Akty prawne 
 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zmiany nazwy Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie


19.10.2007r. Uwagi i propozycje zgłoszone do projektu




Projekt z dnia 20.06.2007 r.



ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia …………………… 2007 r.
w sprawie zmiany nazwy Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie


Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo – rozwojowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Państwowemu Zakładowi Higieny z siedzibą w Warszawie, ul. Chełmska 30/34 (numer identyfikacyjny REGON 000288461; numer identyfikacji podatkowej NIP 525-000-87-32)3) nadaje się nazwę „Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny”.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


MINISTER ZDROWIA



W porozumieniu:
MINISTER NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
MINISTER FINANSÓW


1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).
2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1683 i Nr 240, poz. 2052, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 i Nr 179, poz. 1484 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711.
3)Państwowy Zakład Higieny został powołany Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 czerwca 1927 r. o Państwowym Zakładzie Higieny (Dz. U. Nr 45, poz. 336).



UZASADNIENIE


Państwowy Zakład Higieny, powołany rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 1927 r. (Dz. U. Nr 45, poz. 336), od momentu powstania do chwili obecnej jest jednostką wiodącą w obszarze zdrowia publicznego.
Zadania statutowe Państwowego Zakładu Higieny polegające na prowadzeniu badań naukowych, prac kontrolno – badawczych, referencyjnych oraz usługowo badawczych z zakresu higieny, bezpieczeństwa żywności, mikrobiologii, epidemiologii, zdrowia publicznego oraz sprawowanie nadzoru specjalistycznego w dziedzinie higieny, epidemiologii i mikrobiologii i opracowywanie kierunków i założeń programowych oświaty zdrowotnej w pełni uzasadniają nadanie tej jednostce nazwy „Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny”.
Jednocześnie nadanie statusu NIZP będzie sprzyjało dalszemu rozwojowi Instytutu i pozwoli na poszerzenie zadań związanych ze zdrowiem publicznym – należącym do priorytetów Rządu.



Ocena Skutków Regulacji (OSR)


1. Cel wprowadzenia rozporządzenia
Rozporządzenie usankcjonuje prawnie faktyczną strukturę i zakres zadań Instytutu i stanowi realizację przyjętych kierunków reorganizacji i restrukturyzacji jednostek badawczo – rozwojowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

2. Podmioty, na które oddziałuje rozporządzenie
Projektowane rozporządzenie oddziałuje na pracowników Instytutu i jednostki współpracujące.

3. Konsultacje społeczne
Projekt zostanie umieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Projekt nie będzie skierowany do konsultacji społecznych ponieważ rozporządzenie ma charakter porządkujący.

4. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym na budżet centralny i budżet jednostek samorządu terytorialnego
Projektowane rozporządzenie nie pociąga za sobą skutków finansowych dla budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Spowoduje natomiast dodatkowe, nieznaczne skutki finansowe dla Instytutu związane ze zmianą jego nazwy (wymiana pieczątek, formularzy, itp.), które zostaną pokryte ze środków własnych Instytutu.

5. Wpływ regulacji na rynek pracy
Projektowana regulacja nie będzie miała bezpośredniego wpływu na rynek pracy.

6. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw
Projektowana regulacja nie będzie miała bezpośredniego wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość.

7. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny
Projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na sytuację i rozwój regionalny.

8. Zgodność regulacji z prawem Unii Europejskiej.
Projekt rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.






Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-10-19
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3867 wizyt

 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.