Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia


Ustalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 08 grudnia 2008 r.


1. Projekt Sprawozdania z realizacji za okres czerwiec 2007 r. – maj 2008 r. programu wieloletniego „Wymiana śmigłowców SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w latach 2005 – 2010”
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu po uwzględnieniu uwagi zgłoszonej w trakcie dyskusji,
skierowanie do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów,
termin realizacji: 09-12-2008 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

2. Projekt Obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie limitów miejsc szkoleniowych dla pielęgniarek i położnych oraz kwoty dofinansowania jednego miejsca szkoleniowego ze środków Funduszu Pracy w roku 2009
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
przedłożenie do podpisu Ministra Zdrowia,
termin realizacji: 09-12-2008 r.

Odpowiedzialny: Departament Pielęgniarek i Położnych
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

3. Projekt Ustawy o nadaniu Akademii Medycznej w Gdańsku nazwy „Gdański Uniwersytet Medyczny”
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów,
termin realizacji: 09-12-2008r.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

4. Propozycja przeniesienia środków finansowych pomiędzy zadaniami Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
pn. Wdrożenie programu jakości w diagnostyce guzów litych u dzieci, Ograniczenie niepełnosprawności u dzieci leczonych z powodu nowotworów złośliwych kości oraz Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego

- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

5. Propozycja zmian w umowach na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa w roku 2008 oraz wyrażenia zgody na ich aneksowanie zgodnie z załącznikiem
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

6. Wykaz świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa z części pozostającej w dyspozycji Ministra Zdrowia, przekazywanych w 2009 roku do finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionego wykazu świadczeń.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

7. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń wysokospecjalistycznych z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 09-12-2008 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

8. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Zaopatrzenia Ortopedycznego w Lublinie
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 09-12-2008 r.,
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru, Skarg i Kontroli
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

9. Uchwała Nr 1 Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Zaopatrzenia ortopedycznego w Poznaniu z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia regulaminu swojej działalności
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej uchwały,
przedłożenie do zatwierdzenia Ministra Zdrowia,
termin realizacji: 09-12-2008 r.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru, Skarg i Kontroli
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

10. Opinia Rządu RP do komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej opinii.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

11. Informacja w sprawie zmian w zakresie upoważnień
- referował Pan Wojciech Kutyła Dyrektor Generalny.

Ustalono:
przygotowanie upoważnienia zgodnie z obowiązującą procedurą.

Odpowiedzialny: Biuro Dyrektora Generalnego w porozumieniu z Departamentem Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Wojciech Kutyła Dyrektor Generalny

12. Projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego zarządzenie
w sprawie nadania statutu Ministerstwa Zdrowia

- referował Pan Wojciech Kutyła Dyrektor Generalny.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień międzyresortowych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 09-12-2008 r.

Odpowiedzialny: Biuro Dyrektora Generalnego
Nadzoruje: Pan Wojciech Kutyła Dyrektor Generalny

12. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysokości wskaźnika wynikającego z kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w przypadku, kiedy konieczność ich udzielania jest następstwem zdarzeń zaistniałych w związku z ruchem pojazdu mechanicznego na 2009 r.
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłoszenia uwag 1 dzień,
termin realizacji: 09-12-2008r.
w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłoszenia uwag 7 dni.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczeń Zdrowotnych
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

13. Projekt zmian w „Narodowym Programie Leczenia Hemofilii na lata 2005 – 2011” (w tym projekt aneksu do programu) oraz propozycja wariantów zaopatrzenia w czynniki krzepnięcia
- referowała Pani Agnieszka Beniuk-Patoła Dyrektor Narodowego Centrum
Krwi.


Ustalono:
podjęcie działań zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji,
termin realizacji: 09-12-2008 r.

Odpowiedzialny: Narodowe Centrum Krwi we współpracy z Departamentem Polityki Zdrowotnej i Departamentem Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-12-08
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1699 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.