Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia


Ustalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 27 sierpnia 2008 r.


1. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw analizy skutków prawnych, społecznych, gospodarczych i finansowych projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie stosowania praw pacjenta w transgranicznej opiece zdrowotnej
- referowała Pani Sylwia Lis Dyrektor Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 28-08-2008 r.,
w przypadku braku uwag skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pani Ewa Kopacz Minister Zdrowia

2. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie trybu uzyskiwania tytułu specjalisty przez lekarza i lekarza dentystę będącego żołnierzem w czynnej służbie wojskowej, lekarza i lekarza dentystę pełniącego służbę lub zatrudnionego w zakładzie opieki zdrowotnej, w stosunku do którego Minister Obrony Narodowej pełni funkcję organu założycielskiego
- referował Pan Roman Danielewicz Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Ustalono:
przyjęcie tekstu rozporządzenia,
skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

3. Projekt ustawy o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów oraz o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks karny
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
termin realizacji: 28-08-2008 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

4. Sprawozdanie z realizacji w okresie od czerwca 2007 do maja 2008r programu „Wymiana śmigłowców Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w latach 2005-2010"
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

Ustalono:
przygotowanie notatki informacyjnej o stanie realizacji programu na dzień 29 sierpnia 2008,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem składania uwag 3 dni,
termin realizacji: 28-08-2008 .r,
w przypadku braku uwag skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

5. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 5 dni,
termin realizacji: 28-08-2008 .r,
w przypadku braku uwag skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 30 dni.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu


6. Projekt zaktualizowanej „Strategii Rozwoju Ochrony Zdrowia w Polsce na lata 2007-2015".
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

Ustalono:
uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
termin realizacji: 28-08-2008 r.,
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji i Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

7. Stanowisko do projektu rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa w sprawie wykazu zakładów lecznictwa uzdrowiskowego prowadzonych w formie Jednoosobowych Spółek Skarbu Państwa, które nie będą podlegać prywatyzacji
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

Ustalono:
uwagi do projektu,
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji i Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

8. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach wpisu do rejestrów indywidualnych praktyk pielęgniarek, położnych, indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarek, położnych i grupowych praktyk pielęgniarek, położnych
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 30 dni,
termin realizacji: 28-08-2008 r.

Odpowiedzialny: Departament Pielęgniarek i Położnych
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

9. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw oceny i weryfikacji kosztów zadań wykonywanych przez samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych ramach dotacji celowej na realizacje zadań przejętych przez samorząd od administracji państwowej
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Pielęgniarek i Położnych
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

10. Informacja w sprawie nieprzestrzegania terminów składania faktur oraz sprawozdań końcowych przez dwóch organizatorów kształcenia tj.: Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku, Instytut-„Pomnik" Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

Ustalono:
przyjęto informację,
zalecenia przestrzegania terminów.

Odpowiedzialny: Departament Pielęgniarek i Położnych
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

11. Projekt opinii Rady Ministrów wobec przygotowanego przez Komisję Nadzwyczajną „Przyjazne Państwo" projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
- referowała Pani Sylwia Lis Dyrektor Departamentu Ubezpieczenia
Zdrowotnego

Ustalono:
przyjęto zaproponowany kierunek działań.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pani Ewa Kopacz Minister Zdrowia

12. Projekt stanowiska Rządu do poselskiego projektu ustawy - Przepisy wprowadzające ustawy z zakresu ochrony Zdrowia (druk nr 294), materiał roboczy do stanowiska Rządu, pismo przekazujące.
przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

Ustalono:
przyjęcie projektu stanowiska.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji i Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-08-27
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre
Data ostatniej zmiany:
       2008-09-05
Ostatnio zmieniony przez:
       Monika Latoszek

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2008-09-05Monika Latoszek 

Statystyka strony: 3164 wizyt

 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.