Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia


Ustalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 24 czerwca 2009 r.


1. Informacja o postępie prac legislacyjnych prowadzonych w Ministerstwie Zdrowia
- przedstawił Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu.

Ustalono:
uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
przyśpieszenie prac legislacyjnych z zachowaniem terminów wynikających z harmonogramu,
termin realizacji: 25-06-2009 r.

Odpowiedzialny: Dyrektorzy komórek organizacyjnych według właściwości we współpracy z Departamentem Prawnym
Nadzoruje: Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu

2. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środki pomocnicze
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
przesłanie do Narodowego Funduszu Zdrowia,
termin realizacji: 25-06-2009 r.,
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

3. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
- przedstawił Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 25-06-2009 r.,
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu środków działających podobnie do alkoholu oraz warunków i sposobu przeciwdziałania badań na ich obecność w organizmie kierowcy

- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionych tekstów projektów,
skierowanie do Ministra Infrastruktury,
termin realizacji: 25-06-2009 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

5. Projekt stanowiska Rządu wobec senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (druk nr 478)
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu stanowiska,
skierowanie do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów,
termin realizacji: 25-06-2009 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

6. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania zespołu do spraw opracowania projektu założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty w zakresie uzyskiwania umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych oraz doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 2 dni,
termin realizacji: 25-06-2009 r.,
ponowne omówienie na Kierownictwie

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

7. Projekt ankiety dla szpitali pretendujących do roli centrum urazowego
- przedstawił Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 25-06-2009 r.
w przypadku nieuzgodnionych uwag merytorycznych ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Ratownictwa Medycznego
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

8. Wniosek dotyczący Krajowego Planu Działania na wypadek wystąpienia w Polsce kolejnej pandemii grypy
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przygotowanie projektu strategii lekowej w odniesieniu do „Polskiego Planu Pandemicznego”,
termin realizacji: 03-07-2009 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej I Farmacji
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-06-24
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1510 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.