Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia


Ustalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 27 lipca 2009 r.


1. Informacja dotycząca projektu zarządzenia zmieniającego zarządzenie Nr 98/2008/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 października 2008r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie terapeutyczne programy zdrowotne
- referował Pan Tomasz Pawlęga Dyrektor Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej informacji.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego w porozumieniu z Departamentem Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pani Ewa Kopacz Minister Zdrowia

2. Pismo Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej dla województwa dolnośląskiego
- referował Pan Tomasz Pawlęga Dyrektor Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Ustalono:
zorganizowanie spotkania z udziałem Konsultanta Krajowego i Wojewódzkiego w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej i przedstawiciela Narodowego Funduszu Zdrowia,
termin realizacji: 31-07-2009 r.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pani Ewa Kopacz Minister Zdrowia

3. Pismo Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące szczególnych warunków udzielania i rozliczania porad udzielanych w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej w zakresie hematologii
- referował Pan Tomasz Pawlęga Dyrektor Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Ustalono:
przyjęcie wspólnego stanowiska Narodowego Funduszu Zdrowia i Ministerstwa Zdrowia,
termin realizacji: 28-07-2009 r.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pani Ewa Kopacz Minister Zdrowia

4. Pismo Wicemarszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego
- referował Pan Tomasz Pawlęga Dyrektor Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Ustalono:
przekazanie stanowiska zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pani Ewa Kopacz Minister Zdrowia

5. Pismo Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
- referował Pan Tomasz Pawlęga Dyrektor Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Ustalono:
podjęcie działań zgodnie z kierunkiem omówionym na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pani Ewa Kopacz Minister Zdrowia

6. Pismo Prezesa Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Chorych na Szpiczaka
- referował Pan Tomasz Pawlęga Dyrektor Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej informacji.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pani Ewa Kopacz Minister Zdrowia

7. Pismo Konsultanta Wojewódzkiego ds. Neonatologii w Małopolsce
- referował Pan Tomasz Pawlęga Dyrektor Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Ustalono:
zobowiązanie Konsultantów Krajowych do spójności działań z Konsultantami Wojewódzkimi,
przedstawienie informacji na Kierownictwie zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego, Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pani Ewa Kopacz Minister Zdrowia

8. Pismo Przewodniczącej Zarządu Regionu Lubelskiego Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych OZZPiP
- referował Pan Tomasz Pawlęga Dyrektor Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Ustalono:
w trybie pilnym przygotowanie odpowiedzi zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pani Ewa Kopacz Minister Zdrowia

9. Raporty wynikające z zapisów porozumienia zawartego w dniu 8 grudnia 2008 roku w sprawie wykonywania zadań związanych z programem wieloletnim „Wymiana śmigłowców SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w latach 2005 – 2010” za okres 8.12.2008 do 7.03.2009 roku i za okres od 8.03. do 7.06.2009 roku oraz omówienie spraw bieżących dotyczących realizacji umowy z dnia 27 czerwca 2008 roku nr 1/EU/85141/1860/3105 pomiędzy Ministrem Zdrowia a firmą Eurocopter.

Projekt odpowiedzi dla Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie realizacji programu wieloletniego dotyczącego zakupu 23 śmigłowców oraz 1 symulatora lotów dla SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe

- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionych dokumentów.

Odpowiedzialny: Departament Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Ratownictwa Medycznego, SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

10. Projekt ogłoszenia konkursowego na wybór realizatorów programu „Psychiatryczna opieka zdrowotna w latach 2009 – 2013” – w zakresie zadań na rok 2009
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionego projektu.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

11. Wniosek dotyczący wyboru realizatora zadania pn.: „Wyrównanie dostępu do wysokospecjalistycznych procedur kardiologicznych poprzez modernizację lub uzupełnienie bazy sprzętowej w ośrodkach kardiologii dziecięcej – zakup zestawu do krioblacji w zaburzeniach rytmu serca u dzieci dla ośrodków referencyjnych kardiologii dziecięcej” w ramach „Narodowego programu profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na rok 2009” oraz kosztu realizacji zadania w 2009r.
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

12. Wniosek dotyczący wyboru realizatora zadania pn.: „Wyrównanie dostępu do wysokospecjalistycznych procedur kardiologicznych poprzez modernizację lub uzupełnienie bazy sprzętowej w ośrodkach kardiologii dziecięcej – zakup angiokardiografów ze stacją do pomiarów i rejestracji parametrów hemodynamicznych dla ośrodków referencyjnych kardiologii dziecięcej” w ramach „Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na rok 2009 – POLKARD”
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

13. Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację w 2009r. Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej na lata 2006 – 2009 „Polgraft” w zakresie zadań:
a) „Zakup specjalistycznego sprzętu i aparatury z certyfikatami dla pracowni monitorowania zakażeń oraz odczynników do wykonywania monitorowania zakażeń i swoistości przeciwciał u chorych wysokoimmunizowanych”,
b) „Zakupu specjalistycznego sprzętu i aparatury z certyfikatami dla pracowni wykonujących badania HLA w systemie typowania tkankowego narządów”.

- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

14. Projekt programu zdrowotnego pn. „Program Eliminacji Niedoboru Jodu w Polsce” obejmujący okres realizacji 2009 – 2011
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

15. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 1 dzień,
termin realizacji: 28-07-2009 r. ,
w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

16. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
termin realizacji: 28-07-2009 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

17. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kontroli seryjnej wstępnej
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
termin realizacji: 28-07-2009 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

18. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 28-07-2009 r.
w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 30 dni.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

19. Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania świadczeń zdrowotnych osobom pozbawionym wolności przez zakłady opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia,
termin realizacji: 28-07-2009 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

20. Projekt wstępny rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie informacji o preparatach niebezpiecznych, dla których karta charakterystyki nie musi być dostarczona
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 28-07-2009 r.,
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

21.Wniosek dotyczący wyboru ofert na realizację usług badawczych z zakresu medycyny pracy
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

22. Projekt sprawozdania z realizacji w 2008 roku Harmonogramu Realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata 2007 – 2011
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu sprawozdania,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 28-07-2009 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

23.Projekt informacji o realizacji działań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2008r
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionego projektu informacji,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 28-07-2009 r. ,
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

24. Informacja dotycząca negocjacji nad Deklaracją Ministerialną, przyjętą przez Radę Gospodarczą i Społeczną NZ na zakończenie Segmentu Wysokiego Szczebla w dn. 9 lipca 2009r.
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej informacji.

Odpowiedzialny: Departament Współpracy Międzynarodowej
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

25. Propozycja oraz sposób postępowania w odniesieniu do realizacji Milenijnych Celów Rozwoju na forum międzynarodowym
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Współpracy Międzynarodowej
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

26.Informacja dotycząca konferencji na temat wdrażania prawa Unii Europejskiej w interesie państwa i obywatela nowa inicjatywa Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej UKIE
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej informacji.

Odpowiedzialny: Departament Współpracy Międzynarodowej
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

27.Wnioski dotyczące nagród Ministra Zdrowia dla nauczycieli akademickich w 2009r
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
omówienie wyników prac komisji,
ponowne przedłożenie na Kierownictwie po uzupełnieniu o stanowisko nadzorującego członka Kierownictwa.
termin realizacji: 28-07-2009 r.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

28. Pismo Krajowego Konsultanta ds. Epidemiologii
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu..

Ustalono:
przygotowanie opinii prawnej.

Odpowiedzialny: Departament Prawny, Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-07-27
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1901 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.