Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia


Ustalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 12 stycznia 2009 r.


1. Projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawy z zakresu ochrony zdrowia
- przedstawił Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu.

Ustalono:
uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 1 dzień,
termin realizacji: 13-01-2009 r.,
w przypadku braku uwag skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni.

Odpowiedzialny: Departament Prawny
Nadzoruje: Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu

2. Projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwa Zdrowia
- przedstawił Pan Wojciech Kutyła Dyrektor Generalny.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Prezesa Rady Ministrów
termin realizacji: 13-01-2009 r.

Odpowiedzialny: Biuro Dyrektora Generalnego we współpracy z Departamentem Prawnym
Nadzoruje: Pan Wojciech Kutyła Dyrektor Generalny

3. Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
skierowanie pisma do Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

4. Projekt planu zadań do realizacji w ramach Harmonogramu Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV w roku 2009
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionego planu zadań.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

5. Informacja dotycząca sprzeciwu wyrażonego w pismach wobec „proponowanego brzmienia ustawy biotycznej, przedstawionej przez Zespół ds. Konwencji Biotycznej – w punktach dotyczących ograniczenia metody in vitro”
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przesłanie pism zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji,
zorganizowanie spotkania,
termin realizacji: do 16-01-2009 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego ( pkt. 1) Gabinet Polityczny ( pkt. 2)
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

6. Plan działania dla Priorytetu II Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zakresie realizacji działania 2.3 dla których Minister Zdrowia pełni funkcję instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej 2-go stopnia )
- przedstawiła Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionego planu działania.

Odpowiedzialny: Departament Funduszy Strukturalnych i Programów Pomocowych
Nadzoruje: Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu

7. Projekt działań w związku z pobraniem przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi dotacji w nadmiernej wysokości (wariant I lub wariant II)
- przedstawiła Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu działań zgodnie z wariantem II.

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu

8. Pismo Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie w sprawie dotacji dla uczelni
- przedstawiła Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
udzielenie odpowiedzi Rektorowi,
zorganizowanie spotkania z udziałem Ministra Finansów.

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu

9. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań dotyczących oznakowania opakowań produktu leczniczego weterynaryjnego oraz treści ulotki
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 13-01-2009 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

10. Projekt stanowiska Rządu RP do komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (druk 1421)
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 1 dzień,
termin realizacji: 13-01-2009 r.,
w przypadku braku uwag skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

11. Projekt podziału środków na działalność zespołów ratownictwa medycznego w 2009 r.
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu podziału środków,
przekazanie do Ministra Finansów,
termin realizacji: 13-01-2009 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

12. Program działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w 2009 r.
- przedstawił Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionego programu działania,
przedłożenie do zatwierdzenia Ministrowi Zdrowia,
termin realizacji: 13-01-2009 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny.

13. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków
- przedstawił Pan Przemysław Biliński Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 13-01-2009 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny

14. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych warunków i sposobu współdziałania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z organami Inspekcji Weterynaryjnej, Wojskowej Inspekcji Sanitarnej oraz Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem bezpieczeństwa żywności i żywienia
- przedstawił Pan Przemysław Biliński Zastępca Głównego Inspektora
Sanitarnego.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
termin realizacji: 13-01-2009 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny

15. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz w punktach aptecznych
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 13-01-2009 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

16. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 13-01-2009 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

17. Informacja dotycząca sprawy poruszonej w piśmie Pana Ryszarda Kuczyńskiego Kanclerza Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
- przedstawił Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu

Ustalono:
podtrzymanie decyzji Ministra Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-01-12
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1585 wizyt

 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.