Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zmiany nazwy Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie


Dz.U.07.203.1466

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 15 października 2007 r.
w sprawie zmiany nazwy Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie


Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo – rozwojowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Państwowemu Zakładowi Higieny z siedzibą w Warszawie, ul. Chocimska 24 (numer identyfikacyjny REGON 000288461; numer identyfikacji podatkowej NIP 525-000-87-32)3) nadaje się nazwę „Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny”.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.MINISTER ZDROWIA


W porozumieniu:
MINISTER NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
MINISTER FINANSÓW1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1683 i Nr 240, poz. 2052, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 i Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 oraz z 2007 r. Nr 134, poz. 934.
3) ) Państwowy Zakład Higieny został powołany Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 czerwca 1927 r. o Państwowym Zakładzie Higieny (Dz. U. z 1936 r. Nr 45, poz. 336).Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-10-18
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3915 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.