Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia


Ustalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 6 marca 2008 r.


1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz niektórych innych ustaw
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów,
termin realizacji: 07-03-2008 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

2. Propozycje zmian do planu pracy Rządu na I półrocze 2008 r.
- przedstawił Pan Krzysztof Grzegorek Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji zmiany do pracy Rządu na I półrocze 2008 r.

Odpowiedzialny: Departament Prawny
Nadzoruje: Pan Krzysztof Grzegorek Sekretarz Stanu

3. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
- przedstawił Pan Krzysztof Grzegorek Sekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 06-03-2008 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg
Nadzoruje: Pan Krzysztof Grzegorek Sekretarz Stanu

4. Projekt programu pn. „Wdrożenie programu oceny jakości życia i stanu zdrowia dzieci i młodzieży po zakończonym leczeniu przeciwnowotworowym”, realizowanego w ramach „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych”
- przedstawił Pan Andrzej Włodarczyk Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu programu,
przedłożenie do podpisu Ministra Zdrowia,
termin realizacji: 07-03-2008 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Andrzej Włodarczyk Podsekretarz Stanu

5. Projekt programu pn. „Ograniczenie niepełnosprawności u dzieci leczonych z powodu nowotworów złośliwych kości”, realizowanego w ramach „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych”
- przedstawił Pan Andrzej Włodarczyk Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu programu,
przedłożenie do podpisu Ministra Zdrowia,
termin realizacji: 07-03-2008 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Andrzej Włodarczyk Podsekretarz Stanu

6. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia sprawie wykazu leków, które świadczeniobiorca posiadający tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu może stosować w związku z oddawaniem krwi lub w związku z oddawaniem szpiku lub innych regenerujących się komórek i tkanek albo narządów
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 06-03-2008 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

7. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów zaliczenia produktu leczniczego do poszczególnych kategorii dostępności
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 06-03-2008 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

8. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych, a także sposobu sprawdzania zgodności tych materiałów i wyrobów z ustalonymi limitami
- przedstawił Pan Jan Orgelbrand Zastępca Głównego Inspektora
Sanitarnego.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 06-03-2008 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny

9. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków
- przedstawił Pan Jan Orgelbrand Zastępca Głównego Inspektora
Sanitarnego.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
przedłożenie do podpisu Ministrowi Zdrowia,
termin realizacji: 06-03-2008 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny

10. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne, wysokości opłaty ryczałtowej za leki podstawowe i recepturowe, ilości leku recepturowego, którego dotyczy opłata ryczałtowa oraz sposobu obliczania kosztu sporządzania leku recepturowego
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 1 dzień,
termin realizacji: 06-03-2008 r.
w przypadku braku uwag skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

11. Wykaz głównych uwag do projektów ustaw:
- o zakładach opieki zdrowotnej,
- o ochronie indywidualnych i zbiorowych praw pacjenta oraz
o Rzeczniku Praw Pacjenta,
- o dobrowolnych dodatkowych ubezpieczeniach zdrowotnych.

- referował Pan Władysław Puzoń Dyrektor Departamentu Prawnego.

Ustalono:
przyjęcie uwag do projektu ustawy o ochronie indywidualnych i zbiorowych praw pacjenta oraz o Rzeczniku Praw Pacjenta i do projektu ustawy o dobrowolnych dodatkowych ubezpieczeniach zdrowotnych,
omówienie na Kierownictwie wykazu uwag do projektu ustawy o zakładach opieki zdrowotnej,
termin realizacji: 10-03-2008 r.

Odpowiedzialny: Departament Prawny we współpracy z Departamentem Zdrowia Publicznego, Departamentem Ubezpieczenia Zdrowotnego, Departamentem Organizacji Ochrony Zdrowia, Departamentem Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Krzysztof Grzegorek Sekretarz Stanu


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-03-06
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1889 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.