Akty prawne 
 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki


18.12.2007r. Uwagi i propozycje zgłoszone do projektuPrzekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 8 października 2007 r.

Termin zgłaszania uwag upływa
w dniu 23 listopada 2007 r.

Uwagi prosimy przesyłać na adres
m.kaczocha@mz.gov.plProjekt wersja z dnia 10.10.07 r.ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia ...................... 2007 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynnikiNa podstawie art. 2221 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. Nr 81, poz. 716) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Szkodliwe czynniki biologiczne obejmują drobronoustroje komórkowe lub jednostki bezkomórkowe zdolne do replikacji lub przenoszenia materiału genetycznego, w tym zmodyfikowane genetycznie, hodowle komórkowe oraz pasożyty wewnętrzne człowieka, które mogą być przyczyną zakażenia, alergii lub zatrucia.”;
2) w § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Jeżeli w środowisku pracy występują mikroorganizmy genetycznie zmodyfikowane, co do których istnieje podejrzenie, że mogą wykazywać właściwości chorobotwórcze, pracodawca, w zakresie swojej właściwości, zapewnia warunki określone w przepisach ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. z 2007 r. Nr 36, poz. 233).”;
3) w § 8 ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:
„1. Informację dotyczącą użycia szkodliwego czynnika biologicznego w celach naukowo – badawczych, diagnostycznych lub przemysłowych pracodawca przekazuje właściwemu inspektorowi sanitarnemu:”.

§ 2.

Pracodawca, który użył szkodliwego czynnika biologicznego, zakwalifikowanego do grupy 2-4 zagrożenia, w celach diagnostycznych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, przekaże właściwemu inspektorowi sanitarnemu, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, informację o tym fakcie uwzględniającą dane określone w § 8 ust. 2 rozporządzenia, o którym mowa w § 1.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


w porozumieniu :
MINISTER PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ

1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).
2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1389, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239 i Nr 181, poz. 1288.
UZASADNIENIE


Niniejszy projekt nowelizacji rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 222<>sup>1 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.).

Podstawowym celem projektowanego rozporządzenia jest zmiana treści § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. Nr 81, poz. 716). Z dotychczasowego brzmienia tego przepisu nie wynika jednoznacznie, że laboratoria diagnostyczne są zobowiązane zgłaszać informację o zamierzonym użyciu szkodliwego czynnika biologicznego do właściwego ze względu na swoją siedzibę inspektora sanitarnego. W związku z tym, w § 1 pkt 3 projektowanego rozporządzenia, po sformułowaniu „w celach naukowo – badawczych” dodano wyrazy „diagnostycznych”. Rozwiązanie takie eliminuje powyższe wątpliwości interpretacyjne i zapewni zwiększenie rygoru bezpieczeństwa w środowisku pracy, w którym występują szkodliwe czynniki biologiczne.

W projektowanym rozporządzeniu zamieszczono nowe brzmienie zakresowej definicji szkodliwych czynników biologicznych, ponieważ dotychczasowa definicja zawiera niewłaściwą kolejność elementów określających czynniki biologiczne.
Ponadto, w § 2 projektu rozporządzenia zawarto przepis przejściowy, zgodnie z którym, pracodawca, który użył szkodliwego czynnika biologicznego, zakwalifikowanego do grupy 2-4 zagrożenia, w celach diagnostycznych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, ma obowiązek przekazać właściwemu inspektorowi sanitarnemu, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, informację o tym fakcie uwzględniającą dane określone w § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki.

Przedmiot projektowanego rozporządzenia jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej. Projektowane rozporządzenie nie wymaga notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. zm.).
Ocena Skutków Regulacji


1. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje regulacja.
Projektowane rozporządzenie będzie miało wpływ na pracowników wykonujących pracę w kontakcie ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi i pracodawców zatrudniających tych pracowników. Ponadto, projektowane rozporządzenie oddziaływać będzie również na laboratoria diagnostyczne.

2. Konsultacje społeczne:
Równolegle do uzgodnień międzyresortowych, projektowana regulacja zostanie skonsultowana z następującymi podmiotami:
1. Centralnym Instytutem Ochrony Pracy;
2. Instytutem Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi;
3. Instytutem Medycyny Wsi w Lublinie;
4. OPZZ;
5. Federacją Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia;
6. NSZZ „Solidarność”;
7. Federacją Związków Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej RP;
8. Radą Krajową Federacji Konsumentów;
9. Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych;
10. Naczelną Radą Lekarską;
11. Konfederacją Pracodawców Polskich;
12. Polską Konfederacją Pracodawców Prywatnych;
13. Krajową Izbą Gospodarczą;
14. Instytutem Przemysłu Organicznego;
15. Instytutem Ochrony Środowiska,
a ponadto zostanie również, stosownie do postanowień art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414), zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Zdrowia.

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych.
Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie wpłynie na budżet państwa oraz na budżety jednostek samorządu terytorialnego.

4. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość.
Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność i przedsiębiorczość gospodarki.

5. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów.
Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionów.

6. Wpływ regulacji na zdrowie społeczeństwa.
Projektowana regulacja zawarta w projekcie będzie miała korzystny wpływ na zdrowie pracowników.

7. Wpływ regulacji na środowisko.
Projektowane rozporządzenie nie będzie miało bezpośredniego wpływu na środowisko.Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-11-12
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5374 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.