Akty prawne 
 

Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie ustalenia wysokości stypendiów przyznawanych cudzoziemcom będącym stypendystami strony polskiej oraz cudzoziemcom pochodzenia polskiego studiującym w kraju swojego zamieszkania


Dz.Urz.MZ.07.10.39 → z dnia 22 czerwca 2007 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 29 maja 2007 r.
w sprawie ustalenia wysokości stypendiów przyznawanych cudzoziemcom będącym stypendystami strony polskiej oraz cudzoziemcom pochodzenia polskiego studiującym w kraju swojego zamieszkaniaNa podstawie art. 43 ust. 8 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365, z poźn. zm.2) ) oraz art.12 ust.2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz.U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449) ogłasza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się następujące wysokości stypendiów przyznawanych cudzoziemcom będącym stypendystami strony polskiej, którzy podejmują i odbywają studia lub szkolenia albo uczestniczą w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1) dla studentów oraz uczestników studenckich praktyk zawodowych i kursów przygotowawczych do podjęcia nauki w języku polskim – 830,00 zł miesięcznie;
2) dla uczestników badań naukowych i prac rozwojowych, studiów doktoranckich, studiów podyplomowych, staży habilitacyjnych, naukowych, szkoleń specjalizacyjnych, medycznych staży podyplomowych i kursów dokształcających – 1240,00 zł miesięcznie.


§ 2.

Komunikat wchodzi w życie z dniem podpisania, z tym że przepisy § 1 stosuje się od dnia 1 października 2006 r.

MINISTER ZDROWIA
wz. Bolesław Piecha

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz.U. Nr 131, poz.924).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogłoszone w Dz.U. z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711,Nr 144, poz. 1043 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 80, poz. 542.Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-06-29
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4392 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.