Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu jednostek badawczo-rozwojowych realizujących zadania dotyczące programu monitoringu żywności i żywienia oraz opracowujących opinie niezbędne dla oceny ryzyka


Dz.U.07.97.645

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 9 maja 2007 r.
w sprawie wykazu jednostek badawczo-rozwojowych realizujących zadania dotyczące programu monitoringu żywności i żywienia oraz opracowujących opinie niezbędne dla oceny ryzyka


Na podstawie art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się wykaz jednostek badawczo-rozwojowych opracowujących wytyczne do przeprowadzania badań i koordynujących te badania, w ramach programu monitoringu żywności i żywienia oraz pasz oraz opracowujących opinie naukowe niezbędne dla oceny ryzyka, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2.

Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu jednostek badawczo-rozwojowych określających i koordynujących programy monitoringu żywności i żywienia oraz opracowujących opinie niezbędne dla oceny ryzyka (Dz. U. Nr 104, poz. 1099).

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia


W porozumieniu:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-05-16
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2926 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.