Akty prawne 
 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu jednostek badawczo-rozwojowych określających i koordynujących programy monitoringu żywności i żywienia oraz opracowujących opinie niezbędne dla oceny ryzyka


Uwagi i propozycje zgłoszone do projektu w trakcie uzgodnień zewnętrznych

Przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 29 listopada 2006 roku

Termin zgłaszania uwag upływa
do dnia 18 grudnia 2006 r

Uwagi prosimy przesyłać na adres
a.kwolek@gis.gov.pl
oraz
m.szymkowicz@gis.gov.pl


PROJEKTROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia ……….. 2006 r.
w sprawie wykazu jednostek badawczo-rozwojowych określających i koordynujących programy monitoringu żywności i żywienia oraz opracowujących opinie niezbędne dla oceny ryzyka


Na podstawie art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności
i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się wykaz jednostek badawczo-rozwojowych określających i koordynujących programy monitoringu żywności i żywienia oraz opracowujących opinie naukowe niezbędne dla oceny ryzyka, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2.

Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu jednostek badawczo-rozwojowych określających i koordynujących programy monitoringu żywności i żywienia oraz opracowujących opinie niezbędne dla oceny ryzyka (Dz. U. Nr 104, poz. 1099).

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia


W porozumieniu:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).Uzasadnienie


Projekt rozporządzenia jest wykonaniem upoważnienia zawartego art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225).
Projektowane regulacje mają na celu realizację zadań z zakresu analizy ryzyka pochodzącego od żywności lub środków żywienia zwierząt. Projekt określa wykaz jednostek badawczo-rozwojowych, które określają i koordynują programy monitoringu żywności i żywienia wykonywane przez organy urzędowej kontroli żywności we współpracy z jednostkami badawczo-rozwojowymi. Celem monitoringu jest dostarczanie danych naukowych, stanowiących materiały będące podstawą dla organów urzędowej kontroli żywności do opracowywania programów kontroli w ramach nadzoru nad żywnością i warunkami żywienia. Realizacja badań monitoringowych żywności wpłynie na poprawę stanu zdrowia publicznego społeczeństwa.
Projekt uwzględnia przepisy dotyczące obowiązku monitorowania środków spożywczych i środków żywienia zwierząt zawarte w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002 r. ustalające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, ustanawiające Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w sprawie bezpieczeństwa żywnościowego.
Niniejsze rozporządzenie zastąpi rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu jednostek badawczo-rozwojowych określających i koordynujących programy monitoringu żywności i żywienia oraz opracowujących opinie niezbędne dla oceny ryzyka (Dz. U. Nr 104, poz. 1099).
Projektowane rozporządzenie nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. zm.).
Projektowane rozporządzenie nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu państwa.
Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem UE.Ocena Skutków Regulacji
projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu jednostek badawczo-rozwojowych określających i koordynujących programy monitoringu żywności i żywienia oraz opracowujących opinie niezbędne dla oceny ryzyka


bb1. Podmioty, na które oddziałują projektowane regulacje
Projektowane rozporządzenie obejmuje zakresem regulacji jednostki badawczo-rozwojowe biorące udział w monitoringu żywności i żywienia.

2. Wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych
W ramach konsultacji projekt zostanie przekazany do konsultacji związkom i zrzeszeniom przedsiębiorców branży spożywczej zajmujących się produkcją i obrotem żywnością, w tym Radzie Gospodarki Żywnościowej oraz organizacjom konsumentów – Radzie Krajowej Federacji Konsumentów, Stowarzyszeniu Konsumentów Polskich i Stowarzyszeniu Ochrony Zdrowia Konsumentów. Wyniki konsultacji zostaną omówionej w niniejszej ocenie po ich zakończeniu.
Projekt zostanie również opublikowany na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Zdrowia.

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego.
Projektowane regulacje nie będą miały wpływu na budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego, ponieważ zadania związane z monitoringiem żywności i środków żywienia zwierząt są realizowane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów.

4. Wpływ regulacji na rynek pracy.
Regulacje zaproponowane w projekcie rozporządzenia nie będą miały wpływu na rynek pracy.


5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość.
Projektowane regulacje nie będą miały wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość.

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny.
Regulacje zaproponowane w projekcie rozporządzenia nie będą miały wpływu na sytuację i rozwój regionalny.

7. Wpływ regulacji na zdrowie ludzi.
Wejście w życie rozporządzenia pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa żywności poprzez wykonywanie badań monitoringowych żywności znajdującej się na rynku.Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2006-11-29
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5149 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.