Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Zdrowia


Dz.Urz.MZ 06.06.25
zmiana Dz.Urz.MZ.06.16.81
Dz.Urz.MZ.07.10.33
Dz.Urz.MZ.07.10.37
z dnia 19 lipca 2007 r.
z dnia 1 października 2007 r.


ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 27 kwietnia 2006 r.
w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Zdrowia


Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się regulamin organizacyjny Ministerstwa Zdrowia, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2.

1. Dyrektorzy komórek organizacyjnych Ministerstwa Zdrowia, w terminie 30 dni od daty wejścia w życie zarządzenia, dostosują wewnętrzne regulaminy organizacyjne komórek organizacyjnych do przepisów zarządzenia i przekażą je do zatwierdzenia Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa Zdrowia, zwanemu dalej „Dyrektorem Generalnym”.
2. Oryginał zatwierdzonego wewnętrznego regulaminu organizacyjnego przechowywany jest przez Biuro Dyrektora Generalnego, a kopia przez właściwą komórkę organizacyjną.

§ 3.

Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 1, poz. 6, z późn. zm.3)).

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 220, poz. 1901),
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz 2006 r. Nr 45, poz. 319,
3) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2003 r. Nr 3, poz. 33, z 2004 r. Nr 8 poz. 82 i Nr 14, poz. 123 oraz z 2005 r. Nr 2, poz. 3 i Nr 7 poz. 22.Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2006-04-27
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 7356 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.