Akty prawne 
 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich


27.12.2007r. Uwagi i propozycje zgłoszone do projektu
Przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 18 grudnia 2007 r.

Termin zgłaszania uwag upływa
w dniu 20 grudnia 2007 r.

Uwagi prosimy przesyłać na adres
M.Woszczalska@gis.gov.pl


Projekt wstępny z dnia 10 grudnia 2007 r.ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia ………………… 2007 r.
w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń
na przewóz zwłok i szczątków ludzkich


Na podstawie art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:
1) szczegółowy sposób i tryb postępowania w sprawach wydawania pozwoleń oraz zaświadczeń, o których mowa w art. 14 ust. 1-5 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, zwanej dalej „ustawą”;
2) wykaz dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwoleń oraz zaświadczeń, o których mowa w art. 14 ust. 1-5 ustawy;
3) wymagania sanitarno-techniczne, jakim powinien odpowiadać przewóz zwłok i szczątków ludzkich.

§ 2.

Wniosek osoby uprawnionej, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy, o wydanie pozwoleń i zaświadczeń, zawiera następujące dane:
1) nazwisko, imię lub imiona, nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia, ostatnie miejsce zamieszkania osoby zmarłej;
2) datę i miejsce zgonu;
3) miejsce, z którego zwłoki albo szczątki ludzkie zostaną przewiezione;
4) miejsce pochówku;
5) środek transportu, którym zostaną przewiezione zwłoki albo szczątki ludzkie;
6) nazwisko, imię lub imiona, adres zamieszkania wnioskodawcy oraz numer i seria dokumentu tożsamości.
2. Do wniosku o wydanie pozwolenia, o którym mowa w ust. 1, dołącza się akt zgonu lub inny dokument urzędowy stwierdzający zgon oraz oświadczenie osoby uprawnionej, o której mowa w art. 10 ust.1 ustawy, czy zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej wymienionej w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 3a ustawy.

§ 3.

Pozwolenie na sprowadzenie zwłok albo szczątków ludzkich z zagranicy w celu ich pochowania wydaje starosta w porozumieniu z właściwym państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym, który zajmuje stanowisko w drodze postanowienia.

§ 4.

1. Do wniosku o wydanie zaświadczenia, o którym mowa w art. 14 ust. 4 pkt 2,ustawy dołącza się:
1) pozwolenie wydane przez właściwego starostę;
2) akt zgonu lub inny dokument urzędowy stwierdzający zgon.
2. Do wniosku o wydanie zaświadczenia, o którym mowa w art. 14 ust. 3 ustawy, dołącza się:
1) dokument wydany przez właściwą władzę państwa na którego terytorium zwłoki albo szczątki ludzkie mają być pochowane;
2) akt zgonu lub inny dokument urzędowy stwierdzający zgon;
3) dokument wydany przez właściwą władzę państwa przez terytorium którego zwłoki albo szczątki ludzkie mają być przewożone.
3. Do wniosku o wydanie pozwolenia na wywóz zwłok albo szczątków ludzkich z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dołącza się:
1) wymagane dokumenty właściwej władzy państwa, na którego terytorium zwłoki albo szczątki ludzkie mają być pochowane;
2) wymagane dokumenty właściwej władzy państwa przez terytorium którego zwłoki albo szczątki ludzkie mają być przewożone.
4. W przypadku nieokreślenia przyczyny zgonu w akcie zgonu lub innym dokumencie stwierdzającym zgon, do wniosku, o którym mowa w ust. 1-3, dołącza się dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie jako przyczyny zgonu chorobę zakaźną wymienioną w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 3a ustawy.

§ 5.

W przypadku braku polskiego konsula na terytorium państwa, gdzie znajdują się zwłoki albo szczątki ludzkie, lub w państwie z którego ma nastąpić przywóz lub przewóz zwłok albo szczątków ludzkich, przywóz lub przewóz może nastąpić na podstawie dokumentu wydanego przez właściwe władze miejscowe albo właściwego konsula państwa członkowskiego Unii Europejskiej zgodnie z zasadami zawartymi w Decyzji Przedstawicieli Rządów Państw Członkowskich Spotykających się w Ramach Rady z dnia 19 grudnia 1995 r. dotyczącej ochrony obywateli Unii Europejskiej przez przedstawicielstwa dyplomatyczne i konsularne (Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich nr L.314/73 z dnia 28.12.1995 r.).

§ 6.

1. Środek transportu drogowego przeznaczony do przewozu zwłok i szczątków ludzkich powinien spełniać następujące wymagania techniczne i sanitarne:
1) być trwale oznakowany w sposób wskazujący na jego przeznaczenie;
2) posiadać kabinę kierowcy odizolowaną od części przeznaczonej na umieszczenie zwłok albo szczątków ludzkich;
3) posiadać zabezpieczenie przed przesuwaniem się trumny lub pojemnika na zwłoki albo szczątki ludzkie podczas przewozu;
4) posiadać podłogę w części przeznaczonej na umieszczenie trumny lub pojemnika na zwłoki albo szczątki ludzkie, wykonywaną z materiałów łatwo zmywalnych i odpornych na działanie środków dezynfekujących.
2. Nie dopuszcza się montażu miejsc siedzących w części przeznaczonej na umieszczenie zwłok albo szczątków ludzkich.
3. Po każdorazowym przewiezieniu zwłok albo szczątków ludzkich przeprowadza się dezynfekcję środka transportu w części przeznaczonej na ich umieszczenie.
4.Do dezynfekcji stosuje się preparaty o działaniu bakteriobójczym, wirusobójczym i grzybobójczym.
5. Zabrania się zewnętrznego mycia środka transportu drogowego przeznaczonego do przewozu zwłok i szczątków ludzkich w miejscach przypadkowych i prowizorycznie zorganizowanych myjniach.
6. Środek transportu drogowego powinien być zarejestrowany jako pojazd specjalny zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.
7. Przepisy ust. 1 pkt 3 i 4 oraz ust. 2-4 stosuje się odpowiednio do środków transportu kolejowego, lotniczego i wodnego.

§ 8.

Przepisów § 6 nie stosuje się do przewozu zwłok albo szczątków ludzkich środkami transportu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 9.

1. Przepisy rozporządzenia dotyczące wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich stosuje się odpowiednio do wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz szczątków powstałych ze spopielenia zwłok, z zastrzeżeniem ust. 2
2. Przewóz szczątków powstałych ze spopielenia zwłok , umieszczonych w zalutowanym metalowym pojemniku może odbywać się dowolnym środkiem transportu, w sposób zapewniający ich poszanowanie.

§ 10.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2008 r. 3)

MINISTER ZDROWIA


w porozumieniu:
MINISTER SPRAW ZAGRANICZNYCH

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2006 r. Nr 220, poz. 1600.
3) Na mocy art. 44 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o zmianie i uchyleniu niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych (Dz. U. Nr 220, poz. 1600) rozporządzenie z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie wydawania zezwoleń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. Nr 38, poz. 362) traci moc z dniem 2 stycznia 2008 r.
Uzasadnienie


Projekt rozporządzenia jest realizacją delegacji z art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295 z późn. zm). Uregulowanie zagadnienia wydawania pozwoleń i zaświadczeń jest konieczne ze względu na fakt, że zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o zmianie i uchyleniu niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych z dniem 31 grudnia 2007 r. upływa termin zachowania mocy dotychczasowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych. W związku z powyższym zmianie uległy przepisy regulowane ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych, dotyczące m.in. § 1 nakazującego wydanie pozwolenie na przewóz zwłok lub szczątków ludzkich w granicach państwa tylko środkami transportu koleją, samolotami i statkami.

Ponadto rozporządzenie reguluje kwestie mycia, dezynfekcji i garażowania środka transportu przeznaczonego do przewozu zwłok.
Projektowane rozporządzenie nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych ( Dz. U. Nr 239, poz. 2039 z późn. zm)
Projektowane rozporządzenie nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu państwa.
Ocena Skutków Regulacji


1. Podmioty, na które oddziałuje powyższa regulacja:
Projektowane rozporządzenie oddziałuje na organy samorządowe, zakłady świadczące usługi pogrzebowe, organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

2. Konsultacje społeczne.
W ramach konsultacji społecznych projekt zostanie przesłany do:
1) Państwowego Zakładu Higieny,
2) Naczelnej Rady Lekarskiej,
3) Okręgowej Izby Lekarskiej,
4) Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych,
5) Federacji Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia,
6) Sekretariatu Ochrony Zdrowia KK – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”,
7) Federacji Związków Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej,
8) Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan,
9) Polskiego Stowarzyszenie Administratorów Cmentarzy i Przedsiębiorców Pogrzebowych,
10) Polskiej Izby Przedsiębiorców Branży Pogrzebowej.

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, publicznych w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego
Projektowana regulacja nie będzie miała skutków finansowych dla budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

4. Wpływ regulacji na rynek pracy
Przyjęcie projektowanej regulacji nie wpłynie na rynek pracy.

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw
Przyjęcie projektowanej regulacji nie wpłynie na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość.

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny
Przyjęcie projektowanej regulacji nie wpłynie na sytuację i rozwój regionów.

7. Wstępna ocena zgodność regulacji z prawem Unii Europejskiej
Projektowana regulacja nie jest objęta zakresem prawa Unii Europejskiej.Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-12-18
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 7232 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.