Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu ustawy o społecznym ubezpieczeniu pielęgnacyjnym


Dz.Urz.MZ.07.03.07
zmiana Dz.Urz.MZ.07.10.31


ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 9 lutego 2007 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu
ustawy o społecznym ubezpieczeniu pielęgnacyjnym


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół do spraw opracowania projektu ustawy o społecznym ubezpieczeniu pielęgnacyjnym, zwany dalej "Zespołem", jako organ pomocniczy ministra właściwego do spraw zdrowia.
2. Przed powołaniem Zespołu osoby wymienione w § 2 pkt 1, 2 i 5 lit. a, b, d, e, g – j, l, m, o, r, s, u, w, oraz za wyrażają zgodę na udział w pracach Zespołu.

§ 2.

W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący Zespołu - Anna Wilmowska-Pietruszyńska, pracownik naukowo –dydaktyczny w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego;
2) I Zastępca Przewodniczącego Zespołu – Piotr Błędowski, pracownik naukowo – dydaktyczny Szkoły Głównej Handlowej;
3) II Zastępca Przewodniczącego Zespołu – Piotr Warczyński, dyrektor Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia;
4) Sekretarz Zespołu – Małgorzata Krowiak, radca generalny w Departamencie Organizacji Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia;
5) pozostali członkowie Zespołu:
a) Łucja Andrzejczyk, członek Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża,
b) Alina Baran, przedstawiciel Głównego Urzędu Statystycznego, zastępca dyrektora Departamentu Statystyki i Usług,
c) Katarzyna Blicharczyk – Ożga, główny specjalista do spraw legislacji w Departamencie Prawnym w Ministerstwie Zdrowia,
d) Elżbieta Buczkowska, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,
e) Daria Gajewska, przedstawiciel Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, dyrektor Departamentu Prawnego,
f) Anatol Gołąb, zastępca dyrektora Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego w Ministerstwie Zdrowia,
g) Józefa Hrynkiewicz, pracownik naukowo – dydaktyczny Uniwersytetu Warszawskiego,
h) Aleksander Kotlicki, przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej,
i) Justyna Loth-Twarogowska, przedstawiciel Ministerstwa Finansów, naczelnik Wydziału w Departamencie Finansowania Sfery Budżetowej,
j) Iwona Molenda-Detyna, przedstawiciel Ministerstwa Finansów, główny specjalista w Departamencie Podatków Dochodowych,
k) Włodzimierz Pisarski, zastępca dyrektora Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia,
l) Witold Preiss, radca prawny, przedstawiciel Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, j w
m) Jacek Putz, pracownik dydaktyczny w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego,
n) Jolanta Skolimowska, zastępca dyrektora Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia,
o) Marek Stodolny, doradca,
p) Elżbieta Szwałkiewicz, Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych,
r) Grażyna Śmiarowska, prezes Stowarzyszenia Organizatorów i Promotorów Opieki Długoterminowej,
s) Małgorzata Święchowicz – Litwiniec, radca prawny,
t) Izabela Trojanowska, dyrektor Departamentu Nadzoru, Kontroli i Skarg w Ministerstwie Zdrowia,
u) Barbara Więckowska, pracownik naukowo-dydaktyczny Szkoły Głównej Handlowej,
w) Małgorzata Winter, pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Warszawskiego,
z) Barbara Witkowska, główny specjalista w Departamencie Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia,
za) Krzysztof Włodarczyk, przedstawiciel Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zastępca dyrektora Wydziału Programowania, Ewaluacji i Komunikacji Społecznej,
zb) Joanna Zielińska, główny specjalista do spraw legislacji w Departamencie Prawnym w Ministerstwie Zdrowia.

§ 3.

W pracach Zespołu mogą uczestniczyć osoby inne niż wymienione w § 2, zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu.

§ 4.

1. Zadaniem Zespołu jest opracowanie projektu ustawy o społecznym ubezpieczeniu pielęgnacyjnym.
2. Zespół w pracach wykorzystuje dokumenty zgromadzone i opracowane przez Zespół
do spraw opracowania założeń projektu ustawy pielęgnacyjnej.

§ 5.

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu.
2. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:
1) zwoływanie posiedzeń Zespołu, z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 3 członków Zespołu;
2) prowadzenie posiedzeń Zespołu;
3) ustalanie porządku dziennego posiedzenia Zespołu;
4) planowanie i organizowanie pracy Zespołu;
5) powoływanie zespołów problemowych do wykonania określonego zadania oraz powoływanie przewodniczących tych zespołów;
6) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;
7) informowanie osoby sprawującej nadzór nad działalnością Zespołu, o której mowa w § 8 ust. 1, o bieżącej działalności Zespołu;
8) wykonywanie innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw zdrowia. 3. Przewodniczącego Zespołu, w razie jego nieobecności, zastępuje wyznaczony przez niego Zastępca Przewodniczącego Zespołu.

§ 6.

1. Zespół podejmuje decyzje w drodze uchwał, zwykłą większością głosów.
W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Zespołu.
2. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół.
3. Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie Ministerstwa Zdrowia.
4. W uzasadnionych przypadkach posiedzenie Zespołu może odbyć się w innym miejscu niż Ministerstwo Zdrowia, wskazanym przez Przewodniczącego Zespołu.
5. Szczegółowy tryb pracy Zespołu określa regulamin pracy uchwalony przez Zespół, na wniosek Przewodniczącego Zespołu.

§ 7.

Komórki organizacyjne Ministerstwa Zdrowia, na wniosek Przewodniczącego Zespołu lub upoważnionego przez niego członka Zespołu, udzielają Zespołowi pomocy przy wykonywaniu jego zadań, a w szczególności przedstawiają niezbędne informacje i dokumenty.

§ 8.

1. Nadzór nad działalnością Zespołu sprawuje Andrzej Wojtyła, Główny Inspektor Sanitarny.
2. Zespół przedstawia ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, za pośrednictwem osoby, o której mowa w ust. 1, opracowany projekt ustawy o społecznym ubezpieczeniu pielęgnacyjnym, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie zarządzenia.

§ 9.

1. Z tytułu prac wykonywanych na rzecz Zespołu, członkowie Zespołu lub osoby określone w § 3 mogą otrzymywać wynagrodzenie na podstawie zawartej umowy.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do osób, które wykonują prace na rzecz Zespołu w ramach obowiązków pracowniczych lub obowiązków wynikających z odrębnych przepisów.
3. Zamiejscowym członkom Zespołu oraz osobom określonym w § 3 przysługuje zwrot kosztów podróży na terenie kraju, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r.
w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990, z 2004 r. Nr 271, poz. 2686, z 2005 r. Nr 186, poz. 1554oraz z 2006 r. Nr 227, poz.1661).

§10.

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Organizacji Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia.

§ 11.

Wydatki związane z działalnością Zespołu pokrywane są z budżetu państwa z części 46 - Zdrowie, działu - 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85195 - Pozostała działalność.

§ 12.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

MINISTER ZDROWIA


1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia
(Dz. U. Nr 131, poz. 924).
2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319,
Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-02-09
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 6529 wizyt

 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.