Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw wyboru projektów do dofinansowania w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego


Dz.Urz.MZ.07.17.94 → z dnia 14 listopada 2007r

Zarządzenie
Ministra Zdrowia1)


z dnia 13 listopada 2007 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw wyboru projektów do dofinansowania w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz.199, z późn. zm.20 ) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw wyboru projektów do dofinansowania w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2005 r. Nr 8, poz. 31) wprowadza się następujące zmiany:
1) Tytuł zarządzenia otrzymuje brzmienie: „Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw wyboru projektów do dofinansowania w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III”;
2) § 1-3 otrzymują brzmienie:
„§ 1. Powołuje się Zespół do spraw wyboru projektów do dofinansowania w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III, zwany dalej „Zespołem”, jako organ pomocniczy ministra właściwego do spraw zdrowia.
§ 2. W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący Zespołu – przedstawiciel Departamentu Funduszy Strukturalnych i Programów Pomocowych w Ministerstwie Zdrowia;
2) Zastępca Przewodniczącego – przedstawiciel Departamentu Budżetu, Finansów i Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia;
3) Sekretarz Zespołu – przedstawiciel Biura do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia;
4) pozostali Członkowie Zespołu:
a) przedstawiciel Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia,
b) przedstawiciel Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Zdrowia,
c) przedstawiciel Departamentu Polityki Zdrowotnej w Ministerstwie Zdrowia,
d) przedstawiciel Departamentu Nadzoru, Kontroli i Skarg w Ministerstwie Zdrowia.
§ 3. Zespół realizuje swoje zadania w szczególności poprzez:
1) opracowanie kryteriów wyboru projektów do dofinansowania w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III i przekazanie ich do akceptacji ministrowi właściwemu do spraw zdrowia;
2) ocenę merytoryczną projektów przewidzianych do realizacji w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pod kątem ich spójności ze strategią ministra właściwego do spraw zdrowia, rodzajami kwalifikujących się projektów oraz szczegółowymi kryteriami wyboru projektów zgodnymi z postanowieniami Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego;
3) ocenę merytoryczną projektów przewidzianych do realizacji w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III pod kątem ich spójności ze strategią ministra właściwego do spraw zdrowia, rodzajami kwalifikujących się projektów oraz szczegółowymi kryteriami wyboru projektów zgodnymi z postanowieniami dokumentów programowych Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III;
4) opiniowanie i rekomendowanie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia listy projektów do wsparcia ze środków przeznaczonych do współfinansowania projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III.”;
3) § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Obsługę administracyjno-techniczną Zespołu prowadzi Departament Funduszy Strukturalnych i Programów Pomocowych w Ministerstwie Zdrowia.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


MINISTER ZDROWIA1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2006 r., Nr 131, poz. 924).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r., Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, oraz z 2006 r., Nr 45, poz 319, Nr 170, poz 1217 i Nr 220, poz. 1600.Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-11-13
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4256 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.