Akty prawne 
 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej


26.04.2007r. Uwagi i propozycje zgłoszone do projektu
Przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 6 marca 2007 roku

Termin zgłaszania uwag upływa
dnia 20 marca 2007 r

Uwagi prosimy przesyłać na adres
m.grzymala@mz.gov.pl


PROJEKTROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia …………………… 2007 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej


Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 30, poz. 300) w załączniku do rozporządzenia wyrazy „Ordynator, zastępca ordynatora” zastępuje się wyrazami „Ordynator lub inny lekarz kierujący oddziałem i ich zastępca”.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2007 r.

MINISTER ZDROWIA1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 i 1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081 i Nr 223, poz. 2215, z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1420, Nr 239, poz. 2020 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 75, poz. 518, Nr 143, poz. 1032 i Nr 220, poz. 1600.
UZASADNIENIE


Konieczność nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej jest spowodowana wprowadzeniem innego rozwiązania w kierowaniu oddziałami szpitala niż kierowanie oddziałem przez ordynatora.
Proponowane rozwiązania – polegające w szczególności na powierzeniu nadzoru merytorycznego konsultantom – specjalistom w dziedzinie zgodnej z profilem jednostki – zostały już wykorzystane w szpitalach (oddziałach) psychiatrycznych.

Z przepisów dotyczących ochrony zdrowia psychicznego wynika bowiem możliwość kierowania oddziałem psychiatrycznym czy też szpitalem psychiatrycznym przez ordynatora lub lekarza kierującego oddziałem.
Z uwagi na to, że ustrój zakładu opieki zdrowotnej i inna sprawy związane z funkcjonowaniem szpital określa jego statut, to wybranie właściwego modelu kierowania szpitalem będzie należało do organu założycielskiego.
Projekt nowelizacji jest jednym z pakietu nowelizacji aktów prawnych, które odnoszą się do wymagań czy też kompetencji ordynatora. Proponuje się, aby wszystkie zaplanowane nowelizacje weszły w życie z dniem 1 lipca 2007 r.

Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597) i w związku z tym nie podlega przedmiotowej notyfikacji.
Projektowana regulacja nie jest objęta zakresem prawa Unii Europejskiej.
Ocena Skutków Regulacji


1. Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny
Zakłady opieki zdrowotnej.

2. Konsultacje społeczne
Przewiduje się przeprowadzenie konsultacji społecznych z następującymi organizacjami:
- Naczelna Rada Lekarska
- Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
- Sekretariat Ochrony Zdrowia Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”
- Federacja Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia
- Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy
- Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych
- Krajowy Sekretariat Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność 80”
- Federacja Związków Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej
- Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych
- Stowarzyszenie Menadżerów Opieki Zdrowotnej STOMOZ
- Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali
- Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
- Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali Klinicznych
- Ogólnopolski Związek Zawodowy Położnych
- Ogólnopolska Konfederacja Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia
- Ogólnopolski Związek Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej
- Konfederacja Związków Pracodawców ZOZ RP

Wykonując zapis zamieszczony w ust. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa z dnia 7 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 165, poz. 1414) projekt zostanie zamieszczony także na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Zdrowia.

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych
Wejście w życie przedmiotowego rozporządzenia nie spowoduje skutków dla sektora finansów publicznych.

4. Wpływ regulacji na rynek pracy
Projektowana regulacja nie będzie miała bezpośredniego wpływu na rynek pracy.

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość
Projektowana regulacja nie będzie miała bezpośredniego wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość.

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny
Projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na sytuację i rozwój regionalny.

7. Zgodność regulacji z prawem Unii Europejskiej.
Projekt rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-03-08
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5514 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.