Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia


Ustalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 03 lutego 2010 r.


1. Pismo z Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa do Pana Aleksandra Grada Ministra Skarbu Państwa dotyczące arbitrażu międzynarodowego
- przedstawił Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu.

Ustalono:
Kierownictwo zapoznało się z przedstawionym materiałem.

Odpowiedzialny: Departament Prawny
Nadzoruje: Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu

2. Koncepcja projektu systemowego pn.: „Opracowanie i wdrożenie programu profilaktycznego w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów układu moczowo – płciowego u pracujących mężczyzn w wieku 45 roku życia (45+) ukierunkowanego na przeciwdziałanie ich dezaktywacji zawodowej (w szczególności osób wykonujących zawody, co do których istnieje wyższe prawdopodobieństwo narażenia na choroby nowotworów układu moczowo – płciowego)”
- przedstawił Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu.

Odpowiedzialny: Departament Funduszy Europejskich
Nadzoruje: Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu

3. Projekt planu programów polityki zdrowotnej do opracowania układu wykonawczego do ustawy budżetowej na 2010 r.
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionego planu programu.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

4. Pismo Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie wejścia w życie rozporządzeń
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
zorganizowanie spotkania z Prezesem Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

5. Informacja Europejskiej Agencji Leków dotycząca produktów leczniczych
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie pisma w celu opinii do Konsultantów Krajowych w dziedzinie kardiologii i gastroenterologii.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

6. Wniosek o akceptację wyboru realizatorów programu zdrowotnego pt.: „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV na lata 2010 – 2011”
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej w porozumieniu z Departamentem Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

7. Projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych i zasadach uzyskiwania tytułu specjalisty w innych dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów,
termin realizacji: 04-02-2010 r.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

8. Opinia dotycząca wniosku Komitetu Rady Ministrów o wprowadzenie zmian przepisów w zakresie przeprowadzania badań wstępnych i okresowych celem ich uproszczenia.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy – Kodeks pracy

- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
zorganizowanie spotkania z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej,
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

9. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 04-02-2010 r.,
w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

10. Projekt działań dotyczący należności budżetu państwa od Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
- przedstawił Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

11. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 1 dzień,
termin realizacji: 04-02-2010 r.,
w przypadku braku uwag skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

12. Informacja dotycząca rejestracji pacjentów do lekarzy specjalistów
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie pisma do Rzecznika Praw Pacjenta zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: : Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego w porozumieniu z Departamentem Nadzoru, Kontroli i Skarg i Departamentem Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

13. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych, a także sposobu sprawdzania zgodności tych materiałów i wyrobów z ustalonymi limitami
- przedstawił Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
termin realizacji: 04-02-2010 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny

14. Projekt odpowiedzi na pismo Dyrektora Zespołu Prawa Konstytucyjnego i Międzynarodowego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich dot. kosztów wdrażania prawa w UE
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
podjęcie działań zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Departament Współpracy Międzynarodowej
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

Opracowało: Akceptował:
BIURO MINISTRA Z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
SEKRETARZ STANU
JAKUB SZULC
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-02-03
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1853 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.