Akty prawne 
 

Porozumienie zawarte w dniu 11 lipca 2007 r. w Warszawie, pomiędzy: MINISTREM ZDROWIA - Panem Zbigniewem Religą, a MINISTREM OBRONY NARODOWEJ - Panem Aleksandrem Szczygło i PREZESEM AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH w Warszawie – Panem Józefem Aleszczykiem.


Dz.Urz.MZ.07.12.66 → z dnia 31 lipca 2007 r.

POROZUMIENIE
zawarte w dniu 11 lipca 2007 r. w Warszawie, pomiędzy:
MINISTREM ZDROWIA
- Panem Zbigniewem Religą,
a
MINISTREM OBRONY NARODOWEJ
- Panem Aleksandrem Szczygło
i
PREZESEM AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH w Warszawie
– Panem Józefem Aleszczykiem.Minister Zdrowia, Minister Obrony Narodowej oraz Prezes Agencji Rezerw Materiałowych w Warszawie, zwani dalej: „Stronami”, mając na względzie usprawnienie funkcjonowania systemu gospodarowania rezerwami państwowymi mobilizacyjnymi produktów leczniczych i wyrobów medycznych, zwanych dalej: „rezerwami”, służącymi realizacji zadań związanych z obronnością i bezpieczeństwem państwa, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej: „SZ RP”
i sił sojuszniczych, właściwe gospodarowanie rezerwami z uwzględnieniem konieczności odświeżania i rotacji określonego ich asortymentu oraz zakres przedsięwzięć rzeczowo-finansowych, dotyczących gospodarowania nimi, określany w programach pozamilitarnych przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej na kolejne okresy planistyczne, zawierają następujące Porozumienie:

§ 1.

Przedmiotem Porozumienia jest uzgodnienie warunków, dotyczących sposobu finansowania procesu gospodarowania – należącymi do rezerw - zestawami medycznymi, utrzymywanymi w celu poszerzenia łóżkowej bazy szpitalnej w kraju, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb SZ RP i sił sojuszniczych, oraz realizacji zadań, dotyczących utrzymywania rezerw w zakładach ochrony zdrowia na terenie województw.

§ 2.

Ministrowie, będący stronami niniejszego Porozumienia, uzgadniają, że dysponentem środków finansowych, przeznaczonych na utrzymywanie rezerw, w wielkości określonej
w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych RP w latach 2007 – 2012, sporządzonym na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r.
w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 152, poz. 1599), od dnia 1 stycznia 2008 r. jest Minister Zdrowia.

§ 3.

1. Minister Obrony Narodowej zobowiązuje się do uwzględniania w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych RP w latach 2007-2012, począwszy od roku 2008, środków finansowych przeznaczonych na gospodarowanie rezerwami w rozdziale budżetu 75212, w części budżetowej 46 – „Zdrowie” – w wysokości odpowiedniej dla zakupów, utrzymywania, odświeżania i rotacji uzgodnionej pomiędzy ministrami ilości i asortymentu rezerw, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 1, obowiązywać będzie – o ile nie zaistnieją zmiany systemowe w dziedzinie gospodarowania rezerwami – również w toku prac nad kolejnymi Programami Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych.

§ 4.

1. Minister Zdrowia zobowiązuje się, w drodze odrębnie zawieranej umowy,
do przekazania Prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych, począwszy od dnia 1 stycznia 2008 r., do realizacji sprawy związane z zawieraniem umów, o których mowa w art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o rezerwach państwowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 594), w tym także dotyczące przedsięwzięć związanych z wykonywaniem zadań i obowiązków
w zakresie magazynowania, wymiany, konserwacji oraz utrzymywania odpowiedniego poziomu ilościowego i jakościowego rezerw.
2. Prezes Agencji Rezerw Materiałowych zobowiązuje się świadczyć, począwszy od dnia 1 stycznia 2008 r., usługi na rzecz Ministra Zdrowia w zakresie określonym w umowach, o których mowa w ust. 1.
3. Do treści umów, o których mowa w ust. 1, przepisy ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631, z późn. zm.1)) stosuje się odpowiednio.

§ 5.

Prezes Agencji Rezerw Materiałowych zobowiązuje się do przedkładania Ministrowi Zdrowia corocznie, w terminie do dnia 20 lutego, sprawozdania finansowego z wykonania wydatków na realizację przedsięwzięć rzeczowo-finansowych, określonych w umowie za rok poprzedni, zawartej w trybie określonym w § 4 ust. 1.

§ 6.

Minister Zdrowia zobowiązuje się do przedkładania Ministrowi Obrony Narodowej corocznie, w ramach Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych, w terminie określonym w rozporządzeniu, o którym mowa w § 2 – sprawozdania finansowego z wykonania wydatków, o których mowa w § 5.

§ 7.

W razie powstania jakichkolwiek sporów na tle zawartego Porozumienia, Strony zobowiązują się do negocjacji i polubownego ich zakończenia.

§ 8.

1. Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony.
2. Zmiany treści i uzupełnienia Porozumienia mogą być dokonywane w formie aneksu podpisanego przez Strony.
3. Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 9.

1. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia oraz Dzienniku Urzędowym Ministra Obrony Narodowej.MINISTREM ZDROWIA

MINISTREM OBRONY NARODOWEJ

PREZESEM AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH
1)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 149, poz. 1078, Nr 218, poz. 1592 i Nr 220, poz. 1600.Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-07-11
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4037 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.