Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu zawierania umów o dzieło i umów zlecenia


Dz.Urz.MZ.07.14.78 → 1 października 2007 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 21 września 2007 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu zawierania umów o dzieło i umów zlecenia


Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.2)), zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie zasad i trybu zawierania umów o dzieło i umów zlecenia (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 5, poz. 20) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 7 ust 1. otrzymuje brzmienie:
„1. W przypadku, gdy wartość przedmiotu umowy przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14.000 euro, przed zawarciem umowy dokonuje się wyboru oferenta, stosując tryb określony w przepisach o zamówieniach publicznych.”;
2) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. Jeżeli wartość przedmiotu umowy przekracza kwotę 10.000 zł lub nie została objęta planem finansowym, zawarcie umowy wymaga uzyskania uprzedniej akceptacji ministra właściwego do spraw zdrowia lub Sekretarza Stanu, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia albo Dyrektora Generalnego, nadzorującego wykonywanie zadań przez komórkę organizacyjną wnioskującego dyrektora.”;
3) załącznik nr 5 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924),
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz.1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-09-21
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 6254 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.