Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa małopolskiego


Dz.Urz.Mz.05.14.68
Zmiana Dz.Urz.MZ.06.17.88
Dz.Urz.MZ.07.14.79
Dz.Urz.MZ.09.04.17
Dz.Urz.MZ.09.04.19


ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 22 września 2005 r.
w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa małopolskiegoNa podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.2)) w związku z art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie nadaje się statut stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.
§ 2.

Powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa małopolskiego nadaje się statuty stanowiące załączniki do zarządzenia:
1) Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bochni –
załącznik nr 2 do zarządzenia;
2) Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzesku –
załącznik nr 3 do zarządzenia;
3) Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chrzanowie – załącznik nr 4 do zarządzenia;
4) Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dąbrowie Tarnowskiej – załącznik nr 5 do zarządzenia;
5) Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorlicach –
załącznik nr 6 do zarządzenia;
6) Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie –
załącznik nr 7 do zarządzenia;
7) Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Limanowej –
załącznik nr 8 do zarządzenia;
8) Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Miechowie –
załącznik nr 9 do zarządzenia;
9) Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Myślenicach –
załącznik nr 10 do zarządzenia;
10) Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Sączu – załącznik nr 11 do zarządzenia;
11) Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Targu – załącznik nr 12 do zarządzenia;
12) Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olkuszu –
załącznik nr 13 do zarządzenia;
13) Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Oświęcimiu – załącznik nr 14 do zarządzenia;
14) Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Proszowicach – załącznik nr 15 do zarządzenia;
15) Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Suchej Beskidzkiej – załącznik nr 16 do zarządzenia;
16) Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tarnowie –
załącznik nr 17 do zarządzenia;
17) Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wadowicach – załącznik nr 18 do zarządzenia;
18) Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wieliczce –
załącznik nr 19 do zarządzenia;
19) Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zakopanem – załącznik nr 20 do zarządzenia.


§ 3.


Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2002 r. w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa małopolskiego (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 10, poz. 52, z późn. zm.4)).
§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA

1Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).
2)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 i 1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081 i Nr 223, poz. 2215 oraz z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703.
3)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756, z 1999 r. Nr 70, poz. 778, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 29, poz. 320, Nr 42, poz. 473, Nr 63, poz. 634, Nr 125, poz. 1367, Nr 126, poz. 1382 i Nr 128, poz. 1407 i 1408, z 2002 r. Nr 37, poz. 329 , Nr 42, poz. 473, Nr 74, poz. 676 i Nr 135, poz. 1145, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 208, poz. 2020, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 130, poz. 1086.
4)Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2003 r. Nr 8, poz. 74 oraz z 2004 r. Nr 2, poz. 20, Nr 4, poz. 37, Nr 7, poz. 65, Nr 11, poz. 87 i 103, Nr 14, poz. 124 i Nr 15, poz. 132.Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-09-22
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 7901 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.