Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia


Ustalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 31 października 2008 r.


1. Projekt ustawy o wyrobach medycznych
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
termin realizacji: 03-11-2008

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

2. Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 30 dni,
termin realizacji: 03-11-2008

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

3. Projekt ustawy o Urzędzie Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do rozpatrzenia przez Komitet Europejski Rady Ministrów,
termin realizacji: 03-11-2008

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

4. Propozycje do planu prac Rządu na I półrocze 2009 r. (do części zadaniowej i części legislacyjnej)
- przedstawił Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do Departamentów w celu zgłoszenia propozycji do planu,
termin realizacji: 03-11-2008r. do godz.12:00

Odpowiedzialny: Dyrektorzy Departamentów
Nadzoruje: Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu

5. Zgłoszenie kandydatur Ministerstwa Zdrowia do nagród, które zostaną przyznane na 62. Światowym Zgromadzeniu Zdrowia w maju 2009 r. w Genewie
- przedstawiła Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
zgłoszenie Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy w Instytucie Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera do nagrody Państwa Kuwejt za badania w zakresie Promocji Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Współpracy Międzynarodowej
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

6. Projekt zmiany przeznaczenia środków przyznanych w 2008 roku na zakupy inwestycyjne dla Centralnej Bazy Rezerw Przeciwepidemicznych w Porębach k. Zduńskiej Woli
- przedstawiła Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu

7. Propozycja dofinansowania projektu pn. Przebudowa Kliniki Kardiologii Interwencyjnej, Kardiodiabetologii i Rehabilitacji Kardiologicznej USK nr 2 im. WAM-CSW, realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
- przedstawiła Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Funduszy Strukturalnych i Programów Pomocowych
Nadzoruje: Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu.

8. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy
- przedstawiła Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 03-11-2008r.
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

9. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie
w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne

- przedstawiła Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłoszenia uwag 7 dni,
termin realizacji: 03-11-2008
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

10. Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
- przedstawiła Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłoszenia uwag 7 dni,
termin realizacji: 03-11-2008
ponowne omówienie na Kierownictwie.
Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczeń Zdrowotnych
Nadzoruje: Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu

11. Rozstrzygnięcie konkursu ofert w ramach Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej na lata 2006-2009 „Polgraft” na wybór realizatora zadania pt.: „Wdrożenie nowej metody leczenia – przeszczepienie komórek wysp trzustkowych” w roku 2008
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

12. Propozycja rozszerzenia zakresu przedmiotowego umowy zawartej ze Świętokrzyskim Centrum Onkologii na realizację zadania Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych pn. Utworzenie w Polsce systemu radioterapii onkologicznej – Doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

13. Propozycja przesunięcia środków w ramach planu wydatków w rozdziale 85149 – Programy polityki zdrowotnej na 2008 r.
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

14. Lista ekspertów stale biorących udział w posiedzeniach grup roboczych i komitetów Komisji Europejskiej, Rady Unii Europejskiej, Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności z zakresu bezpieczeństwa żywności i kosmetyków
- przedstawił Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej listy,
przedłożenie do zatwierdzenia przez
Ministra Zdrowia

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny we współpracy z Departamentem Współpracy Międzynarodowej
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny

15. Pismo w sprawie zmian w Programie Szczepień Ochronnych na 2010 rok
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

16.Sprawa podjęcia przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego działań mających na celu ograniczenie obrotu BZP, jej pochodnymi oraz innymi substancjami o działaniu psychoaktywnym
- przedstawiła Pani Zofia Ulz Główny Inspektor Farmaceutyczny.

Ustalono:
przygotowanie projektu autopoprawki do ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Odpowiedzialny: Departamentem Zdrowia Publicznego we współpracy z Departamentem Prawnym
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-10-31
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1721 wizyt

 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.