Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne


(Dz.U.07.116.807) → z dnia 29 czerwca 2007 r

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 25 czerwca 2007 r.
w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne


Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.2) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się limity przyjęć na studia, na kierunkach medycznych, w uczelniach medycznych i uczelniach prowadzących działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych w roku akademickim 2007-2008.

§ 2.

Limity, o których mowa w § 1, z podziałem na studia stacjonarne i niestacjonarne, określają załączniki nr 1-14 do rozporządzenia.

§ 3.

Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne (Dz. U. Nr 114, poz. 779).

§ 4.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia


W porozumieniu:
Minister Nauki
i Szkolnictwa Wyższego


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz.924).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 80, poz.542.Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-06-26
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 14331 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.