Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia


Ustalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 23 września 2009 r.


1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów,
termin realizacji: 24-09-2009 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

2. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przedstawienie na Kierownictwie projektu zmian legislacyjnych zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji,
termin realizacji: do 02-10-2009 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego we współpracy z Departamentem Prawnym
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

3. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych zawartości substancji niepożądanych w paszach
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia,
termin realizacji: 24-09-2009 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

4. Zestawienie prac legislacyjnych związanych z postępowaniami Komisji Europejskiej w sprawie naruszenia przez Polskę obowiązków traktatowych – sierpień/wrzesień 2009r.
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Departament Współpracy Międzynarodowej
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

5. Propozycja wydelegowania reprezentanta Polski we wspólnych negocjacjach dotyczących kwestii zapewnienia szczepień dla wszystkich państw członkowskich
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przygotowanie dokumentów zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Departament Współpracy Międzynarodowej we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

6. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu mającego za zadanie przygotowanie programu kursu kwalifikacyjnego dla perfuzjonistów
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
uwzględnienie uwagi zgłoszonej w trakcie dyskusji,
skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia,
termin realizacji: 24-09-2009 r.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

7. Informacja dotycząca postulatów zgłoszonych przez konsultanta krajowego w dziedzinie chirurgii ogólnej
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej informacji.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

8. Projekt zaktualizowanej „Informacji z przebiegu realizacji ustawy z dnia 15 kwietnia 2005r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej – podsumowanie”
- referował Pan Piotr Warczyński Dyrektor Departamentu Organizacji Ochrony
Zdrowia.

Ustalono:
przyjęcie projektu informacji,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 24-09-2009 r.,
w przypadku braku uwag skierowanie do uzgodnień międzyresortowych z terminem zgłaszania uwag 7 dni.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

9. Projekt stanowiska Rządu do poselskiego projektu ustawy o ochronie genomu ludzkiego i embrionu ludzkiego
- referował Pan Jacek Mazur Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki
Zdrowotnej.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 24-09-2009 r.,
w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień międzyresortowych z terminem zgłaszania uwag 14 dni.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

10. Projekt ustawy o uchyleniu ustawy o wyrobach stosowanych w medycynie weterynaryjnej
- referował Pan Artur Fałek Dyrektor Departamentu Polityki Lekowej
i Farmacji.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do rozpatrzenia przez Komitet Europejski Rady Ministrów,
termin realizacji: 24-09-2009 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

11. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu zalecanych szczepień ochronnych oraz sposobu finansowania i dokumentowania zalecanych szczepień ochronnych wymaganych międzynarodowymi przepisami zdrowotnymi
- przedstawił Pan Przemysław Biliński Zastępca Głównego Inspektora
Sanitarnego

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 24-09-2009 r. ,
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny

12. Pakiet materiałów dotyczących procedury podejmowania decyzji w Unii Europejskiej oraz funkcji komitetów komitologii (przy Komisji Europejskiej)
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przekazanie materiałów do Departamentów do użytku wewnętrznego,
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: do 20-10-2009 r.

Odpowiedzialny: Departament Współpracy Międzynarodowej
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-09-23
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1511 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.