Akty prawne 
 

Projekt rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu przejść granicznych właściwych dla przeprowadzania granicznej kontroli sanitarnej


Uwagi i propozycje zgłoszone do projektu w trakcie uzgodnień zewnętrznych

Przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 4 pażdziernika 2006 roku

Termin zgłaszania uwag upływa
w dniu 27 października 2006 roku

Uwagi prosimy przesyłać na adres
a.kwolek@gis.gov.pl
oraz
m.szymkowicz@gis.gov.plProjekt 27.09.06 r.
Rozporządzenie
Ministra Zdrowia1)

z dnia ................... 2006 r.
w sprawie wykazu przejść granicznych właściwych dla przeprowadzania granicznej kontroli sanitarnej


Na podstawie art. 83 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr …., poz. …….) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Rozporządzenie określa przejścia graniczne, przez które środki spożywcze oraz materiały lub wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością, podlegające granicznej kontroli sanitarnej, mogą być wprowadzane na terytorium Wspólnoty Europejskiej.
2. Ustala się wykaz przejść granicznych, o których mowa w ust. 1, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2.

Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu przejść granicznych właściwych dla przewozu żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywności (Dz. U. Nr 104, poz. 1105).

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister ZdrowiaW porozumieniu:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Minister Gospodarki Morskiej
Minister Transportu
Minister Finansów


1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa rady Ministrów z 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).
Uzasadnienie


Projekt rozporządzenia jest wykonaniem upoważnienia zawartego w art. 83 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr …., poz. …….).
Projektowane rozporządzenie określa wykaz przejść granicznych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przez które środki spożywcze objęte nadzorem organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz materiały lub wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością mogą być wprowadzone na terytorium Wspólnoty Europejskiej. Rozporządzenie nie będzie dotyczyło środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego podlegających nadzorowi weterynaryjnemu. Rozmieszczenie przejść granicznych, na których odbywać się będą graniczne kontrole sanitarne ww. towarów, uwzględnia optymalne potrzeby gospodarcze i społeczne w tym zakresie oraz istniejące warunki lokalowe, bazę laboratoryjną oraz kwalifikacje personelu.

Projekt rozporządzenia uwzględnia przepisy rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. UE L 191 z 30.04.2004, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, Rozdz. 3, t. 45, str. 200).

Niniejsze rozporządzenie zastąpi rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu przejść granicznych właściwych dla przewozu żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywności (Dz. U. Nr 104, poz. 1105).

Projektowane rozporządzenie nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i przepisów technicznych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. zm.).
Projektowane rozporządzenie nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu państwa.

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem UE.Ocena Skutków Regulacji


projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu przejść granicznych właściwych dla przeprowadzania granicznej kontroli sanitarnej

1. Podmioty, na które oddziałują projektowane regulacje.
Projektowane rozporządzenie obejmuje zakresem regulacji producentów i importerów żywności wprowadzających z krajów trzecich na terytorium Wspólnoty Europejskiej, przez przejścia graniczne znajdujące się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, żywność oraz materiały lub wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością.

2. Wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych.
W ramach konsultacji projekt zostanie przekazany do konsultacji związkom i zrzeszeniom przedsiębiorców branży spożywczej zajmujących się produkcją i obrotem żywnością, w tym Radzie Gospodarki Żywnościowej oraz organizacjom konsumentów – Radzie Krajowej Federacji Konsumentów, Stowarzyszeniu Konsumentów Polskich i Stowarzyszeniu Ochrony Zdrowia Konsumentów. Wyniki konsultacji zostaną omówionej w niniejszej ocenie po ich zakończeniu.
Projekt zostanie również opublikowany na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Zdrowia.

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego.
Projektowane regulacje nie będą miały wpływu na budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego.

4. Wpływ regulacji na rynek pracy.
Regulacje zaproponowane w projekcie rozporządzenia nie będą miały wpływu na rynek pracy.

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość.
Projektowane regulacje nie będą miały wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość.

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny.
Regulacje zaproponowane w projekcie rozporządzenia nie będą miały wpływu na sytuację i rozwój regionalny.

7. Wpływ regulacji na zdrowie ludzi.
Wejście w życie rozporządzenia przyczyni się do skuteczniejszego nadzoru nad bezpieczeństwem żywności importowanej z krajów trzecich. Tym samym pozytywnie wpłyną na stan zdrowia społeczeństwa.Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2006-10-04
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5883 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.