Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach wpisu do rejestrów indywidualnych praktyk pielęgniarek, położnych, indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarek, położnych i grupowych praktyk pielęgniarek, położnych


9.10.2008r. Uwagi i propozycje zgłoszone do projektu
Przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 27 sierpnia 2008 roku

Termin zgłaszania uwag upływa
26 września 2008 roku

Uwagi prosimy przesyłać na adres
e.macieszko@mz.gov.pl


Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach wpisu do rejestrów indywidualnych praktyk pielęgniarek, położnych, indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarek, położnych i grupowych praktyk pielęgniarek, położnych


Projekt 04.08.2008 r.ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1)

z dnia ………………. 2008 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach wpisu do rejestrów indywidualnych praktyk pielęgniarek, położnych, indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarek, położnych i grupowych praktyk pielęgniarek, położnych


Na podstawie art. 25d ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 602, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1.


W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2007 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach wpisu do rejestrów indywidualnych praktyk pielęgniarek, położnych, indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarek, położnych i grupowych praktyk pielęgniarek, położnych (Dz. U. Nr 203, poz. 1465) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W sytuacji, o której mowa w § 2 ust. 1 i 2, okręgowa rada pielęgniarek, położnych wydaje pielęgniarce, położnej jedno zaświadczenie o wpisaniu do rejestru indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarek, położnych w różnych dziedzinach medycyny albo wydaje pielęgniarkom, położnym zaświadczenie o wpisaniu do rejestru grupowej praktyki pielęgniarek, położnych z wpisem określającym dziedziny pielęgniarstwa lub inne dziedziny mające zastosowanie w ochronie zdrowia, w których zakresie będą one udzielać świadczeń zdrowotnych w ramach tej praktyki.”;

2) § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Jeżeli pielęgniarka, położna ma zamiar wykonywać zawód w ramach indywidualnej praktyki pielęgniarek, położnych lub indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarek, położnych albo, co najmniej jedna z pielęgniarek, położnych wykonujących zawód w ramach grupowej praktyki pielęgniarek, położnych ma zamiar udzielać świadczeń zdrowotnych w innej dziedzinie pielęgniarstwa lub innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia niż wpisana do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarek, położnych, indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarek, położnych, grupowych praktyk pielęgniarek, położnych, składa odpowiedni wniosek, o którym mowa w § 1 pkt 2.”;

3) w § 6:
a) w ust. 2:
- pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„10) adres lub adresy praktyki;”,
- w pkt 17 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 18 w brzmieniu:
„18) dane dotyczące poprzedniego numeru w rejestrze.”,
b) w ust. 3 w pkt 3 w tiret drugim średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się tiret trzecie w brzmieniu:
„3 – dla grupowej praktyki prowadzonej przez pielęgniarki i położne;”;

4) po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu:
„§ 6a. Na wniosek pielęgniarki, położnej okręgowa rada pielęgniarek i położnych wydaje odpis z właściwego rejestru.”;

5) załączniki nr 1-3 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1-3 do niniejszego rozporządzenia;

załącznik 1

w formacie *rtf
w formacie *pdf

załącznik 2

w formacie *rtf
w formacie *pdf

załącznik 3

w formacie *rtf
w formacie *pdf


6) załącznik nr 10 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.

Osoby, które uzyskały wpis do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarek, położnych, rejestr indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarek, położnych oraz rejestru grupowych praktyk pielęgniarek, położnych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2007 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach wpisu do rejestrów indywidualnych praktyk pielęgniarek, położnych, indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarek, położnych i grupowych praktyk pielęgniarek, położnych zostaną wezwane z urzędu do uzupełnienia danych w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


MINISTER ZDROWIA
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001r. Nr 89, poz. 969, z 2003 r. Nr 109, poz. 1029, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 92, poz. 885 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 175, poz. 1461 oraz z 2007r. Nr 176, poz.1237.UZASADNIENIE

Celem przedmiotowego rozporządzenia jest zmiana rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2007 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach wpisu do rejestrów indywidualnych praktyk pielęgniarek, położnych, indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarek, położnych i grupowych praktyk pielęgniarek, położnych (Dz. U. Nr 203, poz. 1465) wynikającą z postulatów Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych. Należy nadmienić, że projektowane rozporządzenie wprowadza zmiany o charakterze porządkowym wynikające z dotychczasowych doświadczeń organów samorządu pielęgniarek i położnych w jego stosowaniu.
W ocenienie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych zachodzi konieczność zmiany niektórych przepisów nowelizowanego rozporządzenia. Należy do nich zmiana treści § 4 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia, w którym wyrazy „dziedziny medycyny” zastępuje się wyrazami „dziedziny pielęgniarstwa lub inne dziedziny mające zastosowanie w ochronie zdrowia”. Analogiczna zmiana dotyczy także § 5, w którym wyrazy „innej dziedzinie medycyny” zastępuje się wyrazami „innej dziedzinie pielęgniarstwa lub innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia”. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne, oraz ramowych programów specjalizacji dla pielęgniarek i położnych (Dz. Nr 197, poz. 1922, z późn. zm.) specjalizacje dla pielęgniarek i położnych są prowadzone w określonych dziedzinach pielęgniarstwa oraz w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. Za proponowaną zmianą przemawia także treść art. 25 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 602, z późn. zm.). Zatem przedmiotowe propozycje mają doprecyzować obowiązującą terminologię.
Projektowane rozporządzenie zakłada zmiany § 6. Wszystkie są związane z prowadzaniem rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarek, położnych, rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarek, położnych oraz rejestru grupowych praktyk pielęgniarek, położnych. Ich celem jest doprecyzowanie danych, jakie mają się znajdować w rejestrze (zmiany porządkujące) oraz wprowadzenie nowego elementu w postaci dodawanego § 6 ust. 2 pkt 18, który dotyczy poprzedniego numeru w rejestrze. Zmiana treści § 6 ust. 2 pkt 10 wynika z tego, iż pielęgniarka lub położna mogą prowadzić indywidualną, specjalistyczną, grupową praktykę nie tylko w jednym gabinecie, lecz także w kilku gabinetach - np. pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania czy położna prowadząca szkołę rodzenia.
Inną istotną zmianą dokonaną na wniosek Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych jest wprowadzenie nowych wzorów:
- wniosku o wpis do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarek, położnych,
- wniosku o wpis do rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarek, położnych,
- wniosku o wpis do rejestru grupowych praktyk pielęgniarek, położnych.
Powyższe zmiany wprowadza załącznik nr 1 do rozporządzenia.
Ponadto, ujednoliceniu ulegają kody określone w załączniku nr 10 nowelizowanego rozporządzenia przyporządkowane niektórym okręgowym izbom z kodami określonymi z uchwałą nr 25/111/2000 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 7 czerwca 2000 r. w sprawie określenia ramowych zasad postępowania w sprawach stwierdzania ograniczonego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej, stwierdzenia wymiany i wydawania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej oraz prowadzenia rejestru pielęgniarek i położnych. Potrzeba nowelizacji wynika ze stosowania w praktyce kodów określonych uchwałą Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, w szczególności przy stwierdzaniu prawa do wykonywania zawodu. Konieczność stosowania zmienionych kodów niektórych okręgowych izb niosłaby za sobą, zdaniem Naczelnej Rady Pielęgniarek
i Położnych, konieczność wymiany dokumentów stwierdzających prawo do wykonywania zawodu wydanych już pielęgniarkom i położnym, co wiązałoby się z dużą uciążliwością takiej operacji dla pielęgniarek i położnych oraz niewątpliwymi kosztami całej operacji. Zmiana dotyczy kodów okręgowej izby pielęgniarek i położnych w Olsztynie, Opolu, Ostrołęce, Pile, Płocku, Poznaniu, Przeworsku, Radomiu, Rzeszowie, Siedlcach, Sieradzu, Słupsku, Suwałkach, Szczecinie oraz w Nowym Sączu. Powyższa zmiana wprowadzona została w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
Jednocześnie w przedmiotowym projekcie rozporządzenia znalazł się przepis przejściowy (§ 2), który wprowadza możliwość wezwana z urzędu do uzupełnienia danych przez osoby, które uzyskały wpis do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarek, położnych, rejestr indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarek, położnych oraz rejestr grupowych praktyk pielęgniarek, położnych przed wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2007 r. Możliwość wezwania będzie istniała w ciągu 6 miesięcy od dnia wejścia w życie projektowanego rozporządzenia. Za „uzupełnienie danych” izba nie powinna pobierać opłaty. Zgodnie z art. 28 ust. 1 omawianej ustawy opłacie podlega wpis do rejestru, a rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2004 r.
w sprawie wysokości opłaty za dokonanie wpisu do rejestru indywidualnych praktyk, rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk oraz rejestru grupowych praktyk pielęgniarek i położnych określa wysokość opłaty za dokonanie wpisu.
Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597) i w związku z tym nie podlega przedmiotowej notyfikacji.
Projektowana regulacja nie jest objęta zakresem prawa Unii Europejskiej.

OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR)

1. Podmioty, na które oddziałuje regulacja
Zakres regulacji projektowanego rozporządzenia dotyczy okręgowych izb pielęgniarek i położnych.

2. Konsultacje społeczne
Projekt rozporządzenia otrzymają do konsultacji:
1) Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych;
2) 45 Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych;
3) Naczelna Rada Lekarska;
4) Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych;
5) Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego;
6) Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie;
7) Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych;
8) NSZZ „Solidarność”;
9) Forum Związków Zawodowych;
10) Sekretariat Ochrony Zdrowia Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”;
11) Federacja Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia;
12) Federacja Związków Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej;
13) Federacja Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej;
14) Polskie Towarzystwo Położnych;
15) Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej i Hospicyjnej.
Projekt rozporządzenia zostanie umieszczony na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Zdrowia.

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych
Projekt rozporządzenia nie pociąga za sobą skutków budżetowych zarówno dla budżetu państwa jak i budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

4. Wpływ regulacji na rynek pracy
Projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na rynek pracy.

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość
Projekt rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość.

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny
Projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na sytuację i rozwój regionalny.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-08-27
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 6557 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.