) Sekcja Epidemiologii;
2) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny:
a) Sekcja ds. Pracowniczych, Administracyjno-Gospodarczych i Obsługi;
3) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
4) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
5) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Statystyki Medycznej i Obsługi Sekretariatu Dyrektora;
6) Stanowisko Radcy Prawnego;
7) Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;
8) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Systemu Jakości;
9) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Granicznego Punktu Kontroli Sanitarnej.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA
w zastępstwie
MINISTER GOSPODARKI I PRACY


1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 106, poz. 1131).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1993 nr 65, poz. 309, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382-1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151-1152 i Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081 i Nr 223, poz. 2215.
3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756, z 1999 r. Nr 70, poz. 778, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 29, poz. 320, Nr 42, poz. 473, Nr 63, poz. 634, Nr 125, poz. 1367, Nr 126, poz. 1382 i Nr 128, poz. 1407 – 1408, z 2002 r. Nr 37, poz. 329 i Nr 74, poz. 676,oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 208, poz. 2020.
4)Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2003 Nr 6, poz. 48 i Nr 11, poz. 95.


Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-05-26
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3829 wizyt

 
2001-2021 © by Ministerstwo Zdrowia.