Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia


Dz.Urz.MZ.07.19.103 → z dnia 31 grudnia 2007 r

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu
oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia


Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)), zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się zakres czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

§ 2.

1. Minister Zdrowia, zwany dalej „Ministrem”, sprawuje nadzór nad:
1) Głównym Inspektorem Farmaceutycznym;
2) Głównym Inspektorem Sanitarnym;
3) Inspektorem do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych;
4) Narodowym Funduszem Zdrowia.
2. Minister inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
1) Gabinet Polityczny Ministra;
2) Biuro Ministra;
3) Biuro Prasy i Promocji;
4) Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego;
5) Samodzielny Wydział Ochrony Informacji Niejawnych.
3. Minister:
1) nadzoruje działalność Biura Rozliczeń Międzynarodowych w Warszawie;
2) rozstrzyga ewentualne spory kompetencyjne pomiędzy Sekretarzem Stanu, Podsekretarzami Stanu i Dyrektorem Generalnym Ministerstwa Zdrowia.

§ 3.

Sekretarz Stanu Krzysztof Grzegorek:
1) jest członkiem stałego komitetu Rady Ministrów;
2) jest przewodniczącym Zespołu Reagowania Kryzysowego Ministerstwa Zdrowia;
3) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
a) Departament Organizacji Ochrony Zdrowia,
b) Departament Prawny,
c) Departament Spraw Obronnych;
nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:
a) Biura Praw Pacjenta przy Ministrze Zdrowia w Warszawie,
b) Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych w Zduńskiej Woli,
c) Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie,
d) Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi,
e) Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej w Warszawie,
f) Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie,
g) Lecznicy – Centrum Lecznictwa Ogólnego i Geriatrii w Warszawie,
h) Narodowego Centrum Krwi w Warszawie,
i) Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa,
j) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej w Warszawie,
k) SPZOZ „Lotnicze Pogotowie Ratunkowe” w Warszawie.

§ 4.

Podsekretarz Stanu Mariola Dwornikowska:
1) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
a) Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji,
b) Departament Funduszy Strukturalnych i Programów Pomocowych,
c) Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg;
2) nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:
a) Biura do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia w Warszawie,
b) Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie,
c) Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia w Warszawie.

§ 5.

Podsekretarz Stanu Adam Fronczak:
1) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
a) Departament Współpracy Międzynarodowej,
b) Departament Zdrowia Publicznego;
2) jest członkiem Komitetu Europejskiego Rady Ministrów;
3) nadzoruje działalność Administratora Systemu Monitorowania Wypadków Konsumenckich;
4) nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:
a) Domu Lekarza Seniora im. dr Kazimierza Fritza w Warszawie,
b) Domu Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie,
c) Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie,
d) Krajowego Centrum do Spraw AIDS w Warszawie,
e) Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia w Łodzi,
f) Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie,
g) Ośrodka Diagnostyczno-Badawczego Chorób Przenoszonych Drogą Płciową w Białymstoku,
h) Ośrodka Readaptacyjno-Rehabilitacyjnego w Konstancinie-Jeziornie,
i) Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie,
j) Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Branicach,
k) Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Gostyninie-Zalesiu,
l) Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim,
m) Specjalistycznego Centrum Medycznego w Polanicy Zdroju Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

§ 6.

Podsekretarz Stanu Marek Twardowski:
1) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
a) Departament Dialogu Społecznego,
b) Departament Pielęgniarek i Położnych,
c) Departament Polityki Lekowej i Farmacji;
2) sprawuje nadzór nad Prezesem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych;
3) jest członkiem Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych;
4) nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:
a) Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie,
b) Samodzielnego Publicznego Zakładu Zaopatrzenia Ortopedycznego w Lublinie,
c) Samodzielnego Publicznego Zakładu Zaopatrzenia Ortopedycznego w Poznaniu,
d) Narodowego Instytutu Leków w Warszawie.

§ 7.

Podsekretarz Stanu Andrzej Witold Włodarczyk:
1) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
a) Departament Polityki Zdrowotnej,
b) Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
2) nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:
a) Agencji Oceny Technologii Medycznych w Warszawie,
b) Akademii Medycznych, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Uniwersytetu Jagiellońskiego w odniesieniu do Collegium Medicum oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w odniesieniu do Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
c) Banku Tkanek Oka w Warszawie,
d) Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi,
e) Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie,
f) Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie,
g) Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji „Poltransplant” w Warszawie,
h) Głównej Biblioteki Lekarskiej im. Stanisława Konopki w Warszawie,
i) Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi,
j) Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie,
k) Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie,
l) Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie,
m) Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie,
n) Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie,
o) Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera w Łodzi,
p) Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu,
q) Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie,
r) Instytutu „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie,
s) Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,
t) Instytutu Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie,
u) Instytutu Żywności i Żywienia im. prof. dr med. Aleksandra Szczygła w Warszawie,
v) Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek w Warszawie,
w) Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie Instytutu Naukowo-Badawczego,
x) Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

§ 8.

1. Sekretarz Stanu odpowiada za bieżącą koordynację spraw parlamentarnych w Ministerstwie Zdrowia.
2. Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu uczestniczą w posiedzeniach Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz komisji sejmowych i senackich, jeżeli rozpatrywane sprawy należą do zakresu powierzonych im zadań.

§ 9.

1. W ramach ustalonego zakresu czynności Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu dokonują w szczególności: dekretacji kierowanej do Ministra korespondencji i są uprawnieni do podpisywania odpowiedzi na tę korespondencję.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy spraw zastrzeżonych odrębnie przez Ministra, jako należące do jego właściwości, w szczególności dotyczących odwołań, ponownych interwencji i rozstrzygnięć o charakterze politycznym.
3. Sekretarz Stanu dokonuje dekretacji spraw dotyczących udzielania w imieniu Ministra odpowiedzi na interpelacje, oświadczenia senatorskie oraz zapytania poselskie.
4. Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu wykonują również inne zadania bezpośrednio wskazane przez Ministra.

§ 10.

1. Ministra zastępuje Sekretarz Stanu w zakresie przez niego ustalonym.
2. W czasie nieobecności Sekretarza Stanu lub Podsekretarzy Stanu:
1) Sekretarza Stanu Krzysztofa Grzegorka zastępuje Podsekretarz Stanu Marek Twardowski;
2) Podsekretarza Stanu Marka Twardowskiego zastępuje Podsekretarz Stanu Andrzej Witold Włodarczyk;
3) Podsekretarza Stanu Andrzeja Witolda Włodarczyka zastępuje Podsekretarz Stanu Marek Twardowski;
4) Podsekretarza Stanu Mariolę Dwornikowską zastępuje Podsekretarz Stanu Adam Fronczak;
5) Podsekretarza Stanu Adama Fronczaka zastępuje Podsekretarz Stanu Mariola Dwornikowska.
3. Minister może każdorazowo ustalić inny porządek zastępstw.

§ 11.

Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 18, poz. 97).

§ 12.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

MINISTER ZDROWIA


1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-12-28
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 7189 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.