Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia


Ustalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 7 kwietnia 2008 r.


1. Informacja o projektach systemowych przewidzianych do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dla których Instytucją wdrażającą (Instytucją pośredniczącą II Stopnia) jest Ministerstwo Zdrowia – Departament Funduszy Strukturalnych i Programów Pomocowych.
Wyciąg z dokumentów dotyczących Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zakresie związanym z realizacją Działania 2.3:Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia

- przedstawiła Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu.

2. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego
- przedstawiła Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia,
termin realizacji: 08-04-2008 r.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg
Nadzoruje: Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu

3. Opinia do uwag Ministra Finansów zgłoszonych do stanowiska Rządu do poselskiego projektu ustawy o zakładach opieki zdrowotnej
- referował Pan Piotr Warczyński Dyrektor Departamentu Organizacj Ochrony Zdrowia.

Ustalono:
przygotowanie projektu odpowiedzi zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Krzysztof Grzegorek Sekretarz Stanu

4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych
- referowała Pani Sylwia Lis Dyrektor Departamentu Ubezpieczenia
Zdrowotnego.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji
termin realizacji: 08-04-2008 r.

Odpowiedzialny: Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pani Ewa Kopacz Minister Zdrowia

5. Projekt Informacji dla Komisji Zdrowia Senatu RP o programie „Wczesna, wielospecjalistyczna, kompleksowa, skoordynowana i ciągła pomoc dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością lub niepełnosprawnemu oraz jego rodzinie”
- referował Pan Krzysztof Olszak Dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego.

Ustalono:
przyjęcie projektu informacji,
skierowanie do Komisji Zdrowia Senatu RP,
termin realizacji: 08-04-2008 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

6. Omówienie harmonogramu prac Sejmu RP, Senatu RP, Rady Ministrów, Komitetu Rady Ministrów, Komisji Sejmowych i Senackich w sprawach właściwych dla Ministra Zdrowia
( w dniach od 7-04-2008 r. do dnia 11-04-2008 r.)
- referowała Pani Danuta Michalczak Dyrektor Biura Ministra.
Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-04-07
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1695 wizyt

 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.