Akty prawne 
 

Zarządzanie ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do Spraw Sfałszowanych Produktów Leczniczych


Dz.Urz.MZ.07.17.92 → z dnia 14 listopada 2007r

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 9 listopada 2007r.
w sprawie powołania Zespołu do Spraw Sfałszowanych Produktów Leczniczych

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów
(Dz. U. z 2003 r., Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§1.

1. Powołuje się Zespół do Spraw Sfałszowanych Produktów Leczniczych, zwany dalej „Zespołem".
2. Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw zdrowia.
3. Przed powołaniem Zespołu osoby wymienione w § 2 pkt 4 lit. d-f wyrażają zgodę na udział w pracach Zespołu.

§ 2.

W skład Zespołu wchodzą:
1) przewodniczący Zespołu - Główny Inspektor Farmaceutyczny;
2) zastępca przewodniczącego Zespołu - przedstawiciel Głównego Inspektora Farmaceutycznego;
3) sekretarz Zespołu - przedstawiciel Głównego Inspektora Farmaceutycznego;
4) 7 członków Zespołu, wyznaczonych odpowiednio przez:
a) ministra właściwego do spraw zdrowia,
b) Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
c) Głównego Inspektora Sanitarnego,
d) Prokuratora Krajowego,
e) Komendanta Głównego Policji,
f) Szefa Służby Celnej,
g) Dyrektora Narodowego Instytutu Leków.

§ 3.

Do zadań Zespołu należy:
1) analiza i ocena stanu oraz określenie skutków zjawiska fałszowania produktów leczniczych, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa;
2) doradztwo w zakresie polityki i strategii ograniczenia zjawiska fałszowania produktów leczniczych;
3) doradztwo w zakresie wdrożenia kompleksowego systemu zapewniającego ochronę przed wprowadzaniem do obrotu sfałszowanych produktów leczniczych;
4) doradztwo w zakresie wdrożenia systemu szybkiego identyfikowania pojawienia się na rynku produktów leczniczych sfałszowanych;
5) doradztwo w zakresie wdrożenia szybkiej sieci wymiany informacji pomiędzy podmiotami, których przedstawiciele wymienieni w § 2 pkt 1-4 wchodzą w skład Zespołu, w zakresie zadań realizowanych przez Zespół;
6) przygotowywanie propozycji zmian legislacyjnych i instytucjonalnych, pozwalających na skuteczną walkę ze zjawiskiem fałszowania produktów leczniczych.

§ 4.

1. Pracami Zespołu kieruje przewodniczący Zespołu.
2. Do zadań przewodniczącego Zespołu należy:
1) zwoływanie posiedzeń Zespołu;
2) przewodniczenie posiedzeniom Zespołu;
3) wyznaczanie osoby prowadzącej posiedzenia Zespołu w przypadku swojej nieobecności;
4) planowanie i organizacja pracy Zespołu;
5) ustalanie porządku dziennego posiedzenia Zespołu;
6) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;
7) informowanie ministra właściwego do spraw zdrowia o bieżącej działalności Zespołu.
3. Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w jego pracach ekspertów w zakresie dziedzin omawianych w ramach prac Zespołu.

§ 5.

1. Zespół obraduje na posiedzeniach.
2. Szczegółowy tryb pracy Zespołu określa regulamin pracy uchwalony przez Zespół.

§ 6.

1. Członkom Zespołu oraz ekspertom zaproszonym do udziału w jego pracach nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu udziału w pracach Zespołu.
2. Zamiejscowym członkom Zespołu oraz ekspertom zaproszonym do udziału w jego pracach przysługuje zwrot kosztów przejazdu na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236 poz. 1990 z późn. zm.3)).

§ 7.

Wydatki związane z działalnością Zespołu pokrywane są z budżetu państwa, z części 46 - Zdrowie, z działu 851-Ochrona zdrowia, z rozdziału 85133 – Inspekcja sanitarna.

§ 8.

Obsługę Zespołu zapewnia Główny Inspektorat Farmaceutyczny.

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.
3)Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004, Nr 271, poz. 2686, z 2005 r. Nr 186, poz. 1554, oraz z 2006 r. Nr 227, poz.1661.Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-11-09
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3847 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.