Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy


Dz.Urz.MZ.05.18.96
zmiana Dz.Urz.MZ.07.12.61
Dz.Urz.MZ.08.10.66


ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 6 grudnia 2005 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu
Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy


Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W załączniku do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 4, poz. 34) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„ 1. Jednostkami organizacyjnymi Regionalnego Centrum są:
1) Terenowy Oddział w Chełmnie;
2) Terenowy Oddział w Brodnicy;
3) Terenowy Oddział w Inowrocławiu;
4) Terenowy Oddział w Toruniu;
5) Terenowy Oddział we Włocławku;
6) Dział Dawców Krwi;
7) Dział Pobierania Krwi;
8) Dział Laboratoryjny;
9) Dział Preparatyki i Ekspedycji;
10) Dział Zapewnienia Jakości;
11) Dział Ekonomiczno-Administracyjno-Techniczny;
12) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Pracowniczych;
13) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
14) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obrony Cywilnej i Obronności.”.


§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 220, poz. 1901).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 i 1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081 i Nr 223, poz. 2215, z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 i Nr 169, poz. 1420.Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-12-06
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4732 wizyt

 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.