Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu przejść granicznych właściwych dla przeprowadzania granicznej kontroli sanitarnej


Dz.U.07.196.1423

Rozporządzenie
Ministra Zdrowia1)

z dnia 24 września 2007 r.
w sprawie wykazu przejść granicznych właściwych dla przeprowadzania granicznej kontroli sanitarnejNa podstawie art. 83 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się wykaz przejść granicznych, przez które środki spożywcze oraz materiały lub wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością, podlegające granicznej kontroli sanitarnej, mogą być wprowadzane na terytorium Wspólnoty Europejskiej stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2.

Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu przejść granicznych właściwych dla przewozu żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywności (Dz. U. Nr 104, poz. 1105).

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia


W porozumieniu:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Minister Gospodarki Morskiej
Minister Transportu
Minister Finansów


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-10-11
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2734 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.