Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie likwidacji Biura Rozliczeń Międzynarodowych


Dz.Urz.MZ.07.16.89 → z dnia 31 października 2007r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 31 października 2007 r.
w sprawie likwidacji Biura Rozliczeń Międzynarodowych


Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Z dniem 31 stycznia 2008 r. likwiduje się państwową jednostkę budżetową Biuro Rozliczeń Międzynarodowych, zwaną dalej „Biurem”.
2. Z dniem wejścia w życie zarządzenia następuje rozpoczęcie likwidacji Biura.

§ 2.

Mienie ruchome znajdujące się w posiadaniu Biura w dniu likwidacji, zostaje nieodpłatnie przekazane państwowej jednostce budżetowej – Ministerstwu Zdrowia, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

§ 3

Dyrektor Biura jest zobowiązany do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności do przeprowadzenia likwidacji Biura, a w szczególności do:
1) przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Biura;
2) sporządzenia wykazu mienia ruchomego Biura i nieodpłatnego przekazania go Ministerstwu Zdrowia;
3) egzekucji należności, zaspokojenia wierzycieli i zabezpieczenia wierzytelności związanych z bieżącą działalnością Biura;
4) rozwiązania umów cywilnoprawnych, których stroną jest Biuro i dokonanie ostatecznego rozliczenia zobowiązań wynikających z tych umów;
5) sporządzenia wykazu umów zawartych przez Biuro, z których wynikają zobowiązania lub z których zobowiązania mogą powstać w przyszłości;
6) rozwiązania stosunków pracy z pracownikami Biura;
7) sporządzenia sprawozdań finansowych;
8) dokonania zamknięcia ksiąg rachunkowych Biura na dzień poprzedzający dzień postawienia jednostki w stan likwidacji i otwarcia ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia likwidacji, a następnie zamknięcia ksiąg rachunkowych na dzień zakończenia likwidacji Biura;
9) archiwizacji dokumentów Biura;
10) przekazania do Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia dokumentów dotyczących spraw nie zakończonych przez Biuro, przed dniem 1 stycznia 2008 r., z zakresu zadań realizowanych przez Biuro, a przejętych przez Narodowy Fundusz Zdrowia na podstawie art. 12 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 166, poz. 1172);
11) przekazania do Ministerstwa Zdrowia dokumentów dotyczących spraw pozostałych, po 1 stycznia 2008 r., w kompetencji Biura, w szczególności wynikających z § 1 ust. 2 pkt 1 załącznika nr 1 do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie Biura Rozliczeń Międzynarodowych (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 9, poz. 41);
12) podjęcia czynności wymaganych do wykreślenia Biura z Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej – REGON, z ewidencji i identyfikacji podatników i płatników – NIP, rejestru płatników składek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
13) rozwiązania umów rachunku bankowego oraz przekazania środków pieniężnych pozostałych w kasie i na rachunku bankowym, po zaspokojeniu wierzycieli, na rachunek wydatków Ministerstwa Zdrowia.

§ 5.

Dyrektor Biura jest obowiązany do przedłożenia ministrowi właściwemu do spraw zdrowia harmonogramu czynności likwidacyjnych w terminie 14 dni od dnia wejścia
w życie niniejszego zarządzenia.

§ 6.

Z dniem 31 stycznia 2008 r. traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie Biura Rozliczeń Międzynarodowych.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA
1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).
2) Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984.

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-10-31
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5840 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.