Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków
o nadanie odznaki "Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu"


Dz.Urz.MZ.07.19.101 → z dnia 31 grudnia 2007 r

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1)

z dnia 14 grudnia 2007 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków
o nadanie odznaki "Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu"


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków o nadanie odznaki "Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu" (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 4, poz.15) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W skład Komisji wchodzą:
1) przewodniczący Komisji – Dyrektor Narodowego Centrum Krwi;
2) sekretarz Komisji – przedstawiciel Narodowego Centrum Krwi;
3) pozostali członkowie:
a) 2 przedstawicieli Narodowego Centrum Krwi,
b) 1 przedstawiciel Departamentu Polityki Zdrowotnej w Ministerstwie Zdrowia,
c) 1 przedstawiciel Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie.”,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W razie niemożności uczestnictwa sekretarza Komisji, w pracach Komisji może uczestniczyć inna osoba wyznaczona przez Dyrektora Narodowego Centrum Krwi.”;
2) § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Ewidencję osób wyróżnionych odznaką honorową "Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” prowadzi Biuro Ministra Zdrowia we współpracy z Narodowy Centrum Krwi.”;
3) § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7. Obsługę organizacyjno-techniczną Komisji zapewnia Narodowe Centrum Krwi.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-12-14
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5232 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.